Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2015.

Świnice Warckie: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2015.
Numer ogłoszenia: 420656 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2015.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Filia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich z siedzibą w Piaskach Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 70 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 40 000 litrów, Filia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich z siedzibą w Piaskach - 30 000 litrów). Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w poprzednich sezonach grzewczych, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. W związku z brakiem możliwości przewidzenia dokładnego zakresu ilościowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty, Zamawiający przyjął ilości orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024:L1 a w szczególności: - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki - max 0,2 %, - gęstość w temp. 15oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml, - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg Dostawy mają się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizację. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonego dokumentu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie się wykonaniem z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, - co najmniej dwa zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, odpowiadających dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia- tj. polegających na dostawie oleju opałowego w ilości min 50 000 litrów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin dostawy liczony w dniach od zgłoszenia - 10
 • IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: a)gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, b)gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, c)gdy wystąpią zdarzenia losowe.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   484.112 KB
  Załączniki do SIWZ   321.615 KB

  Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie

  Świnice Warckie, dn. 20 listopada 2014r.


  ZPR.271.7.2014


  Zawiadomienie o wyniku postępowania

  dotyczy:

  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.4.2014

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) zawiadamiam:

  I. za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka, adres: Kowale Pańskie Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

  Lp.

  Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

  Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

  Podatek VAT w %

  Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Zmieszane odpady komunalne

  436,00

  8

  470,88

  2

  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

  415,00

  8

  448,20

  3

  Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

  420,00

  8

  453,60

  Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 97%(97 pkt.) i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% (3pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 97 pkt. i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3 pkt.)


  II. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  TONSMEIER Centrum Sp. zo.o., ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno

  Lp.

  Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

  Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

  Podatek VAT w %

  Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Zmieszane odpady komunalne

  455,00

  8

  491,40

  2

  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

  455,00

  8

  491,40

  3

  Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

  470,00

  8

  507,60

  Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 97%(97 pkt.) i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% (3pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 94,43 pkt. (cena 91,43pkt. i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3 pkt.)


  III. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  Nie dotyczy

  IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  Nie dotyczy

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmianie treści ogłoszenia dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016.

  Świnice Warckie, dn. 03 listopada 2014r.

  ZPR. 271.7.2014

  INFORMACJA

  o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  i zmianie treści ogłoszenia

  dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016.

  Działając na podstawie art. 12a ust. 2, ust.3 w zw. art. 38 ust. 4, ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie uległa treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym pod nr 363542 - 2014

  I. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  BYŁO W SIWZ

  ZMIENIA SIĘ NA

  XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego; ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12 , w terminie do 07 listopada 2014r. do godziny 1000.

  2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do dnia 07 listopada 2014r. do godz. 10 00.

  3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom

  bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

  4. Bezpośredni przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07 listopada 2014r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 1 w Świnicach Warckich, sala konferencyjna, pokój nr 8.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego; ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12 , w terminie do 10 listopada 2014r. do godziny 1000.

  2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do dnia 10 listopada 2014r. do godz. 10 00.

  3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom

  bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

  4. Bezpośredni przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10 listopada 2014r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 1 w Świnicach Warckich, sala konferencyjna, pokój nr 8.

  XXI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
  Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen. Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryterium:

  · Cena – 100 pkt
  Wykonawca w formularzu ofertowym poda ceny ryczałtowe brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia w [zł/Mg] dla następujących rodzajów odpadów wymienionych w tabeli nr 1, kolumnie 2 niniejszej SIWZ.

  2. Ocena ofert wg powyższego kryterium dokonywana będzie wg następujących zasad:
  - zamawiający stosować będzie ocenę punktową;
  Tabela numer 1

  Oznaczenie kryterium

  Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

  Maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium

  1

  2

  3

  C1

  Zmieszane odpady komunalne

  70

  C2

  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

  20

  C3

  Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

  10

  Kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

  C1= ( C min/C ocen)x70

  C2=( C min/C ocen)x20

  C3=( C min/C ocen)x10

  K c= C1+C2+C3

  gdzie:
  Kc
  - suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria – maksymalnie 100 pkt
  C1, C2, C3 – oznaczenie kryterium dla danego rodzaju odbieranych, transportowanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych,
  C min – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
  C ocen – cena zaoferowana w ofercie badanej,

  Uwaga: w przypadku różnych cen dla danego kryterium np. cena za odbiór, transport i zagospodarowanie metalu inna niż za zagospodarowanie szkła – Wykonawca przyjmuje średnią stawkę, która będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy.

