główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-16/2007

 

Świnice Warckie 31 grudnia 2007r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-16/2007  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TRANS-KOL PALIWA Sp. zo.o., adres ul. Toruńska 186 62-600 Koło. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Firma zaoferowała najniższą cenę sprzedaży  oleju opałowego w wysokości  2,55 brutto zł/litr i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 300pkt.

2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

Ø   Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Petroval” ul. Kościuszki 56 99-300 Kutno otrzymało w indywidualnym kryterium oceny ofert (kryterium najniższa cena) 97,33 pkt , co  łącznie stanowi 291,99 pkt.

Ø    Firma „Morfeusz – Technika Grzewcza” Sp. zo.o. ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski  otrzymała w indywidualnym kryterium oceny ofert (kryterium najniższa cena) 99,22 pkt, co  łącznie stanowi 297,66 pkt.

Ø   Firma Trans – Kol Sp. zo.o. ul. Toruńska 186 62-600 Koło otrzymała w indywidualnym kryterium oceny ofert (kryterium najniższa cena) 100,00 pkt, co  łącznie stanowi 300,00 pkt.

Ø   Firma Handlowo – Usługowa „ Kwiatkowski” ul. Podleśna 20 95-035 Ozorków otrzymała w indywidualnym kryterium oceny ofert (kryterium najniższa cena) 95,86 pkt, co  łącznie stanowi 287,58 pkt.

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

 

Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie naszym przetargiem i złożenie ofert 

artykuł nr 2

Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach

Świnice Warckie: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie  i Szkoły Podstawowej w Piaskach
Numer ogłoszenia: 250985 - 2007; data zamieszczenia w BZP: 14.12.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax 063 2881174.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach, Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 43 000 litrów. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2008r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu mają dostarczyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6. Koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2007r.,  godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Świnice Warckie, dn. 23 listopada 2007r.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-15/2007

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Łodzi, ul. Srebrna 32 91-334 Łódź. Bank zaoferował wykonanie usługi za cenę brutto – 56 574,77 zł słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt  siedem groszy.

2) wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę   z łącznie następującą ilość punktów: 400 pkt.

 

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

Ludowy Bank Spółdzielczy, ul. Kolejowa 2a 62-420 Strzałkowo

Oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy PZP

Art. 89ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.)

 

 

Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie naszym przetargiem i złożenie ofert.

 

 

 

artykuł nr 4

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000zł

Świnice Warckie, dn. 16 listopada 2007r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający działając w trybie art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wprowadza następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w pkt. 7 Termin wykonania zamówienia str. 2 SIWZ)  :

zapis: " Zamówienie będzie realizowane w okresie od 2008 r. do 2012 r."

otrzymuje brzmienie: " 04.12.2007r."

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

artykuł nr 5

Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 400000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax 063 2881174.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 400.000 zł. 2. Okres kredytowania 5 lat tj. do 30.12.2012 r. 3. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 5 lat w okresie od 31.03.2008 r. do 30.12.2012 r. 4. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na koniec każdego miesiąca w okresie kredytowania. 5. Spłata kapitału kwartalna według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (zał. nr 3 SIWZ) 6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 7.Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel - in blanco. 8.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 9.W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 10. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poź. zm.). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie do złożenia oryginału do wglądu, a do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność , właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy powinni dostarczyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 4. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopie potwierdzona notarialnie. 5. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 6. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 7. Wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego. Wszystkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia należy dołączyć razem do oferty i złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą - za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalność gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. a ponadto: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt.1,2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : 1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie , pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2007 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki:
Załącznik 55 KB
Załącznik 30 KB
Załącznik 34 KB
Załącznik 87 KB