Zawiadomienie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawęoleju opałowego do Urzędu gminy Świnice Warckie i Szoły podstawowej w Piaskach w roku 2012.

Świnice Warckie, dn. 08 grudnia 2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w roku 2012.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.721.7.2011
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:
I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wspólna: TRANS-KOL PALIWA Sp. zo. o., adres: ul. Toruńska 186 62-600 Koło. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: TRANS-KOL PALIWA Sp. zo. o., zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 288 400,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.
II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
Firma Handlowo-Usługowa „KWIATKOWSKI” adres: ul. Podleśna 20 95-035 Ozorków. Zakład zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 292 600,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych, groszy 00/100) i otrzymał w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów:98,56 pkt.
III. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
Nie dotyczy

IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
Nie dotyczy

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W ROKU 2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Świnice Warckie: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W ROKU 2012
Numer ogłoszenia: 390634 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKACH W ROKU 2012.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach, Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 70 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 40 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piaskach - 30 000 litrów). Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. W związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024:L1 a w szczególności: - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki - max 0,2 %, - gęstość w temp. 15oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml, - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg Dostawy mają się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizację. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: dostawie oleju opałowego w minimalnej ilości 50 000 litrów oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, 2.Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 3.Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Załączniki
  SIWZ   204.984 KB
  Załączniki do SIWZ   130.254 KB

  Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1400000 zł na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

  Świnice Warckie, dn. 12 września 2011r.
  ZPR.271.5.2011
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
  dotyczy:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek..
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.5.2011
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Ludowy Bank Spółdzielczy: ul. Kolejowa 2a 62-420 Strzałkowo.Powodem dokonania wyboru tej firmy było:Ludowy Bank Spółdzielczy zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 424.284,85 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote, groszy 85/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Senatorska 2a 95-070 Aleksandrów Łódzki: cena brutto – 461.333,62 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, groszy 62/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 91,97) następującą łączną ilość punktów: 91,97 pkt.
  - Bank Spółdzielczy w Wartkowicach, ul. Targowa 12 99-220 Wartkowice: cena brutto – 438.154,43 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote, groszy 43/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 96,83) następującą łączną ilość punktów: 96,83 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy.
  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2011/2012.

  Świnice Warckie, dn. 12 sierpnia 2011r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2011/2012.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.6.2011

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Produkcyjno- Usługowy „ HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów . Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 109 027,62 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych, groszy 62/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Firma Przewozowa „TRAVERS” s.c. Zdzisław Stempień & Krystyna Stempień, adres: ul. Krasickiego 12a, 99-200 Poddębice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 114 618,78zł (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych, groszy 78/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 95,12 pkt.

  - Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. zo.o., adres: ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 117 414,36 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy czterysta czternaście złotych, groszy 36/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 92,86 pkt.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/Krzysztof Próchniewicz

  UWAGA !! Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

  Świnice Warckie, dn. 04 sierpnia 2011r.
  ZPR.271.6.2011
  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2011/2012.
  Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:
  Zamawiający modyfikuje we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ treść §7 w ten sposób, że dotychczasowy zapis:
  Za wykonane przewozy Usługodawca będzie wystawiał faktury w okresach miesięcznych. Załącznikiem do faktury będą zestawienia ilości przejechanych km przez poszczególne autokary, zatwierdzone przez dyrektorów zainteresowanych szkół.
  Usługobiorca będzie regulował zapłatę przedstawionych faktur w formie przelewu w terminie do 14 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi”
  .

  zastępuje się zapisem:

  Za wykonane przewozy Usługodawca będzie wystawiał faktury w okresach miesięcznych. Załącznikiem do faktury będą zestawienia ilości przejechanych km przez poszczególne autokary, zatwierdzone przez dyrektorów zainteresowanych szkół.
  1. Faktury wystawione będą na Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Świnicach Warckich.
  2. Zapłata przedstawionych faktur będzie regulowana w formie przelewu w terminie do14 dni po otrzymaniu faktury.
  Ponieważ po modyfikacji SIWZ nie ma konieczności wyznaczenia dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert (art.t.38 ust.6 w/w ustawy).
  W załączeniu:
  1. Wzór umowy po modyfikacji (załącznik nr 4 do SIWZ)
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz
  Załączniki
  WZÓR UMOWY- ZAŁ NR 4   51.241 KB