  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

  Celem rzetelnego porównania cen ofertowych wykonawcy są zobowiązani podać cenę z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej dla przedmiotu zamówienia. Jeśli wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia.

  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

  1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
  Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen. Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryterium:

  a) Cena waga kryterium 97 %.( 97 pkt maksymalnie) ,

  b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy- waga kryterium 3% ( 3 pkt maksymalnie)

  2. Sposób oceny ofert:

  2.1.Punkty przyznawane w kryterium cena będą liczone według następujące wzoru:

  Kryterium cena
  Wykonawca w formularzu ofertowym poda ceny ryczałtowe brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia w [zł/Mg] dla następujących rodzajów odpadów wymienionych w tabeli nr 1, kolumnie 2 niniejszej SIWZ.

  Ocena ofert wg powyższego kryterium dokonywana będzie wg następujących zasad:
  - zamawiający stosować będzie ocenę punktową;
  Tabela numer 1

  Oznaczenie kryterium

  Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

  Maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium

  1

  2

  3

  C1

  Zmieszane odpady komunalne

  70

  C2

  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

  20

  C3

  Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

  10

  Kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

  C1= ( C min/C ocen)x70

  C2=( C min/C ocen)x20

  C3=( C min/C ocen)x10

  K c= (C1+C2+C3)*97%

  gdzie:
  Kc
  - suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria – maksymalnie 97 pkt
  C1, C2, C3 – oznaczenie kryterium dla danego rodzaju odbieranych, transportowanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych,
  C min – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
  C ocen – cena zaoferowana w ofercie badanej,

  Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 97 punktów

  Uwaga: w przypadku różnych cen dla danego kryterium np. cena za odbiór, transport i zagospodarowanie metalu inna niż za zagospodarowanie szkła – Wykonawca przyjmuje średnią stawkę, która będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy.

  2.2. Punkty przyznawane w kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będą naliczane według następujących zasad :

  a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie – 1 pkt

  b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie – 2 pkt
  c) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie – 3pkt

  Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będą ocenę danej oferty:

  LP = Kc+ Kznw

  LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

  Kc – liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – „Cena”

  Kznw – liczba punktów przyznanych za kryterium (2) – „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”

  Celem rzetelnego porównania cen ofertowych wykonawcy są zobowiązani podać cenę z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej dla przedmiotu zamówienia. Jeśli wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia.

  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

  XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości od 8 % do 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za 24 miesiące. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do wniesienia którego Wykonawca będzie zobowiązany, zależna będzie od jej wysokości wskazanej w ofercie Wykonawcy.

  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy PZP.

  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

  5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących przedmiotem umowy.

  6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  Pozostałe zasady, dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będą stosowane zgodnie z art.148 ust. 3 - 5 oraz art. 149 - 151 ustawy Pzp.

  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ WZÓR OFERTY

  1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

  Lp.

  Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

  Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

  Podatek VAT w %

  Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Zmieszane odpady komunalne

  2

  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

  3

  Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

  1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

  Lp.

  Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

  Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

  Podatek VAT w %

  Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Zmieszane odpady komunalne

  2

  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

  3

  Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

  Oferuję wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……. % ceny całkowitej (brutto) określonej jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

  ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

  Brak § 13a

  § 13a

  1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy.

  3. Wykonawca przedłoży zabezpieczenie w wysokości równowartości kwoty …… % ceny oferty brutto wskazanej w § 7 ust. 1.

  4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.3, wniesione w formie innej aniżeli w pieniądzu nie może wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną

  5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną.

  6. Zabezpieczenie wnoszone jest w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  7. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

  Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  II. ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  W związku ze zmianą treści SIWZ zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu Nr 361520-2014

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 361520-2014 z dnia 2014-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świnice Warckie
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie 2. Zakres...
  Termin składania ofert: 2014-11-07


  Numer ogłoszenia: 363542 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 361520 - 2014 data 31.10.2014 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax. 063 2881174.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
 • W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 97 2 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 3.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12...
 • II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe dot. punktu IV.2.1) Kryteria oceny ofert dla kryterium zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Punkty przyznawane w kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będą naliczane według następujących zasad: a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 1 pkt b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 2 pkt c) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 3pkt..
 • W związku ze zmianą zapisów SIWZ w części dotyczącej kryteriów oceny ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.11.2014r.

  Dokonana zmiana treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

  Poniżej załączamy poprawioną treść SIWZ wraz z załącznikami.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Załączniki
  SIWZ- modyfikacja   488.938 KB
  Wzór oferty   23.973 KB
  Wzór umowy po modyfikacji   212.364 KB

  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016

  Świnice Warckie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W LATACH 2015-2016.
  Numer ogłoszenia: 361520 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 31.10.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W LATACH 2015-2016..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1) zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach; 2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach: a) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych; b) papieru i tektury; c) szkła; d) tworzywa sztucznego i metali. 3) przeterminowanych leków; 4) chemikaliów; 5) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe; 6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 9) zużytych opon. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych groszy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie O/ Świnice Warckie Nr 16 8543 0000 2004 4000 0143 0004 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 1, 99-140 Śwince Warckie w pok. Nr 12 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta lub poręczyciela

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień: - posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane przez właściwy organ, - posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Świnicy Warckie jako organu właściwego Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 zł brutto.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d)gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e)gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie), h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   483.793 KB
  Załączniki do SIWZ   475.369 KB

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016.

  Świnice Warckie, dn. 30 października 2014r.

  ZPR.271.6.2014

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016.

  ogłoszenie w BZP pod numerem 339250 -2014 (data zamieszczenia 13.10.2014r.)

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art.93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie- Krzysztof Próchniewicz, informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z treścią art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiający- stosownie do art.86 ust.3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 450 000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, groszy 00/100).

  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

  Numer oferty

  Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

  Cena oferty brutto Zmieszane odpady komunalne

  [zł/Mg]

  Cena oferty brutto
  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

  [zł/Mg]

  Cena oferty brutto Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie

  [zł/Mg]

  1

  Tonsmeier Centrum Sp. zo.o. ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno

  491,40

  491,40

  507,60

  2

  Zakład Usług Komunalnych „ EKO-GAB’ s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka Kowale Pańskie Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn

  486,00

  486,00

  486,00

  Zgodnie z Rozdziałem XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu była cena (100%). Po sesji otwarcia ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

  Mając powyższe na uwadze Zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych w postępowaniu, co jest zgodne z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej ustawę Prawo zamówień publicznych z dniem 29 stycznia 2010r. w części dotyczącej zmiany art.93 ust. 1 pkt 4 (art.1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1778):

  „Jednocześnie proponuje się zmianę ar.93 ust.1 pkt 4 w taki sposób, aby zamawiający mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert w celu wybory oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

  W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz  Przetarg nieograniczony nawykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016

  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W LATACH 2015-2016
  Numer ogłoszenia: 339250 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 13.10.2014

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W LATACH 2015-2016.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1) zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach; 2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach: a) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych; b) papieru i tektury; c) szkła; d) tworzywa sztucznego i metali. 3) przeterminowanych leków; 4) chemikaliów; 5) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe; 6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 9) zużytych opon. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych groszy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie O/ Świnice Warckie Nr 16 8543 0000 2004 4000 0143 0004 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 1, 99-140 Śwince Warckie w pok. Nr 12 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta lub poręczyciela.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień: - posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane przez właściwy organ, - posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Świnicy Warckie jako organu właściwego Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 zł brutto.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d)gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e)gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie), h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   483.664 KB
  Załączniki do SIWZ   470.660 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN..Remont dróg gminnych w miejscowościach Gusin i Świnice Warckie

  Swinice Warckie, dn. 26 czerwca 2014r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg gminnych w miejscowościach Gusin i Świnice Warckie”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.721.4.2014

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) zawiadamiam:

  I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: MARKBUD Sp. zo.o, adres: ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: W/W Oferent zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 168 755,57 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych, groszy 57/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.

  II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  ð Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 210 117,21 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sto siedemnaście złotych, groszy 21/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 80,31 pkt.

  ð Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo. o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 176 169,83 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 83/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 95,79 pkt.

  III. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  Nie dotyczy

  IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  Nie dotyczy

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont dróg gminnych w miejscowościach Gusin i Świnice Warckie


  Remont dróg gminnych w miejscowościach Gusin i Świnice Warckie
  Numer ogłoszenia: 189194 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 04.06.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w miejscowościach Gusin i Świnice Warckie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych w miejscowościach Gusin i Świnice Warckie Zadanie 1: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Gusin; Opis zadania: NAWIERZCHNIA Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni 3430 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 3430 m2 POBOCZA Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 5 cm 1780m2 ZJAZDY INDYWIDUALNE Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm kruszywo łamane 0/31,5 180 m2 Zadanie 2: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świnice Warckie - ul. Świętej Faustyny; Opis zadania: NAWIERZCHNIA Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni 1805 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 1805 m2 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji precyzują Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, oraz wzór umowy. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia opracuje również projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, d) Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 5) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 6)koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, 7) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. I ) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: I) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. II) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. III) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. IV) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. J ) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: I ) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi, II ) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy. III ) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. k) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem . Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie,ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie,ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   469.313 KB
  Załączniki do SIWZ   348.915 KB
  Specyfikacja Techniczna   669.416 KB
  Przedmiar   12.429 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


  Świnice Warckie, dn. 06 maja 2014r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2014/2015.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.3.2014

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Produkcyjno- Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów . Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 123 328,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. zo. o., adres: ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 139 571,20 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, groszy 20/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 88,36 pkt.

  - Krzysztof Sadowski, adres: Szczawin Duży, ul. Strykowska 113 95-002 Smardzew. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 136 442,88 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote, groszy 88/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 90,39 pkt.

  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie Sp. zo.o, adres: ul. Oporowska 10, 99-300 Kutno. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 194 918,40 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych, groszy 40/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 63,27 pkt.


  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Wyjaśnienia treści SIWZ (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2014/2015)

  Świnice Warckie, dnia 18 kwietnia 2014r.

  ZPR.271.3.2014

  Uczestnicy postępowania

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2014/2015”.

  W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ), które wpłynęły w dniu 15.04.2014r., Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) udziela wyjaśnień treści SIWZ w sposób następujący:

  Pytanie nr 1:

  Czy Zamawiający pod ilością miejsc w autobusie rozumie miejsca siedzące i stojące razem?
  Zapytanie nasze wynika z tego iż autobus II na trasie I ma do przewiezienia 68 uczniów.
  Wiemy iż na rynku nie ma autobusów, które posiadają 68 miejsc siedzących. Jedyną możliwością w celu realizacji przewozu jest konfiguracja autobusu np. 49 siedzących + 20 stojących.

  Odpowiedź nr 1:

  Zamawiający informuje, że pod ilością miejsc w autobusie rozumie miejsca siedzące i stojące razem, przy czym ich ilość musi być zgodna z regulacjami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2013r., poz. 951 z póź. zm.).

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  Świnice Warckie: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Numer ogłoszenia: 121450 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 09.04.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2014/2015. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: TRASY AUTOBUSÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 AUTOBUS I Trasa I - Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnicach Warckich 700. Drozdów-Bielawy-Kosew-Zimne-Parski-Podłęże-Władysławów-Piaski-Stawiszyn -Świnice Warckie Długość trasy około 32 km, liczba uczniów - 52 Trasa III Odwóz uczniów z Gimnazjum w Świnicach Warckich 1430. Świnice Warckie-Stawiszyn -Drozdów- Piaski- Bielawy- Kosew- Zimne- Parski-Podłęże- Władysławów Długość trasy około 32 km, liczba uczniów - 52 AUTOBUS II Trasa I- Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich 700. Wola Świniecka- Grabiszew- Ładawy- Tolów- Stemplew- Kraski-Świnice Warckie Długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 68 Trasa II - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1230. Świnice Warckie- Kraski-Stemplew- Tolów-Ładawy- Grabiszew-Wola Świniecka Długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 42 Trasa IV - Odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1430. Świnice Warckie- Kraski-Stemplew- Tolów- Ładawy- Grabiszew- Wola Świnicka Długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 40 AUTOBUS III Trasa I - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich 700 Wyganów- Zbylczyce- Kaznów- Zbylczyce- Grodzisko- Podgórze Długość trasy około 21 km, liczba uczniów - 40 Dowożenie odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalony zostanie z Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Łącznie autobusy mają do wykonania ok. 160 km dziennie. Wykonawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. Usługa będzie świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego oraz osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z póź. zm.). Wykonawca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras, w zależności od zaistniałych potrzeb. Wyszczególnione ilości przejechanych kilometrów w roku szkolnym 2014/2015 mogą ulec zmianie, co może spowodować zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości kilometrów w roku szkolnym nie upoważnia Wykonawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia. Zamówienie dotyczy roku szkolnego 2014/2015, przy założeniu, że obejmować będzie około 188 dni nauki szkolnej. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym -w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonywana na podstawie wykazu min 3 autobusów z odpowiednią do przedmiotu zamówienia ilością miejsc, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Pojazdy muszą być przystosowane do przewozu osób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z póź. zm.) oznakowanym dla potrzeb przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, tj. posiadającym oznaczenie -Przewóz dzieci-

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena ww. warunku będzie dokonywana na podstawie posiadania przez wykonawcę polisy,a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 , c)Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 4) wstrzymaniem prac przez Zamawiającego, 5) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę usługi przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie usługi wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. i) zwiększenia/zmniejszenia kilometrażu dziennego w uzasadnionych sytuacjach: objazdy z powody nieprzejezdności trasy z powodu złych warunków pogodowych, w związku z prowadzeniem robót budowlanych; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodziców uczniów, dyrektora szkoły zmianami ( wydłużenie lub skrócenie) długości tras , zmian liczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Dyrektora GZOAiE. j) zmianę wykorzystywanych środków transportu - stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, w zależności od liczby dowożonych dzieci - zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie,.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie,pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   488.560 KB
  Załączniki do SIWZ   175.290 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN..WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA ŻWIROWYCH I ŻWIROWO-GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2014R.

  Świnice Warckie, dn.07 kwietnia 2014r

  ZPR.271.2.2014

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

  dotyczy:

  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych żwirowo-gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2014r.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.2.2014

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) zawiadamiam:

  CZĘŚĆ I

  Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 100 km przy średniej szerokości 4m.

  I. za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 16 937,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, groszy 00/100). Cena brutto za 1 km 169,37 zł. Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100pkt.

  II. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena netto za 1 km

  VAT

  Cena brutto za 1 km

  Łączna wartość robót (100 km * cena jednostkowa brutto)

  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)

  1.

  PHU Kupczyk Grażyna
  ul. Mickiewicza 9
  99-210 Uniejów

  137,70

  31,67

  169,37

  16 937,00

  100,00

  2.

  PHU”MACIEJ” Piotr Łuczak
  ul. Sienkiewicza 21
  99-210 Uniejów

  174,28

  40,08

  214,36

  21 436,00

  79,01

  3.

  P.H.U. VattenBud Maciej Łuczak
  ul. Sienkiewicza 21
  99- 210 Uniejów

  145,10

  33,37

  178,47

  17 847,00

  94,90

  III. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  L.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  1.

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „BIZMEX” Zdzisław Białowąs
  Kruszów, ul. Żeromińska 17 A, 95- 080 Tuszyn

  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -

  wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  2.

  Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
  „ROL-POL” Wieczorek Paweł
  Sworawa 51, 99-200 Poddębice

  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -

  wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  3.

  Przedsiębiorstwo Budowlane BUD-REM Korneliusz Kaszubski Gołębiew Nowy 39, 99-300 Kutno

  Zamawiający odrzuca ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.87 ust. 2 pkt 2)- błąd nie należy do oczywistej omyłki rachunkowej.

  oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  IV. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  L.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  1.

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „BIZMEX” Zdzisław Białowąs
  Kruszów, ul. Żeromińska 17 A, 95- 080 Tuszyn

  Działając w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z wraz z późniejszymi zmianami) Zamawiający pismem z dnia 28.03.2014 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  W terminie określonym w wezwaniu przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ

  Art.24 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  2.

  Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
  „ROL-POL” Wieczorek Paweł
  Sworawa 51, 99-200 Poddębice

  Działając w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z wraz z późniejszymi zmianami) Zamawiający pismem z dnia 28.03.2014 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  W terminie określonym w wezwaniu przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ

  Art.24 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)


  CZĘŚĆ II

  Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego z profilowaniem i równaniem nawierzchni, transportem oraz rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1600 m3.

  I. za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy, P.H.U. VattenBud Maciej Łuczak adres: ul. Sienkiewicza 21, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Firma P.H.U. VattenBud Maciej Łuczak zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 46 208,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100 pkt.

  Lp.

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena netto za 1 m3

  VAT

  Cena brutto za 1 m3

  Łączna wartość robót (1600 m3 * cena jednostkowa brutto)

  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)

  1.

  PHU Kupczyk Grażyna
  ul. Mickiewicza 9
  99-210 Uniejów

  25,19

  5,79

  30,98

  49 568,00

  93,22

  2.

  PHU ”MACIEJ” Piotr Łuczak
  ul. Sienkiewicza 21
  99-210 Uniejów

  28,43

  6,54

  34,97

  55 952,00

  82,59

  3.

  P.H.U. VattenBud Maciej Łuczak
  ul. Sienkiewicza 21
  99- 210 Uniejów

  23,48

  5,40

  28,88

  46 208,00

  100,00

  4.

  Przedsiębiorstwo Budowlane BUD-REM Korneliusz Kaszubski Gołębiew Nowy 39, 99-300 Kutno

  311,42

  71,63

  383,05

  612 880,00

  7,54

  II. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  III. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  L.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  1.

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „BIZMEX” Zdzisław Białowąs
  Kruszów, ul. Żeromińska 17 A, 95- 080 Tuszyn

  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -

  wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  2.

  Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
  „ROL-POL” Wieczorek Paweł
  Sworawa 51, 99-200 Poddębice

  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -

  wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  3.

  Gospodarstwo Rolne Radosław Jabłoński Świnice Warckie – Kolonia 36 99-140 Świnice Warckie

  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -

  wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  IV. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  L.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  1.

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „BIZMEX” Zdzisław Białowąs
  Kruszów, ul. Żeromińska 17 A, 95- 080 Tuszyn

  Działając w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z wraz z późniejszymi zmianami) Zamawiający pismem z dnia 28.03.2014 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  W terminie określonym w wezwaniu przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ

  Art.24 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  2.

  Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
  „ROL-POL” Wieczorek Paweł
  Sworawa 51, 99-200 Poddębice

  Działając w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z wraz z późniejszymi zmianami) Zamawiający pismem z dnia 28.03.2014 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  W terminie określonym w wezwaniu przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ

  Art.24 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)

  3.

  Gospodarstwo Rolne Radosław Jabłoński Świnice Warckie – Kolonia 36 99-140 Świnice Warckie

  Działając w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z wraz z późniejszymi zmianami) Zamawiający pismem z dnia 28.03.2014 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  W terminie określonym w wezwaniu przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ

  Art.24 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.)


  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuję , że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA ŻWIROWYCH I ŻWIROWO-GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2014R.

  Świnice Warckie: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo - gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2014r.
  Numer ogłoszenia: 91982 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 19.03.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo - gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2014r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych z mechanicznym profilowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg, wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy. Wyładunek mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy mieszanki, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem - wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg. Grubość rozścielanej mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy - usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego. - Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2014r. wynosi około 1600m3. - Przewidywane mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o długości około 100 km przy średniej szerokości drogi 4 m. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do SIWZ, - Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 4) wstrzymaniem prac przez Zamawiającego, 5) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę usługi przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie usługi wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd GminyŚwinice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd GminyŚwinice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 100 km przy średniej szerokości 4m..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych z mechanicznym profilowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg, wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy. Przewidywane mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o długości około 100 km przy średniej szerokości drogi 4 m..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 • CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego z profilowaniem i równaniem nawierzchni, transportem, oraz rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1600 m3..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych z mechanicznym profilowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg, wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy. Wyładunek mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy mieszanki, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem - wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg. Grubość rozścielanej mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm. Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2014r. wynosi około 1600m3..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 • Załączniki
  SIWZ.   229.453 KB
  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ   369.091 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN."PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104462E W MIEJSCOWOŚCI ŁADAWY ETAP I".

  Świnice Warckie, dn. 03 marca 2014r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104462E w miejscowości Ładawy ETAP I”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.721.1.2014

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) zawiadamiam:

  I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Ekoinżbud” Piotr Peraj, adres: ul. Targowa 54 99-210 Uniejów, Partner: P.U.H. „WARDI”, adres: ul. POW 223, 98-200 Sieradz. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: W/W Oferent zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 341 659,68 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 68/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.

  II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  ð SIDROG Sp. zo.o. Domaniew 9, 98-235 Błaszki. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 433 740,13 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych, groszy 13/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 78,77 pkt.

  ð EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 615 705,93 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy siedemset pięć złotych, groszy 93/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 55,49 pkt.

  ð MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 496 957,77 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych, groszy 77/100) ) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 68,75 pkt.

  ð Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A., ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 377 509,31 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć złotych, groszy 31/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 90,50 pkt.

  ð MARKBUD Sp. zo.o., ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 368 880,58 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych, groszy 58/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 92,62 pkt.

  ð Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 491 949,93 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych, groszy 93/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 69,45 pkt.

  ð Konsorcjum firm: Lider: „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170 A 98-200 Sieradz, Partner: „Bud-Trans” Roboty Drogowe Sp. zo.o., ul. Uniejowska 170A 98-200 Sieradz. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 450 095,79 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych, groszy 79/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 75,91 pkt.

  ð Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. zo.o., ul. Dostawcza 6 93-231Łódź. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 616 327,69 zł (słownie: sześćset szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych, groszy 69/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 55,43 pkt.

  III. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  Nie dotyczy

  IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  Nie dotyczy

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Wyjaśnienia treści SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104462E W MIEJSCOWOŚCI ŁADAWY ETAP I".

  W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ), które wpłynęły w dniach 06.02.2014r., Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) w załączeniu przekazyje wyjaśnienia.

  Załączniki
  wyjaśnienia SIWZ   1.073 MB
  podbudowy_z_kruszyw.pdf   111.125 KB
  pobocza.pdf   169.374 KB

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104462E W MIEJSCOWOŚCI ŁADAWY ETAP I

  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104462E W MIEJSCOWOŚCI ŁADAWY ETAP I
  Numer ogłoszenia: 32612 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 29.01.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104462E W MIEJSCOWOŚCI ŁADAWY ETAP I.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104462E w miejscowości Ładawy Opis zadania: -Długość odcinka - 1,489 km, -Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego Mechanicznie / 15 cm/: 6 614,70 m2, -Powierzchnia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego / 5 cm/: 5 855,20 m2, -Powierzchnia poboczy /15 cm/: 2 978 m2, - Powierzchnia zjazdów: 227 m2, -Długość rowów do oczyszczenia: 555 m, -Oznakowanie - 13 szt. Objęty projektem odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze i leśne. Istniejąca nawierzchnia gruntowa. Szerokość pasa drogowego jest zróżnicowana i mieści się w przedziale 4,80 - 10,80 m. Parametry drogi: Droga klasy D - dojazdowa, Prędkość projektowa - 40 km/h, Szerokość jezdni - 3,5 m, Szerokość poboczy: - od PT do km 0+858,42 - 0,75 m, - od km 0+878,42 do KT - 1,00 m. Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji precyzują Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, oraz wzór umowy. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych groszy 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z póź. zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie O/ Świnice Warckie Nr 16 8543 0000 2004 4000 0143 0004 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 1, 99-140 Śwince Warckie w pok. Nr 12 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta lub poręczyciela.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień:

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , - co najmniej dwa zamówienia, wraz z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia- tj. polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 350 000,00 zł brutto.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, - Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy, - Kosztorys ofertowy, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) - jeśli dotyczy

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 5) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 6)koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, 7) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. I ) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: I) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. II) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. III) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. IV) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. J ) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: I ) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi, II ) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy. III ) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. k) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem . Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Załączniki
  SIWZ   233.977 KB
  Załączniki do SIWZ   252.272 KB
  Projekt i przedmiar   3.170 MB
  przekroje   821.156 KB
  przedmiar   55.882 KB
  Organizacja ruchu   95.504 KB
  OPIS_DO_PZT   162.437 KB
  Ładawy_po_obrocie_arkusz_II   673.834 KB
  Ładawy_po_obrocie_arkusz_I   775.962 KB
  SST-1   146.824 KB
  SST   102.127 KB
  SST   170.415 KB
  SST   313.470 KB
  SST   138.947 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W śWINICACH WARCKICH

  Świnice Warckie, dn. 07 stycznia 2013r.
  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Boiska Sportowego w Świnicach Warckich
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.721.7.2013
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) zawiadamiam:
  I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta: „WODNER II” Kazimierz Żurawski, adres: Ner Kolonia 22 99-220 Wartkowice. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: „WODNER II” Kazimierz Żurawski, zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 578 565,64 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych, groszy 64/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 100,00 pkt.
  II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  ð Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka zo. o. adres: ul. Komunalna 8 62-700 Turek. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 726 464,60 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote, groszy 60/100) i otrzymał w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 79,64 pkt.
  III. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  Nie dotyczy

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz