główna zawartość
artykuł nr 21

Wyjaśnienia zapytania ofertowego na opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E i nr 104454E

Świnice Warckie, dnia  06 września 2016r.r.

Wyjaśnienie  do zapytania ofertowego pn. opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E  i  nr 104454E

 

Szanowni Państwo,

  Zamawiający, Gmina Świnice Warckie udziela wyjaśnienia i doprecyzowania zapytania ofertowego na opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E i nr 104454E w poniższym zakresie:

Droga nr 104472E – długości 1,5 km

Droga nr 104453E i nr 104454E - długości 4,5 km

Należy wykonać nowy pomiar w pasie o szerokości planowanego pasa drogowego 10 metrów plus 30 metrów obszaru otaczającego teren inwestycji z każdej strony, co stanowi łączny pas o szerokości 70 metrów.

Pozostałe zapisy  zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 22

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E

Świnice Warckie, dn. 02 września 2016r.

 

 

Zapytanie ofertowe 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

na zadanie:
 „Opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych  o nr 104472E,  nr 104453E  i  nr 104454E

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

GMINA ŚWINICE WARCKIE,
w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
z siedzibą:
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
godziny urzędowania:  7 30 – 15 30

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164, z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E  i  nr 104454E

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z  klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot:  CPV- 74.23.20.00- 4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
    CPV – 74.27.40.00-0 usługi sporządzania map

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Przedmiot zamówienia  obejmuje opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E  i nr 104454E

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych dla:

a) Droga gminna o nr 104472E

Obręb  geodezyjny Świnice Osiedle dz. nr 210

    Kraski dz. nr 327

    Świnice Warckie 76/3  - (teren kolejowy)

    Świnice Warckie  43/1, 43/2, 36/1

 

b) Droga gminna o nr 104453E  i 104454E

Obręb geodezyjny Kaznów dz. nr 151

Obręb geodezyjny Kaznówek  dz. nr 9,  5,  23

Obręb geodezyjny Polusin  dz. nr 70, 35 32, 40,

Obręb geodezyjny Polusin dz. nr 9 (teren kolejowy)

Obręb geodezyjny Kraski dz. nr 9

Obręb geodezyjny Zbylczyce dz. nr 526 (część działki do nawierzchni bitumicznej)

 

niezbędnych do opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Mapy do celów projektowych winny być wykonane w skali 1:1000.

Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekaże dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wykonania pracy geodezyjnej przez PODGiK, Wykonawca zobowiązany jest do jej korekty.

Wykonawca winien uzyskać oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapy powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w formie wydruku na papierze (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD (2 egzemplarze) w formacie czytanym przez oprogramowanie AutoCad oraz w formacie PDF.

Zakres rzeczowy zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym, w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Zaleca się Oferentom zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

Każdy z Wykonawców indywidualnie winien przeprowadzić wizję lokalną związaną   z wykonaniem  usługi na w/w drogach gminnych (działkach ewidencyjnych)  będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2016r.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym(zał. nr 1 ).
 2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
 5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) Posiadają  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

c) Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

Oferty  należy składać:

 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 10), z dopiskiem Opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych”.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek,    tel. 63/28-81-074

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie,  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 10 , w terminie do dnia 12 września 2016r. do godziny 1530. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

XII. Kryteria oceny ofert - cena 100%:

 Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN  O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie i na piśmie.

XIV. Inne postanowienia

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
 7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

XV. Podstawa prawna i inne postanowienia:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy zał. nr 1,
 2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
 3. Formularz oświadczenia zał. nr 3

 

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Załączniki:
Załączik nr 3 14 KB
Załączik r 2 13 KB
Formularz ofertowy 18 KB
artykuł nr 23

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie

Świnice Warckie, dn. 19 sierpnia 2014r.

 

 

 Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy ok. 100 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Świnice Warckie, działających na zasadzie osadu czynnego wspomaganego złożem fluidalnym z odprowadzeniem ścieków oczyszczanych za pomocą drenażu w gruncie lub nasypie wraz z przyłączami do budynków w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych właścicieli nieruchomości
.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świnice Warckie w 2016 roku.

Świnice Warckie, dn. 22 sierpnia  2016r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie:

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY  ŚWINICE WARCKIE  W 2016 ROKU

wybrana została oferta złożona przez:

RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
ul. Studzińskiego 48 m. 8
91- 498 Łódź

Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej   brutto: 71 938,72 zł (słownie:  siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych  72/100).

 

Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców:

 1. „DURAS” Anna Durasik
  ul. Traktorowa 20/81
  91-129 Łódź

cena brutto: 85 383,36 zł

 

 

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 25

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich.

 

Świnice Warckie, dn. 07 lipca 2015r.

Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Świnicach Warckich o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrana została oferta nr 6 złożona przez: Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek

z ceną brutto 45 657,60 zł.

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza  środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

Szczegóły w załączeniu.


 

Załączniki:
Wyniki postępowania MB