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

  Świnice Warckie: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
  Numer ogłoszenia: 226490 - 2011; data zamieszczenia W BZP: 02.08.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Trasa I - Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich na godzinę 8:00. Bielawy, Kosew, Zimne, Parski, Władysławów, Piaski, Drozdów, Stawiszyn, Świnice Warckie - długość trasy około 26 km, liczba uczniów - 65. Trasa II - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Piaskach na godzinę 8:40. Stawiszyn, Gusin, Drozdów, Łyków, Parski, Władysławów, Piaski - długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 20. Trasa III - Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich na godzinę 8:00. Wola Świniecka, Grabiszew, Ładawy, Tolów, , Stemplew, Kraski, Świnice Warckie - długość trasy około - 22 km, liczba uczniów - 65. Trasa IV - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 12:30. Świnice Warckie, Kraski, Stemplew, Tolów, Ładawy, Grabiszew, Wola Świniecka - długość trasy około 22 km, liczba uczniów - 40 (istnieje możliwość zmniejszenie ilości odwożonych dzieci). Trasa V - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piaskach - godzina 13:40. Piaski, Władysławów, Parski, Łyków, Drozdów, Gusin, Stawiszyn - długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 20. Trasa VI - Odwóz uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 14:30. Świnice Warckie, Kraski, Stemplew, Tolów, Ładawy, Grabiszew, Wola Świnicka - długość trasy około 22 km, liczba uczniów - 65. Trasa VII - Odwóz uczniów z Gimnazjum w Świnicach Warckich - godzina 14:30. Świnice Warckie, Stawiszyn, Drozdów, Piaski, Bielawy, Kosew, Zimne, Parski, :Podłęże, Władysławów - długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 65. Dowożenie odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalony zostanie z Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Łącznie autobusy mają do wykonania ok. 167 km dziennie. Wykonawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. Stan techniczny i wyposażenie autobusów oraz kwalifikacje kierowców powinny odpowiadać aktualnym przepisom w tej sprawie, tj. ustawie z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. Nr 50 poz. 601 z 21.06.2000r. z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Wykonawca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras, w zależności od zaistniałych potrzeb. Wyszczególnione ilości przejechanych kilometrów w roku szkolnym 2011-2012 mogą ulec zmianie, co może spowodować zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości kilometrów w roku szkolnym nie upoważnia Wykonawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia. Zamówienie dotyczy roku szkolnego 2011-2012, przy założeniu, że obejmować będzie około 186 dni nauki szkolnej. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu usług dowozu i odwozu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na: dowozie i odwozie dzieci do szkół w roku szkolnym oraz załączy dokumenty potwierdzające przez inwestora ,że usługa ta została wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonywana na podstawie wykazu min 2 autobusów z odpowiednią do przedmiotu zamówienia ilością miejsc, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena ww. warunku będzie dokonywana na podstawie posiadania przez wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie -jeśli dotyczy. 2. Wypełniony formularz ofertowy. 3. Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Giminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Giminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Załączniki
  Załączniki do SIWZ   82.272 KB
  SIWZ   217.059 KB

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1 400 000 zł NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

  Świnice Warckie: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Numer ogłoszenia: 218016 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 27.07.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): - termin uruchomienia I-ej transzy kredytu - 30 września 2011r. w wysokości 500 000,00 zł - termin uruchomienia II-ej transzy kredytu - 28 października 2011r. w wysokości 500 000,00 zł - termin uruchomienia III-ej transzy kredytu - 30 listopada 2011r. w wysokości 400 000,00 zł 3. Okres kredytowania od dnia 30.09.2011r. do 30.11.2021r. 4. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca w okresie kredytowania. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w poszczególnych miesiącach roku. Podstawa naliczenia odsetek - WIBOR 1 M + stała marża banku. 5. Spłata kapitału kwartalna po 35 000,00zł od 28.02.2012r. do 30.11.2021r. według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (zał. nr 4 SIWZ) 6. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez zamawiającego. 7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania. 8. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu. 9. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu. 10. Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M z dnia 31 sierpnia 2011r . Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2021.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Oryginał pełnomocnictwa - jeśli dotyczy 2. formularz ofertowy 3.Zaproponowany przez Wykonawcę wzór umowy zawierający postanowienia SIWZ do akceptacji przez Zamawiającego 4.Harmonogram spłat kredytu 5.Symulacja spłat kredytu i odsetek

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Treść umowy o kredyt przygotuje bank, którego oferta została wybrana. Podstawa do sporządzenia ostatecznej umowy będzie Projekt umowy zawierający warunki ogólne i szczegółowe dotyczące udzielenia kredytu długoterminowego zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ . Projekt umowy, o którym mowa dołączony zostanie do oferty. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1,99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1,99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   207.151 KB
  Załączniki do SIWZ   59.392 KB

  Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Gusin-Piaski etap I"

  Świnice Warckie, dn. 24 czerwca 2011r.
  ZPR.271.4.2011
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
  dotyczy:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Gusin-Piaski etap I
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.4.2011
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy MARKBUD Sp. zo. o. adres: ul.Łódzka 14/18 99-200 Poddębice.Powodem dokonania wyboru tej firmy było: firma MARKBUD Sp. zo. o. zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 440 270,76 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych, groszy 76/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - GOLMAR Sp. zo.o. Bierzmo 2A 62-750 Brudzew: cena brutto – 481 893,52 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote, groszy 52/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 91,36) następującą łączną ilość punktów: 91,36 pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka108 99-200 Poddębice: cena brutto – 518 972,94 zł (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote, groszy 94/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena =84,84) następującą łączną ilość punktów: 84,84 pkt.
  - WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31, 95-200 Pabianice: cena brutto – 563 777,77 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, groszy 77/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 78,09) następującą łączną ilość punktów: 78,09 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka"

  Świnice Warckie, dn. 24 czerwca 2011r.
  ZPR.271.3.2011
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
  dotyczy:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.3.2011
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy MARKBUD Sp. zo. o. adres: ul.. Łódzka 14/18 99-200 Poddębice.Powodem dokonania wyboru tej firmy było: firma MARKBUD Sp. zo. o. zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 629 295,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - GOLMAR Sp. zo.o. Bierzmo 2A 62-750 Brudzew: cena brutto – 716 967,67 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych, groszy 67/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena =87,77 ) następującą łączną ilość punktów: 87,77 pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka108 99-200 Poddębice: cena brutto – 663 104,55 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto cztery złote, groszy 55/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena =94,90 ) następującą łączną ilość punktów: 94,90 pkt.
  - WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31, 95-200 Pabianice: cena brutto – 783 777,77 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, groszy 77/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 80,29) następującą łączną ilość punktów: 80,29 pkt.
  - STRABAG Sp. zo.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków: cena brutto – 892 602,40 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote, groszy 40/100) i otrzymała w kryterium oceny ofert (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena =70,50) następującą łączną ilość punktów: 70,50 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSIACH GUSIN - PIASKI ETAP I

  Świnice Warckie: MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSIACH GUSIN - PIASKI ETAP I
  Numer ogłoszenia: 138692 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSIACH GUSIN - PIASKI ETAP I.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Modernizacja drogi polegała będzie na przebudowie nawierzchni drogi stanowiącej jeden zwarty ciąg komunikacyjny. Długość drogi planowanej do wykonania 1,396 km Szerokość jezdni 3,5-5,00 m Szerokość poboczy 1,00 m Warstwa wiążąca z masy mineralno - bitumicznej 5 cm (5494,84 m2) Podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm (6192,84 m 2) Pobocza - nawierzchnia żwirowa- warstwa o grubości 15 cm (2738,00 m2) Połączenia międzywarstwowe poprzez skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową - 6192,84 m2 Nawierzchnia drogi powiatowej z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej ( warstwa ścieralna) o grubości 4 cm (286,75m2) Zjazdy indywidualne, warstwa wiążąca z masy mineralno - bitumicznej o grubości 5 cm - 574,80 m2 Odwodnienie korpusu drogowego Oznakowanie pionowe oraz elementy zabezpieczające ruch Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych, groszy 00/100) przed upływem składania ofert tzn. do 16 czerwca 2011r. do godz. 11:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest wskazanie wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto minimum 500 000 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, mającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieni.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, 2.Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ), 3.Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny ryczałtowej, 4.Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: a) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. b) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. c) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. d) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. 2) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: a) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. b) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Załączniki
  SIWZ   216.538 KB
  Przedmiar   31.960 KB
  Załączniki do SIWZ   144.123 KB
  Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna   4.275 MB

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 104467E W MIEJSCOWOŚCI WOLA ŚWINIECKA

  Świnice Warckie: Przebudowa drogi gminnej 104467E w miejscowości Wola Świniecka.
  Numer ogłoszenia: 138508 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 01.06.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 104467E w miejscowości Wola Świniecka..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę drogi gminnej nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka. Opis zadania: Długość odcinka - 1,92 km, Szerokość jezdni - warstwa wiążąca - od 3,30 m do 4,80 m, Nawierzchnia drogi z masy mineralno-bitumicznej - 5 cm (8561,40 m2), Podbudowa z kruszywa łamanego - 15 cm ( 9522,10 m2), Zjazdy - 1089 m2, Pobocza- z kruszywa naturalnego - 3473,7 m2, Odwodnienie - 734 mb, Oznakowanie - 20 szt., Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej - 65 mb, Nawierzchnia drogi powiatowej - warstwa ścieralna- 286,80 m2, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych, groszy 00/100) przed upływem składania ofert tzn. do 16 czerwca 2011r. do godz. 10: 00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest wskazanie wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto minimum 500 000 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, mającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieni.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, 2. Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ), 3. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny ryczałtowej, 4. Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: a) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. b) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. c) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. d) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. 2) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: a) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. b) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Załączniki
  SIWZ   223.330 KB
  Załączniki do SIWZ   143.183 KB
  Projekt i Specyfikacja techniczna   4.411 MB
  Przedmiar   29.068 KB

  Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2011r.

  Świnice Warckie, dn. 03 marca 2011r.
  ZPR.271.2.2011
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
  dotyczy:
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2011r.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.2.2011
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zawiadamiam:
  CZĘŚĆ I
  Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m.

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 16 100,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych, groszy 00/100). Cena brutto za 1 km 230,00 zł. Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów:100pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.
  Nazwa i adres Wykonawcy
  Cena netto za 1 km
  VAT
  Cena brutto za 1 km
  Łączna wartość robót (70 km * cena jednostkowa brutto)
  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)
  Wykonawcy wykluczeni z postępowania
  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone
  1.
  P.H.U. „ MACIEJ”
  Piotr Łuczak
  ul. Sienkiewicza 21
  99-210 Uniejów
  290,00
  66,70
  356,70
  24 969
  64,48 pkt.
  Brak
  Brak
  2.
  MK „ STELLA”
  Konrad Marek
  ul. Południowa 6
  62- 600 Koło
  195,13
  44,87
  240,00
  16 800,00
  95,83 pkt.
  Brak
  Brak
  3..
  PHU Kupczyk Grażyna
  ul. Mickiewicza 9 99-210 Uniejów
  186,99
  43,01
  230,00
  16 100,00
  100,00 pkt.
  Brak
  Brak

  CZĘŚĆ II
  Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1800 m3.
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 45 018,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemnaście złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.
  Nazwa i adres Wykonawcy
  Cena netto za 1 m3
  VAT
  Cena brutto za 1 m3
  Łączna wartość robót (1800 m3 * cena jednostkowa brutto)
  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)
  Wykonawcy wykluczeni z postępowania
  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone
  1.
  P.H.U. „ MACIEJ”
  Piotr Łuczak
  ul. Sienkiewicza 21
  99-210 Uniejów
  58,00
  13,34
  71,34
  128 412,00
  35,06
  Brak
  Brak
  2.
  MK „ STELLA”
  Konrad Marek
  ul. Południowa 6
  62- 600 Koło
  21,14
  4,86
  26,00
  46 800,00
  96,19
  Brak
  Brak
  3..
  PHU Kupczyk Grażyna
  ul. Mickiewicza 9 99-210 Uniejów
  20,33
  4,68
  25,01
  45018,00
  100 pkt.
  Brak
  Brak

  CZĘŚĆ III
  Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1000 m3.
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.
  Nazwa i adres Wykonawcy
  Cena netto za 1 m3
  VAT
  Cena brutto za 1 m3
  Łączna wartość robót (1000 m3 * cena jednostkowa brutto)
  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)
  Wykonawcy wykluczeni z postępowania
  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone
  1.
  P.H.U. „ MACIEJ”
  Piotr Łuczak
  ul. Sienkiewicza 21
  99-210 Uniejów
  63,00
  14,49
  77,49
  77 490,00
  43,88 pkt.
  Brak
  Brak
  2.
  MK „ STELLA”
  Konrad Marek
  ul. Południowa 6
  62- 600 Koło
  28,46
  6,54
  35,00
  35 000,00
  97,14 pkt.
  Brak
  Brak
  3..
  PHU Kupczyk Grażyna
  ul. Mickiewicza 9 99-210 Uniejów
  27,64
  6,36
  34,00
  34 000,00
  100,00 pkt.
  Brak
  Brak

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w/w artykule ustawy.
  Z poważaniem

  Przetarg nieograniczony NA BIEŻĄCE WYKONANIE USŁUG ŻWIROWANIA, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2011r.

  BIEŻĄCE WYKONANIE USŁUG ŻWIROWANIA, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2011r.
  Numer ogłoszenia: 23474 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 16.02.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCE WYKONANIE USŁUG ŻWIROWANIA, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2011r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Żwirowanie dróg gminnych obejmujące zakup żwiru wraz z załadunkiem, bądź w zależności od potrzeb Zamawiającego mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych z wyładunkiem, plantowaniem i mechanicznym profilowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg oraz zebranie i wywóz kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy. Wyładunek żwiru/mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy żwiru, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem - wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg. Grubość rozścielanego żwiru/mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm. Mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego winna być zmieszana w stosunku wagowym 1:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy - usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego. - Przewidywana dostawa żwiru do końca 2011r. wynosi około1800 m3 . - Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2011r. wynosi około 1000 m3. - Przewidywane mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o długości około 70 km przy średniej szerokości drogi 4 m. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
 • II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 • CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1800 m3..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1800 m3..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 • CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1000 m3..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1000 m3..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 • Załączniki
  SIWZ   206.575 KB
  Załącznik SIWZ cz I   54.700 KB
  Załącznik SIWZ cz II   54.718 KB
  Załącznik SIWZ cz III   55.133 KB