główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic dla zadania: Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz boiska sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II.

Świnice Warckie, dn. 28.05.2021 r.

ZPR.271.4.2021.ZO

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic dla zadania: Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz boiska sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II.

Zapytanie ofertowe z dnia 20 maja 2021 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.swinice.akcessnet.net,

Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie,  przekazuje poniżej informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 25 000,00 zł brutto

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 10:00  złożono następujące oferty, zawierające dane:

Oferta nr 1 złożona przez :INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6
62 -510 Konin
cena brutto: 77 777,00 zł

Oferta nr 2 złożona przez : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PROJEKT Jakub Skrzak, ul. Wrzosowa 43 99-200 Poddębice 

cena brutto: 19 000,00 zł

Oferta nr 3 złożona przez: SOCHOR BUDOWA APARATÓW Sp. zo.o. Sp. k., ul. Maratońska 82 94-00 7 Łódź
cena brutto : 44 895,00 zł

Oferta nr 4 złożona przez: Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje ul . Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca

cena brutto : 24 600,00 zł

Z poważaniem
Zastępca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC DLA ZADANIA: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA ORAZ BOISKA SPORTOWEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU ULIC ZIELONEJ I JANA PAWŁA II.

ZPR.271.4.2021.ZO

Świnice Warckie, dn. 20 maja 2021 r.

 

Zapytanie ofertowe 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000zł netto

na zadanie:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC DLA ZADANIA: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA ORAZ BOISKA SPORTOWEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU ULIC ZIELONEJ I JANA PAWŁA II.

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

 

GMINA ŚWINICE WARCKIE,
w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
z siedzibą:
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
e-mail:  urzad@swinicewarckie.com.pl
Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
godziny urzędowania:   Pn, Śr, Cz 7 30 – 15 30

Wt 7 30 – 17 00

          Pt 7 30 – 14 00  

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł,

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic dla zadania: Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz boiska sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

KOD CPV: 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego.

KOD CPV: 71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

KOD CPV: 71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

 1. Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg w skali 1:1000 lub 1:500 oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych.
 2. Lokalizacja zakresu dokumentacji projektowej: ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Stemplewską;

ulica Zielona  od skrzyżowania z ulicą abpa Jakuba Świnki do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II

 1. Założenia projektowe:

Projekt obejmuje przebudowę jezdni ulicy Zielonej i ulicy Jana Pawła II oraz budowę/ przebudowę chodników - chodniki należy wykonać z kostki brukowej wibroprasowanej oraz  zagospodarowanie terenu przyległego. Ulice te stanowią podstawową oś komunikacyjną do miejscowego przedszkola i żłobka oraz placu sportowego.

Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych istniejących ulic. Istniejąca nawierzchnia na ul. Zielonej – grunt rodzimy, na ul. Jana Pawła II – stara nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej oraz częściowo grunt rodzimy. Należy zaprojektować brakujące odwodnienie ulic do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz poprawić w części już istniejące. W zakresie opracowania powinny się znaleźć także projekty wykonania przy ul. Zielonej utwardzonego parkingu oraz oświetlenia ulicznego LED a przy ulicy Jana Pawła II modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego.

 Przy ul. Zielonej w pasie drogowym mogą występować również zadrzewienia. Należy wykonać inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub podać informację, że nie ma potrzeby ich wykonywania. Jeżeli wystąpi taka konieczność, Projektant ma opracować projekt wycinki. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do niezbędnego minimum.

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

Projekt powinien zawierać przebudowę zjazdów do posesji i pól

Szczegóły do opracowania projektu zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego po przedłożeniu koncepcji drogowej.

 

Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

 1. Uzyskać wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniu projektowym w ramach opracowania dokumentacji.
 2. W przypadku braku możliwości, niezależnych od Projektanta uzyskania w terminie umownym wymaganych opinii, uzgodnień Projektant złoży pisemne zobowiązanie o ich dostarczeniu niezwłocznie po ich otrzymaniu od organów i instytucji władnych w tym zakresie.
 3. Zawartość dokumentacji projektowej:
  1. projekt budowlany ( 4 egzemplarze) w tym:

- część formalno-prawna, opisowa

1. Uprawnienia projektanta

2. Oświadczenie o przynależności do IIB

3. Uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

4. Wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia

5. Opis techniczny

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- część rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 lub skala 1:1000

3. Plan sytuacyjny, skala 1:500 lub skala 1:1000

4. Profil podłużny 1:100/1:1000

5. Przekroje normalne, skala 1:50

6. Przekroje poprzeczne 1:100

7. Niezbędne szczegóły (Zamawiający określi zakres)

 1. przedmiar robót (2 egzemplarze) w tym:
 1. Tabela przedmiaru robót
 2. Tabela robót ziemnych
 3. Tabela wyrównania i frezowania nawierzchni bitumicznej
 4. Tabela obmiarów zakresów.
  1. projekt organizacji ruchu docelowy ( 2 egzemplarze).
 5. Kosztorys inwestorski - zaleca się wykonanie kosztorysu w oparciu o aktualne ceny jednostkowe podane w katalogach „ORGBUD” serwis lub ceny podane przez Inwestora z wcześniej zawartych umów. (2 egzemplarze).

Zawartość kosztorysu:

 1. Strona tytułowa
 2. Ogólna charakterystyka obiektu
 3. Przedmiar robót
 4. Kalkulacja uproszczona
 5. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
  1.  W przypadku występowania na etapie sporządzania projektu kolizji z drzewami należy dodatkowo załączyć:
   1. plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją i numeracją drzew do wycinki,
   2. plan wycinki z określeniem lokalizacji (kilometr i strona drogi), opisem gatunku drzewa oraz

obwodem drzewa mierzonym na wysokości 1,30 m .

 1. Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji szczegóły należy uzgodnić  z Zamawiającym.
 2. Całość dokumentacji na roboczo należy uzgadniać z Zamawiającym .
 3. Zapewnić możliwości aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez jednostkę projektową do chwili realizacji inwestycji.
 4. Opracowana dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie którego Wykonawca będzie mógł uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.).
 5. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami
 6. Dokumentacja powinna spełniać warunki wynikające m. in. z:

 

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z. 2020 r, poz1609 ze zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.124, ze zm.).
 • Dodatkowo dokumentację projektową należy przekazać w formie elektronicznej na płytach CD w formacie PDF.
  Wymaga się aby:

- część opisowa i rysunkowa były wykonane w formacie pdf,

- część obliczeniowa (przedmiar robót, kosztorys inwestorski) w formacie xls. lub kst.

 1. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiający przeprowadzi postępowanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.
 3. .  Zawartość dokumentacji przetargowej:

- przedmiar robót;

- tabelę elementów rozliczeniowych;

- szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót.

 1. Dokumentację przetargową należy wykonać w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płytach CD w formacie pdf.
 2. Wszelkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowania jakie wynikną na etapie

sprawdzania dokumentacji, czy w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  Projektant wykona w ramach ceny umowy.

UWAGA!!!

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów wskazujących jednoznacznie określonego producenta.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia 31 sierpnia 2021 r.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

 

 1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
 3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna.
 5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

 

VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy szczegółowe nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 

 1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).  
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

 

VIII. Informacje o miejscu i sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

 

Oferty należy składać:

 

 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 12) lub w formie elektronicznej w formacie pdf na adres urzad@swinicewarckie.com.pl

z dopiskiem Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic”

 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) , 
 1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).  
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

 

XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie,  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 12 , w terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 1000. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

 

XII. Kryteria oceny ofert - cena 100% łącznie za cały przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

 

UWAGA:

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

 

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert

 

XIV. Inne postanowienia
 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych do kwoty nie przekraczającej 130 000,00 zł.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 5.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanym w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
 8. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich jest Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 199 – 140 Świnice Warckie,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic dla zadania: Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz boiska sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa  w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

XVI. Podstawa prawna i inne postanowienia:
 

Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota  z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
 3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
 4. Wzór umowy
 5. Mapa do celów projektowych

Z poważaniem
 

Z-ca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

 
 1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Świnice Warckie niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć

Świnice Warckie, dn. 14 maja  2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego wartość jest mniejsza  niż 130 000 zł na zadanie:

Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Świnice Warckie niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć

wybrana została oferta złożona przez:

Kancelaria – Środowiska Sp. zo.o.
ul. Groszkowskiego 5 lik.52
03-475 Warszawa

 

Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie: 17 958,00 zł brutto

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) najwyższą ocenę z następującą ilością punktów: 100 pkt.

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców :

 1. KD GEOLOGIA Sp. zo.o., ul. Milenijna 43/2 03-130 Warszawa. Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert 76,84 pkt;
 1. Hydrogeotechnika Sp. zo.o., ul. Ściegiennego 262A 25-116 Kielce. Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert 25,35 pkt;
 1. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. zo.o., ul. Hauke Bosaka 3A 25-214 Kielce. Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert 20,00 pkt;
 2. Hydroconsult Sp. zo.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych,ul. Smardzewska 15 60-161 Poznań. Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert 26,55 pkt;

Oferty odrzucone, gdyż są niezgodne z wymaganiami zapytania ofertowego :

 1. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A., ul. Kwidzyńska 71 51-415 Wrocław - Wykonawca w wymaganym terminie nie udzielili wiążących wyjaśnień;
 2. JARS S.A., ul. Kościelna 2a, Łajski 05-119 Legionowo - , Wykonawca w wymaganym terminie nie udzielili wiążących wyjaśnień;
 3. Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. zo .o., ul. Grunwaldzka 66/33 60-312 Poznań – Wykonawca nie uwzględnił realizacji całego przedmiotu zamówienia

 

Z poważaniem
Zastępca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 4

Informacja z otwarcia ofert, dotyczy postępowania pn. OPRACOWANIE ANALIZ RYZYKA DLA UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE

Świnice Warckie, dn. 06.05.2021 r.

ZPR.271.2.2021.ZO

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na 

OPRACOWANIE ANALIZ RYZYKA DLA UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE

Zapytanie ofertowe z dnia 22 kwietnia 2021 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.swinice.akcessnet.net,

Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie,  przekazuje poniżej informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 12 000,00 zł brutto

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 05 maja 2021 r. do godz. 15:00  złożono następujące oferty, zawierające dane:

Lp.

NAZWA WYKONAWCY
 I ADRES

CENA OFERTY
brutto (zł)

DATA WPŁYNIĘCIA/ZŁOŻENIA OFERTY

UWAGI

1

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71   51-415 Wrocław

12 915,00

29.04.2021
godz. 09:11

 

2

JARS S.A. ul. Kościelna 2a, ŁAJSKI
05-119 Legionowo

12 177,00

29.04.2021

godz. 10:10

 

3

Agencja Wspierania Ochrony  Środowiska Sp.zo.o.
ul. Grunwaldzka 66/3   60-312 Poznań

12 300,00

30.04.2021
godz. 09:11

 

4

KD GEOLOGIA Sp.zo.o.
ul. Milenijna 43/2
03-130 Warszawa

23 370,00

30.04.2021
godz. 10:40

 

5

Biuro Kancelaria – Środowiska Sp. zo.o.
ul. Groszkowskiego 5 lok. 52
03-475 Warszawa

17 958,00

05.05.2021
godz. 09:02

 

6

Hydrogeotechnika Sp. zo.o.

ul. Ściegiennego 262 A 25-116 Kielce

70 848,00

05.05.2021
godz.10:45

 

7

Przedsiębiorstwo Geologiczne  Sp. zo.o.   ul. Hauke Bosaka 3A 25-214 Kielce

89 790,00

05.05.2021
godz.13:29

 

8

Hydroconsult Sp. zo.o.  Biuro  Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych
ul. Smardzewska 15  60-161 Poznań

67 650,00

05.05.2021
godz.14:14

 

Z poważaniem
Zastępca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 5

Odpowiedzi na złożone pytania do prowadzonego postępowania na zadanie pn.:OPRACOWANIE ANALIZ RYZYKA DLA UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE

Świnice Warckie, dn. 30 kwietnia 2021 r.

ZPR.271.2.2021.ZO

WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:

„OPRACOWANIE ANALIZ RYZYKA DLA UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

„Czy w ramach zapytania Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji hydrogeologicznej (dodatku do dokumentacji) zgodnie z art. 138 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2021.624 ze zm.)?”

 

Odpowiedź:

Obecnie w posiadaniu Zamawiającego jest dokumentacja hydrogeologiczna sporządzona przed rokiem 2016 (lata sześćdziesiąte i osiemdziesiąte), więc będzie konieczność jej aktualizacji.

 

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią uszczegółowienie treści  zapytania ofertowego.

 

Miejsce termin (tj. oferty należy złożyć do dnia 05 maja 2021r do godz. 15:00) oraz sposób złożenia ofert  nie ulegają zmianie.

 

Z poważaniem

Zastępca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak