główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2015.

 

Świnice Warckie: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2015.
Numer ogłoszenia: 420656 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Filia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich z siedzibą w Piaskach Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 70 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 40 000 litrów, Filia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich z siedzibą w Piaskach - 30 000 litrów). Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w poprzednich sezonach grzewczych, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. W związku z brakiem możliwości przewidzenia dokładnego zakresu ilościowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty, Zamawiający przyjął ilości orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024:L1 a w szczególności: - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki - max 0,2 %, - gęstość w temp. 15oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml, - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg Dostawy mają się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizację. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonego dokumentu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie się wykonaniem z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, - co najmniej dwa zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, odpowiadających dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia- tj. polegających na dostawie oleju opałowego w ilości min 50 000 litrów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin dostawy liczony w dniach od zgłoszenia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: a)gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, b)gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, c)gdy wystąpią zdarzenia losowe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
Załączniki do SIWZ 322 KB
SIWZ 484 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie

Świnice Warckie, dn. 20 listopada 2014r.


ZPR.271.7.2014


Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.4.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907,  ze zm.) zawiadamiam:

 

I.    za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka, adres: Kowale Pańskie Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

 

Lp.

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

Podatek VAT w %

Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

1

2

3

4

5

1

Zmieszane odpady komunalne

 

436,00

8

470,88

2

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

 

415,00

8

448,20

3

Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

 

 

420,00

 

 

8

 

 

453,60

 

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 97%(97 pkt.) i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% (3pkt.)) najwyższą ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 97 pkt.  i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3 pkt.)


II.   Pozostali  wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert):

TONSMEIER Centrum Sp. zo.o., ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno

Lp.

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

Podatek VAT w %

Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

1

2

3

4

5

1

Zmieszane odpady komunalne

455,00

8

491,40

2

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

455,00

8

491,40

3

Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

470,00

8

507,60

 

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 97%(97 pkt.) i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% (3pkt.)) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 94,43 pkt. (cena 91,43pkt.  i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3 pkt.)


III.   oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

Nie dotyczy

 

 

 

IV. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 3

INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmianie treści ogłoszeniadotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016.

Świnice Warckie, dn. 03 listopada 2014r.

ZPR. 271.7.2014

 

INFORMACJA

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i zmianie treści ogłoszenia

 

dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016.

 

Działając na podstawie art. 12a ust. 2, ust.3 w zw. art. 38 ust. 4, ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie uległa treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym pod nr 363542 - 2014

 

I.   ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

BYŁO W SIWZ

ZMIENIA SIĘ NA

 

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego; ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie  w pokoju nr 12 , w terminie do 07 listopada 2014r. do godziny 1000.

2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do dnia 07 listopada 2014r. do godz. 10 00.

3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom

bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

4. Bezpośredni przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07 listopada 2014r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 1 w Świnicach Warckich, sala konferencyjna, pokój nr 8.

 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego; ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie  w pokoju nr 12 , w terminie do 10 listopada 2014r. do godziny 1000.

2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do dnia 10 listopada 2014r. do godz. 10 00.

3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom

bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

4. Bezpośredni przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10 listopada 2014r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 1 w Świnicach Warckich, sala konferencyjna, pokój nr 8.

 

XXI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen. Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryterium:

· Cena – 100 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym poda ceny ryczałtowe brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia w [zł/Mg] dla następujących rodzajów odpadów wymienionych w tabeli nr 1, kolumnie 2 niniejszej SIWZ.

2. Ocena ofert wg powyższego kryterium dokonywana będzie wg następujących zasad:
- zamawiający stosować będzie ocenę punktową;
Tabela numer 1

Oznaczenie kryterium

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium

1

2

3

C1

Zmieszane odpady komunalne

70

C2

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

20

C3

Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

10

 

Kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

C1= ( C min/C ocen)x70

C2=( C min/C ocen)x20

C3=( C min/C ocen)x10

K c= C1+C2+C3

gdzie:
Kc
- suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria – maksymalnie 100 pkt
C1, C2, C3 – oznaczenie kryterium dla danego rodzaju odbieranych, transportowanych   i zagospodarowanych odpadów komunalnych,
C min – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
C ocen – cena zaoferowana w ofercie badanej,

 

Uwaga: w przypadku różnych cen dla danego kryterium np. cena za odbiór, transport   i zagospodarowanie metalu inna niż za zagospodarowanie szkła – Wykonawca przyjmuje średnią stawkę, która będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Celem rzetelnego porównania cen ofertowych wykonawcy są zobowiązani podać cenę z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej dla przedmiotu zamówienia. Jeśli wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia.

 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen. Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryterium:

a)   Cena  waga kryterium 97 %.( 97 pkt maksymalnie) ,

b)   zabezpieczenie należytego wykonania umowy- waga kryterium 3% ( 3 pkt maksymalnie)

2. Sposób oceny ofert:

2.1.Punkty przyznawane w kryterium cena będą liczone według następujące wzoru:

 

 Kryterium cena
Wykonawca w formularzu ofertowym poda ceny ryczałtowe brutto za odbiór, transport   i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia w [zł/Mg] dla następujących rodzajów odpadów wymienionych w tabeli nr 1, kolumnie 2 niniejszej SIWZ.

Ocena ofert wg powyższego kryterium dokonywana będzie wg następujących zasad:
- zamawiający stosować będzie ocenę punktową;
Tabela numer 1

Oznaczenie kryterium

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium

1

2

3

C1

Zmieszane odpady komunalne

70

C2

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

20

C3

Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

10

 

Kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

C1= ( C min/C ocen)x70

C2=( C min/C ocen)x20

C3=( C min/C ocen)x10

K c= (C1+C2+C3)*97%

gdzie:
Kc
- suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria – maksymalnie 97 pkt
C1, C2, C3 – oznaczenie kryterium dla danego rodzaju odbieranych, transportowanych   i zagospodarowanych odpadów komunalnych,
C min – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
C ocen – cena zaoferowana w ofercie badanej,

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 97 punktów

 

Uwaga: w przypadku różnych cen dla danego kryterium np. cena za odbiór, transport   i zagospodarowanie metalu inna niż za zagospodarowanie szkła – Wykonawca przyjmuje średnią stawkę, która będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy.

 

2.2. Punkty przyznawane w kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będą naliczane według następujących zasad :

a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie – 1 pkt

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie – 2 pkt
c) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie – 3pkt

 

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będą ocenę danej oferty:

LP  =  Kc+ Kznw

 

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

Kc – liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – „Cena”

Kznw – liczba punktów przyznanych za kryterium (2) – „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”

 

Celem rzetelnego porównania cen ofertowych wykonawcy są zobowiązani podać cenę z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej dla przedmiotu zamówienia. Jeśli wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia.

 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

 

 

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości od 8 % do 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za 24 miesiące. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do wniesienia którego Wykonawca będzie zobowiązany, zależna będzie od jej wysokości wskazanej w ofercie Wykonawcy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy PZP.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących przedmiotem umowy.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Pozostałe zasady, dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będą stosowane zgodnie z art.148 ust. 3 - 5 oraz art. 149 - 151 ustawy Pzp.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ WZÓR OFERTY

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 

Lp.

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

Podatek VAT w %

Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

1

2

3

4

5

1

Zmieszane odpady komunalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

 

 

 

3

Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

 

 

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 

Lp.

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

Podatek VAT w %

Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

1

2

3

4

5

1

Zmieszane odpady komunalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

 

 

 

3

Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

 

 

 

Oferuję wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……. % ceny całkowitej (brutto) określonej jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Brak § 13a

 

§ 13a

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy.

3. Wykonawca przedłoży zabezpieczenie w wysokości równowartości kwoty …… % ceny oferty brutto wskazanej w § 7 ust. 1.

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.3, wniesione w formie innej aniżeli w pieniądzu nie może wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną.

6. Zabezpieczenie wnoszone jest w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  II.   ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku ze zmianą treści SIWZ zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu Nr 361520-2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 361520-2014 z dnia 2014-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świnice Warckie
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie 2. Zakres...
Termin składania ofert: 2014-11-07


Numer ogłoszenia: 363542 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 361520 - 2014 data 31.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax. 063 2881174.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
 • W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 97 2 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 3.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1  99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12...

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe dot. punktu IV.2.1) Kryteria oceny ofert dla kryterium zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Punkty przyznawane w kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będą naliczane według następujących zasad: a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 1 pkt b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 2 pkt c) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej  w ofercie - 3pkt..

 

W związku ze zmianą zapisów SIWZ w części dotyczącej kryteriów oceny ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.11.2014r.

 

Dokonana zmiana treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

 

Poniżej załączamy poprawioną treść SIWZ wraz z załącznikami.

 

Z poważaniem
 Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

 

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016

 

Świnice Warckie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W LATACH 2015-2016.
Numer ogłoszenia: 361520 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W LATACH 2015-2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1) zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach; 2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach: a) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych; b) papieru i tektury; c) szkła; d) tworzywa sztucznego i metali. 3) przeterminowanych leków; 4) chemikaliów; 5) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe; 6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 9) zużytych opon. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych groszy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie O/ Świnice Warckie Nr 16 8543 0000 2004 4000 0143 0004 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 1, 99-140 Śwince Warckie w pok. Nr 12 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta lub poręczyciela

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień: - posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane przez właściwy organ, - posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Świnicy Warckie jako organu właściwego Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d)gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e)gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie), h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:
Załączniki do SIWZ 475 KB
SIWZ 484 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016.

Świnice Warckie, dn. 30 października 2014r.

 

ZPR.271.6.2014

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w latach 2015-2016.

 ogłoszenie w BZP pod numerem 339250 -2014 (data zamieszczenia 13.10.2014r.)

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art.93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie- Krzysztof Próchniewicz, informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 Zamawiający- stosownie do art.86 ust.3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 450 000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, groszy 00/100).

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto Zmieszane odpady komunalne

[zł/Mg]

Cena oferty brutto
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

[zł/Mg]

Cena oferty brutto Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie

[zł/Mg]

1

Tonsmeier Centrum  Sp. zo.o. ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno

491,40

491,40

507,60

 

2

Zakład Usług Komunalnych „ EKO-GAB’ s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka Kowale Pańskie Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn

486,00

486,00

486,00

 

Zgodnie z Rozdziałem XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu była cena (100%). Po sesji otwarcia ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych w postępowaniu, co jest zgodne z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej ustawę Prawo zamówień publicznych z dniem 29 stycznia 2010r. w części dotyczącej zmiany art.93 ust. 1 pkt 4 (art.1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1778):

„Jednocześnie proponuje się zmianę ar.93 ust.1 pkt 4 w taki sposób, aby zamawiający mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert   w celu wybory oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz