ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy przetargu nieograniczonego NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W LATACH 2010/2011

Świnice Warckie, dn. 07 października 2010r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w latach 2010/2011.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-7/2010
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zawiadamiam:
I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wspólna: PETROLIS Sp. zo.o., adres: ul. Wł. Jagiełły 10a/204 26-700 Zwoleń. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: PETROLIS Sp. zo. o., zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 186 900,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
ð PPHU LUNA Jacek Skorupa, adres: ul. Zgierska 57A 95-070 Aleksandrów Łódzki. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –189 700,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych, groszy 00/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 295,56 pkt.
ð TRANS-KOL PALIWA Sp. zo.o., adres: ul. Toruńska 186 62-600 Koło. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –189 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, groszy 00/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 296,67 pkt.
ð ORLEN PetroCentrum Sp.zo.o., adres: ul. Zglenickiego 44 09-411 Płock. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 189 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, groszy 00/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 296,67 pkt.
ð Zakład Usługowo-Handlowy „NAFTOHURT” – Jerzy Sasiński, adres: ul. Warszawska 58 62-610 Sompolno. Zakład zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –187 600,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych, groszy 00/100) i otrzymał w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów:298,89 pkt.
III. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
1
Firma Handlowo- Usługowa „ Kwiatkowski” ul. Podleśna 20
95-035 Ozorków
Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP
Art.89 ust.1 pkt2 ustawy PZP

IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
Nie dotyczy

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w/w artykule ustawy. O terminie podpisania umowy powiadomimy Państwa telefonicznie.
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W LATACH 2010/2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W LATACH 2010/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 296522 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W LATACH 2010/2011.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach, Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 70 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 40 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piaskach - 30 000 litrów). Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. W związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024:L1 a w szczególności: - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki - max 0,2 %, - gęstość w temp. 15oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml, - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg Dostawy mają się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizację. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: zAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem i wartością opisanemu przedmiotowi zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonana należycie; Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: dostawie oleju opałowego w minimalnej ilości 50 000 litrów oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonane należycie.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  ZAPARAFOWANY WZÓR UMOWY FORMULARZ OFERTOWY

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz  Załączniki
  SIWZ   212.797 KB
  Załączniki do SIWZ   117.862 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycyjnych pn.: "Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie" i "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie" oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie” i „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie” oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-6/2010
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta wspólna: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, adres: ul. Kolejowa 2a 62-420 Strzałkowo i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu zaoferował cenę brutto (całkowity koszt obsługi) za cały przedmiot zamówienia – 312 031,80 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy trzydzieści jeden złotych, groszy 80/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - Bank Spółdzielczy w Poddębicach, adres: ul. Łódzka 33 99-100 Poddębice. Bank zaoferował cenę brutto (całkowity koszt obsługi) za cały przedmiot zamówienia – 359 824,73 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote, groszy 73/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 260,16 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w/w artykule ustawy.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/Krzysztof Próchniewicz

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie" i "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie" oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

  Świnice Warckie: udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie" i "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie" oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

  Numer ogłoszenia: 249954 - 2010;

  data zamieszczenia w BZP: 13.08.2010

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie i Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 150 000,00 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): - termin uruchomienia I-ej transzy kredytu - 27 września 2010r. w wysokości 500 000,00 zł - termin uruchomienia II-ej transzy kredytu - 25 października 2010r. w wysokości 500 000,00 zł - termin uruchomienia III-ej transzy kredytu - 15 grudnia 2010r. w wysokości 150 000,00 zł 3. Okres kredytowania od dnia 27.09.2010r. do 30.12.2020r. 4. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca w okresie kredytowania. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w poszczególnych miesiącach roku. Podstawa naliczenia odsetek - WIBOR 1 M + stała marża banku. 5. Spłata kapitału kwartalna po 28 750,00zł od 30.03.2011r. do 30.12.2020r. według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (zał. nr 4 SIWZ) 6. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez zamawiającego. 7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania. 8. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu. 9. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu. 10. Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M z dnia z dnia 08 września 2010r . Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2020.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Wykonawca składa oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 b)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 pkt 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, c)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, d)Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do , e)Zaproponowany przez Wykonawcę wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego. f)Harmonogram spłat kredytu Załącznik Nr 4 g)Symulacja spłat kredytu i odsetek

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Treść umowy o kredyt przygotuje bank, którego oferta została wybrana. Podstawa do sporządzenia ostatecznej umowy będzie Projekt umowy zawierający warunki ogólne i szczegółowe dotyczące udzielenia kredytu długoterminowego zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ . Projekt umowy, o którym mowa dołączony zostanie do oferty. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Załączniki
  Załącznik   209.851 KB
  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ   94.682 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2010/2011.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2010/2011.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-5/2010
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp.zo.o., adres: ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp.zo.o. zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 123 457,50 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych, groszy 50/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A., adres: ul. Milewskiego 9 62-700 Turek. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –161 976,24 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych, groszy 24/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 228,66 pkt.
  - Zakład Produkcyjno- Usługowy „ HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 140 906,16 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć złotych, groszy 16/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 262,86 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Firma Przewozowa „TRAVERS” s.c. Tomasz Stempień & Krystyna Stempień ul. Krasickiego 12a 99-200 Poddębice
  Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
  Art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759) w związku z art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759)

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Firma Przewozowa „TRAVERS” s.c. Tomasz Stempień & Krystyna Stempień ul. Krasickiego 12a 99-200 Poddębice
  Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, mimo wezwania Go przez zamawiającego do uzupełnienia brakujących dokumentów/oświadczeń zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759)
  Art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759)

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w/w artykule ustawy.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/Krzysztof Próchniewicz

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

  Świnice Warckie: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2010/2011.
  Numer ogłoszenia w BZP: 232156 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2010/2011..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Trasa I - Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich na godzinę 8:00. Bielawy, Grodzisko, Kosew, Parski, Podłęże, Władysławów, Piaski, Drozdów, Świnice Warckie - długość trasy około 26 km, liczba uczniów - 65. Trasa II - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Piaskach na godzinę 8:40. Gusin, Drozdów, Łyków, Parski, Władysławów, Piaski - długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 45. Trasa III - Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich na godzinę 8:00. Tolów, Ładawy, Stemplew, Kraski, Świnice Warckie - długość trasy około - 18 km, liczba uczniów - 65. Trasa IV - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 12:30. Świnice Warckie, Stemplew, Tolów, Grabiszew, Chwalborzyce, Chorzepin - długość trasy około 35 km, liczba uczniów - 40. Trasa V - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piaskach - godzina 13:50. Piaski, Władysławów, Parski, Łyków, Drozdów, Gusin - długość trasy około 26 km, liczba uczniów - 45. Trasa VI - Odwóz uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 14:30. Świnice Warckie, Kraski, Stemplew, Tolów - długość trasy około 22 km, liczba uczniów - 65. Trasa VII - Odwóz uczniów z Gimnazjum w Świnicach Warckich - godzina 14:30. Świnice Warckie, Gusin, Drozdów, Parski, Podłęże, Kosew, Bielawy - długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 65. Dowożenie odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalona zostanie w formie załącznika do podpisanej umowy. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Łącznie autobusy mają do wykonania ok. 177 km dziennie. Usługodawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. Stan techniczny i wyposażenie autobusów oraz kwalifikacje kierowców powinny odpowiadać aktualnym przepisom w tej sprawie, tj. ustawie z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. Nr 50 poz. 601 z 21.06.2000r. z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Zleceniobiorca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany tras, w zależności od zaistniałych potrzeb. Wyszczególnione ilości przejechanych kilometrów w roku szkolnym 2010/2011 mogą ulec zmianie, co może spowodować zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości kilometrów w roku szkolnym nie upoważnia Wykonawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia. Zamówienie dotyczy roku szkolnego 2010/2011, przy założeniu, że obejmować będzie około 186 dni nauki szkolnej. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: NIe dotyczy

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: dowozie i odwozie dzieci do szkół w roku szkolnym oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonana należycie; Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: dowozie i odwozie dzieci do szkół w roku szkolnym oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonywana na podstawie wykazu min 2 autobusów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena ww. warunku będzie dokonywana na podstawie posiadania przez wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Wykonawca składa oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 b)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 pkt 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, c)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, d)Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ), e)Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ   45.299 KB
  SIWZ   217.300 KB

  Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chorzepin

  Świnice Warckie, dn. 24 maja 2010r.
  ZPR 341-4/2010
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
  dotyczy:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chorzepin.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-4/2010
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. adres: ul.. Łódzka 108 99-200 Poddębice.Powodem dokonania wyboru tej firmy było: firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 69 997,26 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, groszy 26/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - GOLMAR Sp. zo.o. Bierzmo 2A 62-750 Brudzew: cena brutto – 84 786,63 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych, groszy 63/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 82,56) następującą łączną ilość punktów: 247,68 pkt.
  - MARKBUD Sp. zo.o. ul. Łódzka 14/18 99-200 Poddębice: cena brutto – 88 147,07 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych, groszy 07/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 79,41) następującą łączną ilość punktów: 238,23 pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, ul. Górnicza 10, 62-700 Turek: cena brutto – 86 605,99 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć złotych, groszy 99/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 80,82 następującą łączną ilość punktów: 242,46 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraski

  Świnice Warckie, dn. 24 maja 2010r.
  ZPR 341-3/2010
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
  dotyczy:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kraski.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-3/2010
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, adres: ul. Górnicza 10, 62-700 Turek. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 149 325,08 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych, groszy 08/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - GOLMAR Sp. zo.o. Bierzmo 2A 62-750 Brudzew: cena brutto – 164 793,93 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote, groszy 93/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 90,61) następującą łączną ilość punktów: 271,83 pkt.
  - MARKBUD Sp. zo.o. ul. Łódzka 14/18 99-200 Poddębice: cena brutto – 163 165,04 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych, groszy 04/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 91,52) następującą łączną ilość punktów: 274,56 pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice: cena brutto – 165 552,11 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote, groszy 11/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 90,20) następującą łączną ilość punktów: 270,60 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chorzepin

  Świnice Warckie: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chorzepin
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Numer ogłoszenia:122502-2010; data zamieszczenia w BZP:04.05.2010r.

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chorzepin.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Chorzepin długości 0,935 km. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót: 1.Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, 2.Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,3kg/m2 3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm ( warstwa ścieralna 0/8 mm) w ilości 3 273,00 m2, 4.Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej w ilości 4kg asfaltu/m2 w ilości 37 400 m2, 5.Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm w ilości 1870 m2 Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

 • III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. XI ppkt b specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: budowie, przebudowie lub remoncie dróg publicznych o długości minimum 0,935 km oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: budowie, przebudowie lub remoncie dróg publicznych o długości minimum 0,935 km oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą, że dysponują odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonywana na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - dysponowanie przez wykonawcę osobami, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w szczególności uprawnionych do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Za spełnianie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej lub budowlanej w zakresie dróg o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, będącej odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym w kwestii kierowania robotami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena ww. warunku będzie dokonywana na podstawie posiadania przez wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, zaparafowany wzór umowy,

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: a) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. b) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. c) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. d) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. 2) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: a) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. b) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Swinice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Swinice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kraski

  Świnice Warckie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraski
  Numer ogłoszenia: 104455 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 30.04.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraski.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie przebudowy odcinka drogi gruntowej gminnej nr 104459E w miejscowości Kraski długości 0,54 km, szerokości jezdni 3,5 m - 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wykonanej dwuwarstwowo: 3cm warstwa ścieralna z masy mineralno - bitumicznej i 5cm warstwa wiążąca z masy mineralno - bitumicznej na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, połączenie międzywarstwowe poprzez skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: nie dotyczy
  III.2) ZALICZKI
  · Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  · III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  · III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: budowie, przebudowie lub remoncie dróg publicznych o długości minimum 0,50 km oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: budowie, przebudowie lub remoncie dróg publicznych o długości minimum 0,50 km oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  · III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o nie dotyczy
  · III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonywana na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - dysponowanie przez wykonawcę osobami, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w szczególności uprawnionych do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Za spełnianie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej lub budowlanej w zakresie dróg o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, będącej odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym w kwestii kierowania robotami.
  · III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena ww. warunku będzie dokonywana na podstawie posiadania przez wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  · III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  · wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  · wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  · opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  · III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  · oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  · aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  · aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  · aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  · wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  · III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  · nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Wykonawca składa oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: a) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. b) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. c) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. d) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. 2) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: a) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. b) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2010r."

  Świnice Warckie, dn. 24 marca 2010r.
  ZPR 341-2/2010
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
  dotyczy:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2010r.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-2/2010
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:
  CZĘŚĆ I
  Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m.

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres:ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 17 150,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.
  Nazwa i adres Wykonawcy
  Cena netto za 1 km
  VAT
  Cena brutto za 1 km
  Łączna wartość robót (70 km * cena jednostkowa brutto)
  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)
  Wykonawcy wykluczeni z postępowania
  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone
  1.
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice
  725,99
  159,72
  885,71
  61 999,70
  82,98 pkt.
  Brak
  Brak
  2.
  PHU Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów
  200,82
  44,18
  245,00
  17 150,00
  300,00 pkt
  Brak
  Brak

  CZĘŚĆ II
  Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1800 m3.
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.
  Nazwa i adres Wykonawcy
  Cena netto za 1 km
  VAT
  Cena brutto za 1 km
  Łączna wartość robót (1800 m3 * cena jednostkowa brutto)
  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)
  Wykonawcy wykluczeni z postępowania
  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone
  1.
  PHU Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów
  20,49
  4,51
  25,00
  45 000,00
  300,00 pkt.
  Brak
  Brak

  CZĘŚĆ III
  Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1000 m3.
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.
  Nazwa i adres Wykonawcy
  Cena netto za 1 km
  VAT
  Cena brutto za 1 km
  Łączna wartość robót (1000 m3* cena jednostkowa brutto)
  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)
  Wykonawcy wykluczeni z postępowania
  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone
  1.
  PHU Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów
  29,51
  6,49
  36,00
  36 000,00
  300,00 pkt.
  Brak
  Brak

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.
  Z poważaniem
  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BIEŻĄCE WYKONANIE USŁUG ŻWIROWANIA, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2010r.

  BIEŻĄCE WYKONANIE USŁUG ŻWIROWANIA, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2010r.
  Numer ogłoszenia: 73380 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 16.03.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCE WYKONANIE USŁUG ŻWIROWANIA, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2010r..
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie. Przedmiot zamówienia obejmuje: Żwirowanie dróg gminnych obejmujące zakup żwiru wraz z załadunkiem, bądź w zależności od potrzeb Zamawiającego mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych z wyładunkiem, plantowaniem i mechanicznym profilowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg oraz zebranie i wywóz kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy. Wyładunek żwiru/mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy żwiru, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem - wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg. Grubość rozścielanego żwiru/mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm. Mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego winna być zmieszana w stosunku wagowym 1:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy - usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego. - Przewidywana dostawa żwiru do końca 2010r. wynosi około1800 m3 . - Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2010r. wynosi około 1000 m3. - Przewidywane mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o długości około 70 km przy średniej szerokości drogi 4 m. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
  III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru(KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Zaparafowany wzór umowy
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w skutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: - Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1800 m3.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1800 m3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1000 m3.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1000 m3..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Swinice Warckie"

  Świnice Warckie, dn. 22 lutego 2010r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Świnice Warckie”.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-1/2010

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz.1655, ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy MK „STELLA” adres: ul. Południowa 6, 62-600 Koło. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: firma MK „STELLA” zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 886 127,41 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych, groszy 41/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400,00 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe CONSTANS, ul. Zachodnia 30, 99-100 Łęczyca: cena brutto – 898 513,15 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzynaście złotych, groszy 15/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 98,62) następującą łączną ilość punktów: 394,48 pkt.

  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „MARK –BUD” Sp. zo.o., ul. Paderewskiego 2A 98-200 Sieradz: cena brutto – 928 777,61 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, groszy 61/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 95,41) następującą łączną ilość punktów: 381,64 pkt.

  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych MADRO, ul. Jaśminowa 23 62-600 Koło: cena brutto – 907 632,55 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote, groszy 55/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 97,63) następującą łączną ilość punktów: 390,52 pkt.

  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ EKOINŻBUD” Piotr Peraj, ul. Targowa 54 99-210 Uniejów: cena brutto – 1 076 441,83 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych, groszy 83/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 82,32) następującą łączną ilość punktów: 329,28 pkt.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  STRABAG Sp. zo.o.
  ul. Parzniewska 10
  05-800 Pruszków

  Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt3 ustawy Pzp w związku z pkt. XI SIWZ , Wykonawca nie dołączył do oferty zaparafowanego wzoru umowy wymaganego przez Zamawiającego

  Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz.1655, ze zm.)

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomoenie o wyborze oferty - nadzór inwestorski

  Świnice Warckie, dn. 22 lutego 2010r.
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 14 000 euro na zadanie: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie” wybrana została oferta złożona przez:
  Zakład Projektowo – Wykonawczy „ WIKAN”
  Jadwiga Gajderowicz
  ul. Getta Żydowskiego 21/21
  98-220 Zduńska Wola
  Wykonawca zaproponował wykonanie usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 37 820,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych, groszy 00/100)
  Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców:
  I. Usługi Projektowe
  Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
  mgr inż. Paweł Jodaniewski
  ul. Dworcowa 5D/7 99-100 Łęczyca
  cena brutto: 45 140,00 zł

  II. MAXINWEST
  Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych
  ul. Wodna 41, 90-046 Łódź
  cena brutto: 58 717,38 zł
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  ZAPYTANIE OFERTOWE - INSPEKTOR NADZORU

  Świnice Warckie, dn. 03 lutego 2010r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE – INSPEKTOR NADZORU
  usługa poniżej 14 000 euro

  Gmina Świnice Warckie zaprasza do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

  Zamawiający:
  Gmina Świnice Warckie, w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
  z siedzibą:
  ul. Szkolna 1
  99-140 Świnice Warckie,
  REGON: 311019533
  NIP: 775-24-07-015
  nr tel: (063) 28-81-021, fax (063) 28-81-174
  Strona internetowa:
  www.bip.swinice.akcessnet.net
  e-mail:
  urzadswinice.w@wp.pl
  godziny urzędowania: 7 30 – 15 30

  I.OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie”.

  Zakres inwestycji:

  Budowa 183 szt. (w dwóch etapach I – 70 szt., II- 113 szt.) przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na zasadzie oczyszczania biologicznego opartego na drobno – pęcherzykowo natlenianym złożu biologicznym. Jego działanie opiera się na procesie biologicznego usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w warunkach tlenowych. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych biologicznie odbywać się będzie do gruntu poprzez rozsączanie.

  Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest kompaktowa oczyszczalnia ścieków wykonana z polietylenu. W skład jej wchodzą:
  a) osadnik wstępny;
  b) komora natleniania ze złożem biologicznym;
  c) osadnik wtórny;
  d) urządzenia do napowietrzania i recylkulacji osadu.

  Zastosowane przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: maksymalny przepływ projektowanych oczyszczalni 1,5 m3/d dla budynków mieszkalnych i 4,5 m3/d dla budynku szkoły podstawowej; materiał wykonania zbiorników oczyszczalni to polietylen wysokiej gęstości PEHD; sterowanie pracą oczyszczalni półautomatyczne;

  maksymalna głębokość posadowienia 1,2 m p. p. t.

  Ponadto w ramach zamówienia oprócz dostawy i montażu urządzeń i wykonaniu wszelkich robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również:

  Ø wykonać pomiary instalacji elektrycznej zasilającej każdą oczyszczalnię,

  Ø przeprowadzić rozruch wybudowanych oczyszczalni ścieków, aż do osiągnięcia pełnego efektu oczyszczania ścieków,

  Ø dostarczyć dokumentację techniczno – ruchową,

  Ø zlecić i uzyskać pozytywne wyniki badań ścieków oczyszczonych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska) dla każdej oczyszczalni przeprowadzone przez stację sanitarno – epidemiologiczną bądź inne akredytowane laboratorium,

  Ø przeprowadzić szkolenie dla przyszłych użytkowników oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji obsługi,

  Ø zapewnić pełną obsługę geodezyjną (tyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

  II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU:

  Inspektor Nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).

  Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do kontrolowania jakości robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń.

  Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in.:

  1. Sprawdzenie czy dostarczone przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z armaturą i urządzeniami są zgodne pod względem techniczno – jakościowym z zawartą umową,

  2. Nadzorowania posadowienia i montażu kompletnej armatury oraz podłączenia całego systemu przydomowej oczyszczalni ścieków do rury wylotowej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku,

  3. Dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

  4. Potwierdzenie rzeczowo – finansowe wykonanych prac.

  Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania (w załączeniu wzór umowy).

  III. WYMAGANE WARUNKI DO SPEŁNIENIA:

  Posiadanie uprawnień do nadzorowania w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych

  IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  Inwestycję planuję się zrealizować do 31 sierpnia 2012r.

  V. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  Teren realizacji inwestycji

  VI. KRYTERIA OCENY OFERT - CENA 100%:

  Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru zostanie zawarta umowa będąca załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

  Uwaga: porównywana będzie cena brutto za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Dopuszcza się możliwość częściowego rozliczenia.

  VII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

  Oferty na załączonym formularzu należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pok. 12 lub można przesłać faksem nr 63/ 28 – 81 - 174 w terminie do dnia 17 lutego 2010r., decyduje data wpływu oferty.

  VIII. PODSTAWA PRAWNA I INNE POSTANOWIENIA:

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

  W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  IX. DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI UPOWAŻNIONY JEST:

  Pan Leszek Ławniczak, pok. 11, tel. 63/28-81-074 w godz. 7 30 – 15 30.

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy,

  2. Wzór umowy.

  INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 realizowanego w przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.12.2009r., nr ogłoszenia 424852-2009

  Świnice Warckie, dn. 26 stycznia 2010r.
  Nr sprawy: ZPR 341-11/2009
  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 realizowanego w przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.12.2009r., nr ogłoszenia 424852-2009
  ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU PROTESTU
  Na podstawie art. 180 ust. 7 ustaw y z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) w zw. z art. 180 ust. 3 pkt 1 Prawa zamówień,
  Zamawiający:
  Gmina Świnice Warckie
  ul. Szkolna 1
  99-140 Świnice Warckie
  odrzuca protest
  na treść postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, złożony faksem w dniu 21 stycznia 2010r. przez
  Wykonawcę:
  Sotralentz Sp. zo.o.
  ul. Unii Europejskiej 26
  96-100 Skierniewice
  jako wniesiony po terminie
  UZASADNIENIE
  W otrzymanym proteście Protestujący składa protest wobec treści postanowień SIWZ i zarzuca Zamawiającemu, naruszenie art.7 w związku z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z póź. zm.) poprzez zaniechanie podjęcia odpowiednich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego to zaniechania mogła zostać utrudniona uczciwa konkurencja i zostać naruszona zasada równego traktowania wykonawców. Jednocześnie działania Zamawiającego naruszają interes prawny Protestującego, ponieważ w przypadku pozytywnej odpowiedzi na jego pytania, Protestujący mógłby wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu.
  Zamawiający po szczegółowej analizie wszystkich dotychczasowych czynności stwierdza ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie czynności przeprowadzone w toku przedmiotowego postępowania, a w szczególności nie udzielenie odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego faksem w dniu 05 stycznia 2010 r. zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Bowiem zgodnie art. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z póź zm.) art. 38 otrzymał brzmienie:
  1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
  1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
  1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1.
  Ponadto w myśl postanowień art. 3 ust. 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powyżej cytowany przepis art. 38 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy, tj. z dniem 7 grudnia 2009r.
  Zamawiający umieścił SIWZ (gdzie również w rozdz. XII pkt.5 zawarł stosowne pouczenie) na stronie internetowej w dniu 10.12.2009r., czyli Protestujący zobowiązany był złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Protestujący złożył w formie faksu przedmiotowy wniosek w dniu 5 stycznia 2010r., licząc nie słusznie termin do wniesienia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w oparciu o nieaktualne brzmienie art. 38 Pzp. Ze względu na uchybienie formalne polegające na niedotrzymaniu terminu wskazanego w art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a pozostawił wniosek bez rozpoznania, o czym powiadomił Protestującego telefonicznie jednocześnie wskazując, iż już udzielał podobnych odpowiedzi na wcześniejsze zapytania dot. treści SIWZ złożone przez Wykonawców, oraz podał stronę internetową na której Protestujący mógł zapoznać się z treścią odpowiedzi na powyższe pytania.
  Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca w cytowanym powyżej art. 38 ust. 1a daje Zamawiającemu fakultatywne dokonanie czynności, czyli takich, które Zamawiający ma prawo wykonać, ale nie ma takiego obowiązku.
  Wbrew opinii Protestującego Zamawiający nie naruszył art. 7 ustawy Pzp w związku z art. 38 tejże ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę z całą stanowczością stwierdzić należy, że Zamawiający przygotował i przeprowadził postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienie.
  Jednocześnie z uwagi na fakt, iż:
  · wartość zamówienia w przedmiotowej sprawie jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  · postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
  · protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  zgodnie z brzmieniem art. 180 ust. 3 pkt 1 protest na treść postanowień SIWZ powinien zostać wniesiony w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający umieścił SIWZ na stronie internetowej w dniu 10.12.2009r., czyli Protestujący zobowiązany był wnieść protest do dnia 17.12.2009r..Termin ten ma charakter sztywny z woli samego ustawodawcy i nie podlega zmianie. Z uwagi na powyższe Zamawiający jest obowiązany do zastosowania się do dyspozycji art. 180 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych i protest odrzucić.
  Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 180 ust. 7 Zamawiający ma obowiązek, a nie uprawnienie do odrzucenia protestu wniesionego po terminie. Zamawiający realizując ten obowiązek rozstrzygnął jak na wstępie.
  Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt odrzucenia protestu jako wniesionego po terminie w przedmiotowym wypadku nie może stosować procedury określonej w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy on bowiem jedynie protestu, który podlega merytorycznemu rozpoznaniu. Ze względu na upływ terminu do złożenia protestu, niedopuszczalnym było również wyznaczenie terminu na przyłączenie się do przedmiotowego protestu. Byłyby one bowiem wniesione po terminie.
  POUCZENIE
  Tryb i zasady wnoszenia odwołań reguluje Rozdział 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).
  W niniejszej sprawie stosuje się przepisy dotyczące postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 tej ustawy.
  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  W załączeniu kopia protestu.

  Załączniki
  Kopia protestu   67.196 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ?Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie?.

  Świnice Warckie, dn. 21 stycznia 2010r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie”.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-11/2009
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz.1655, ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy „ROTO-POL” Tomasz Cichecki, adres: Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandrów Łódzki . Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Firma „ROTO-POL” Tomasz Cichecki, zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 2 069 620,20 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych, groszy 20/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - Konsorcjum firm: 1. Lider – PPHU TECHNIKA Andrzej Banaszek, ul. Artyleryjska 12, 10-165 Olsztyn, 2. Członek – „KB – instalacje” Krzysztof Bobrowski, ul. Gliniana 65, 91-336 Łódź: cena brutto – 2 573 761,26 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych, groszy 26/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 80,41) następującą łączną ilość punktów: 241,23 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  Dziękujemy za zainteresowanie przetargiem.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ PARKINGÓW, CHODNIKÓW ORAZ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE

  Świnice Warckie: Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świnice Warckie.
  Numer ogłoszenia: 15752 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 19.01.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świnice Warckie.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Budowę parkingu przy szkole wraz z odwodnieniem Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na 16 miejsc postojowych o polu powierzchni 1029,00 m 2 przy ulicy Szkolnej w Świnicach Warckich z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 0,08 m na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z budową zjazdu publicznego Ponadto rozbiórce ulega: - ogrodzenie szkoły znajdujące się przy zachodniej stronie parkingu. Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki w kątownikach, - ogrodzenie szkoły znajdujące się przy ulicy Szkolnej wraz z bramą wjazdową. Istniejące ogrodzenie murowane z bloczków z elementami metalowymi, brama z elementów stalowych, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr 104. Po rozbiórce ogrodzenia szkoły projektuje się ogrodzenie tego samego kształtu i rozmiarów co istniejące murowane. Nową lokalizację ogrodzenia zaznaczono linią czerwoną na projekcie zagospodarowania terenu. Wzdłuż nowego ogrodzenia projektuje się chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej. Długość chodnika 12+20 = 32,0 m. Pomiędzy drogą wewnętrzną a zachodnią krawędzią parkingu projektuje się zieleniec. Formowanie zieleńca wykonać z gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu. Wierzchnią warstwę wykonać z humusu grubości 10 cm obsianego trawą. Projektuje się poszerzenie istniejącej jezdni drogi wewnętrznej (szer. 3,8 m) do 4,0 m. Dno koryta ustala się na 0,45 m niżej od istniejącej krawędzi jezdni. Podbudowę wykonać w układzie jak niżej : -warstwa odsączająca z pospółki 0/32 mm grubości 20 cm, -warstwa pomocnicza podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 12 cm, -warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm, -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 7 cm, -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 5 cm. W połączeniu międzywarstwowym (kruszywo/bitum) zastosować emulsję kationową szybkorozpadową niemodyfikowaną w ilości 0,7 kg/m2. W połączeniach warstw asfaltowych stosować skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2. Odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Szkolnej projektuje się z elementów żelbetowych. Zrzut ścieków do rowu melioracyjnego poprzez osadnik i separator. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej odtworzyć istniejący chodnik szerokości 1,5 m i długości 160 m. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 1.2.Budowę parkingu przy ośrodku zdrowia Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Świnicach Warckich. Przewiduje się wykonanie parkingu z kostki betonowej wibroprasowanej o pow. 204m2 na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Od strony jezdni asfaltowej należy ustawić krawężnik betonowy 15x30x100 cm wystający 4 cm ponad krawędź nawierzchni. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 1.3. Chodnik w ulicy Rzemieślniczej Remont istniejących chodników o długości 284 m, szerokości 1,5 m. Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę istniejących chodników, ustawienia krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem, ustawienie obrzeży betonowych 80x30x100 na podsypce cem.- piask. Chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm. W ciągu chodnika istniejące zjazdy indywidualne (6 szt.) z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm. Skosy najazdowe o stosunku 1:1 i długości boku 1,5 m. Podbudowa wzmocniona warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Od strony jezdni należy uszczelnić jej krawędź mieszanką mineralno - asfaltową z recyklera. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 1.4. Chodnik w ulicy Stemplewskiej Remont istniejących chodników o długości 300 m, szerokości 1,5 m. Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę istniejących chodników, ustawienia krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem, ustawienie obrzeży betonowych 80x30x100 na podsypce cem.-piask. Chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm. W ciągu chodnika istniejące zjazdy indywidualne (19 szt.) z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm. Skosy najazdowe o stosunku 1:1 i długości boku 1,5 m. Podbudowa wzmocniona warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Od strony jezdni należy uszczelnić jej krawędź mieszanką mineralno - asfaltową z recyklera. Po wykonaniu chodnika należy odmulić istniejący rów wraz z wymianą przepustów (istniejące betonowe na PEHD) na zjazdach i wejściach do posesji. Na długości 300 m należy dokonać umocnienia skarpy rowu prefabrykowanymi płytami betonowymi (ażurowymi). Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 1.5. Ciąg pieszo - jezdny Remont istniejącego ciągu pieszo - jezdnego wokół Placu Marii Konopnickiej długości 110 m i szerokości 3,5 m. Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Pobocza szerokości 1,0 m obustronne. Od strony jezdni asfaltowej (przy tablicy informacyjnej) utwardzenie placu gruntowego na szerokości 5,5 m i długości 46 m. Utwardzenie nawierzchnią asfaltową gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Pod tablicą informacyjną utwardzenie placu szerokości 4,5 m i długości 5,0 m. Utwardzenie z kostki betonowej wibroprasowanej (starobruk) gr. 6 cm. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Zauważone ewentualne nieścisłości i błędy w specyfikacji oraz załączonej dokumentacji, powinny być niezwłocznie zgłoszone przez wykonawców, celem umożliwienia innym wykonawcom wprowadzenia wynikających z nich poprawek. Wymagany okres gwarancji: - na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.10.00-5, 45.34.00.00-2.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem składania ofert tzn. do 10 lutego 2010r. do godz. 10 00.
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. tj. : a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadają wiedzę i doświadczenie; c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, W szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru(KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Udowodnią, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. - Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane o minimalnej wartości 350 000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane o minimalnej wartości 350 000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - Wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonywana na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - dysponowanie przez wykonawcę osobami, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w szczególności uprawnionych do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Za spełnianie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą ważne uprawnienia konstrukcyjno - projektowe o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, będącej odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym w kwestii kierowania robotami. - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, - Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena ww. warunku będzie dokonywana na podstawie posiadania przez wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 1.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. 3.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu , w którym upłyną termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 4.Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. 5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia , którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 8 do SIWZ), - Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny ryczałtowej, - Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 1)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane o minimalnej wartości 350 000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: a) konstrukcyjno - projektowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, wraz z ich uprawnieniami i aktualnymi zaświadczeniami właściwych izb samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów o przynależności i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku wykonawców nie dysponujących osobami z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi - również pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddelegowania tych osób do wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. 4.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 2)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności . Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wszystkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia należy dołączyć razem do oferty i złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalność gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie..
 • SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie pokój nr 12.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie pokój nr 12.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..