główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawęoleju opałowego do Urzędu gminy Świnice Warckie i Szoły podstawowej w Piaskach w roku 2012.

 

Świnice Warckie, dn. 08 grudnia 2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w roku 2012.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.721.7.2011
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:
 
I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wspólna: TRANS-KOL PALIWA Sp. zo. o., adres: ul. Toruńska 186 62-600 Koło. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: TRANS-KOL PALIWA Sp. zo. o.,  zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 288 400,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał  w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.
II.     Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert):
 
Firma Handlowo-Usługowa „KWIATKOWSKI” adres: ul. Podleśna 20 95-035 Ozorków. Zakład zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 292 600,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych, groszy 00/100) i otrzymał w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów:98,56 pkt.
 
 III.     oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
Nie dotyczy
 
 

 
 IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
Nie dotyczy
 
 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.
 
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz
artykuł nr 2

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W ROKU 2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Świnice Warckie: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W ROKU 2012
Numer ogłoszenia: 390634 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W ROKU 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach, Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 70 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 40 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piaskach - 30 000 litrów). Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. W związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024:L1 a w szczególności: - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki - max 0,2 %, - gęstość w temp. 15oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml, - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg Dostawy mają się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizację. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: dostawie oleju opałowego w minimalnej ilości 50 000 litrów oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, 2.Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 3.Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

  

 

Załączniki:
Załączniki do SIWZ 130 KB
SIWZ 205 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1400000 zł na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

 

Świnice Warckie, dn. 12 września 2011r.
 
ZPR.271.5.2011
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania
dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek..
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.5.2011
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:
 
1)   za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Ludowy Bank Spółdzielczy: ul. Kolejowa 2a 62-420 Strzałkowo.Powodem dokonania wyboru tej firmy było:Ludowy Bank Spółdzielczy zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 424.284,85 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote, groszy 85/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.
 
2)   wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
 
- Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Senatorska 2a 95-070 Aleksandrów Łódzki: cena brutto – 461.333,62 zł za cały przedmiot zamówienia  (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, groszy 62/100) i otrzymała w kryterium  oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 91,97) następującą łączną ilość punktów: 91,97 pkt.
 
- Bank Spółdzielczy w Wartkowicach, ul. Targowa 12 99-220 Wartkowice: cena brutto – 438.154,43 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote, groszy 43/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 96,83) następującą łączną ilość punktów: 96,83 pkt.
 
3)   oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
Nie dotyczy
 
 

 
4)   wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
 

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
NIE DOTYCZY
 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy.
   Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2011/2012.

Świnice Warckie, dn. 12 sierpnia 2011r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2011/2012.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.6.2011

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Produkcyjno- Usługowy „ HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów . Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 109 027,62 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych, groszy 62/100). Wykonawca, otrzymał  w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.

 

2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny    i porównania złożonych ofert):

 

- Firma Przewozowa „TRAVERS” s.c.  Zdzisław Stempień & Krystyna Stempień, adres: ul. Krasickiego 12a, 99-200 Poddębice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 114 618,78zł  (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych, groszy 78/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 95,12 pkt.

 

- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. zo.o., adres: ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 117 414,36 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy czterysta czternaście złotych, groszy 36/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 92,86 pkt.

 

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  terminów,  o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

 

   Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/Krzysztof Próchniewicz

 

 

 

 

artykuł nr 5

UWAGA !! Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

Świnice Warckie, dn. 04 sierpnia 2011r.
 
ZPR.271.6.2011
 
 
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2011/2012.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:
Zamawiający modyfikuje we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ  treść §7 w ten sposób, że dotychczasowy zapis:
Za wykonane przewozy Usługodawca będzie wystawiał faktury w okresach miesięcznych. Załącznikiem do faktury będą zestawienia ilości przejechanych km przez poszczególne autokary, zatwierdzone przez dyrektorów zainteresowanych szkół.
Usługobiorca będzie regulował zapłatę przedstawionych faktur w formie przelewu w terminie do 14 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi”
.

zastępuje się zapisem:

 Za wykonane przewozy Usługodawca będzie wystawiał faktury w okresach miesięcznych. Załącznikiem do faktury będą zestawienia ilości przejechanych km przez poszczególne autokary, zatwierdzone przez dyrektorów zainteresowanych szkół.
1. Faktury wystawione będą na Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Świnicach Warckich.
2. Zapłata przedstawionych faktur będzie regulowana w formie przelewu w terminie do14 dni po otrzymaniu faktury.
  Ponieważ po modyfikacji SIWZ nie ma konieczności wyznaczenia dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian  w ofertach, Zamawiający nie przedłuża  terminu składania ofert (art.t.38 ust.6 w/w ustawy).
 
W załączeniu:
1. Wzór umowy po modyfikacji (załącznik nr 4 do SIWZ)
 
 
Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz
Załączniki:
WZÓR UMOWY- ZAŁ NR 4 51 KB