główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy przetargu nieograniczonego NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W LATACH 2010/2011

Świnice Warckie, dn. 07 października 2010r.  

Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w latach 2010/2011.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-7/2010
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zawiadamiam:
 
I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wspólna: PETROLIS Sp. zo.o., adres: ul. Wł. Jagiełły 10a/204 26-700 Zwoleń. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: PETROLIS Sp. zo. o.,  zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 186 900,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał  w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert):
 
ð PPHU LUNA Jacek Skorupa, adres: ul. Zgierska 57A 95-070 Aleksandrów Łódzki. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –189 700,00  zł  (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych, groszy 00/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 295,56 pkt.
ð TRANS-KOL PALIWA Sp. zo.o., adres: ul. Toruńska 186 62-600 Koło. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –189 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, groszy 00/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 296,67 pkt.
ð ORLEN PetroCentrum Sp.zo.o., adres: ul. Zglenickiego 44 09-411 Płock. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 189 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, groszy 00/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 296,67 pkt.
ð Zakład Usługowo-Handlowy „NAFTOHURT” – Jerzy Sasiński, adres: ul. Warszawska 58 62-610 Sompolno. Zakład zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –187 600,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych, groszy 00/100) i otrzymał w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów:298,89 pkt.
 
 III. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
1
Firma Handlowo- Usługowa „ Kwiatkowski” ul. Podleśna 20
95-035 Ozorków
Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP
Art.89 ust.1 pkt2 ustawy PZP

 
 IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
Nie dotyczy
 
 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w/w artykule ustawy. O terminie podpisania umowy powiadomimy Państwa telefonicznie.
 
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz
artykuł nr 2

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W LATACH 2010/2011

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

 ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W LATACH 2010/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 296522 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W LATACH 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach, Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 70 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 40 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piaskach - 30 000 litrów). Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. W związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024:L1 a w szczególności: - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki - max 0,2 %, - gęstość w temp. 15oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml, - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg Dostawy mają się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizację. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem i wartością opisanemu przedmiotowi zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonana należycie; Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: dostawie oleju opałowego w minimalnej ilości 50 000 litrów oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZAPARAFOWANY WZÓR UMOWY FORMULARZ OFERTOWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Z poważaniem
Wójt Gminy 
/-/ Krzysztof Próchniewicz



 

Załączniki:
Załączniki do SIWZ 118 KB
SIWZ 213 KB
artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycyjnych pn.: "Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie" i "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie" oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie” i „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie” oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-6/2010  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zawiadamiam:
 
1) za najkorzystniejszą uznana została oferta wspólna: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, adres: ul. Kolejowa 2a 62-420 Strzałkowo i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu zaoferował cenę brutto (całkowity koszt obsługi) za cały przedmiot zamówienia – 312 031,80 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy trzydzieści jeden złotych, groszy 80/100). Wykonawca, otrzymał  w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
 
2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
 
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach, adres: ul. Łódzka 33 99-100 Poddębice. Bank zaoferował cenę brutto (całkowity koszt obsługi) za cały przedmiot zamówienia – 359 824,73 zł  (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote, groszy 73/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 260,16 pkt.
 
3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
Nie dotyczy
 
 

 
4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
Nie dotyczy
 
 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w/w artykule ustawy.
 
 Z poważaniem
  Wójt Gminy
/-/Krzysztof Próchniewicz
 
 
 
artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie" i "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie" oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Świnice Warckie: udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie" i "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie" oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Numer ogłoszenia: 249954 - 2010;

data zamieszczenia w BZP: 13.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie i Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 150 000,00 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): - termin uruchomienia I-ej transzy kredytu - 27 września 2010r. w wysokości 500 000,00 zł - termin uruchomienia II-ej transzy kredytu - 25 października 2010r. w wysokości 500 000,00 zł - termin uruchomienia III-ej transzy kredytu - 15 grudnia 2010r. w wysokości 150 000,00 zł 3. Okres kredytowania od dnia 27.09.2010r. do 30.12.2020r. 4. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca w okresie kredytowania. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w poszczególnych miesiącach roku. Podstawa naliczenia odsetek - WIBOR 1 M + stała marża banku. 5. Spłata kapitału kwartalna po 28 750,00zł od 30.03.2011r. do 30.12.2020r. według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (zał. nr 4 SIWZ) 6. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez zamawiającego. 7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania. 8. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu. 9. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu. 10. Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M z dnia z dnia 08 września 2010r . Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - Wykonawca składa oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 b)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 pkt 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, c)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, d)Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do , e)Zaproponowany przez Wykonawcę wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego. f)Harmonogram spłat kredytu Załącznik Nr 4 g)Symulacja spłat kredytu i odsetek

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Treść umowy o kredyt przygotuje bank, którego oferta została wybrana. Podstawa do sporządzenia ostatecznej umowy będzie Projekt umowy zawierający warunki ogólne i szczegółowe dotyczące udzielenia kredytu długoterminowego zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ . Projekt umowy, o którym mowa dołączony zostanie do oferty. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Załączniki:
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 95 KB
Załącznik 210 KB
artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2010/2011.

 

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2010/2011.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-5/2010  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zawiadamiam:
 
1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp.zo.o., adres: ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp.zo.o. zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 123 457,50 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych, groszy 50/100). Wykonawca, otrzymał  w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
 
2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert):
 
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A., adres: ul. Milewskiego 9 62-700 Turek. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –161 976,24 zł  (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych, groszy 24/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 228,66 pkt.
 
- Zakład Produkcyjno- Usługowy „ HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 140 906,16 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć złotych, groszy 16/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 262,86 pkt.
 
3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
Firma Przewozowa „TRAVERS” s.c. Tomasz Stempień & Krystyna Stempień ul. Krasickiego 12a 99-200 Poddębice
Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
Art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759) w związku z art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759)

 4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
Firma Przewozowa „TRAVERS” s.c. Tomasz Stempień & Krystyna Stempień ul. Krasickiego 12a 99-200 Poddębice
Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, mimo wezwania Go przez zamawiającego do uzupełnienia brakujących dokumentów/oświadczeń zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759)
Art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759)

 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w/w artykule ustawy.
 Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/Krzysztof Próchniewicz