główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 18 listopada 2020 r.

 

Zapytanie ofertowe 

w trybie pozaustawowym na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U z 2019 r., poz.1843, zE zm.) dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości Kwoty 30 000 Euro

 

oraz zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

 

na zadanie:

DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W ŚWINICACH WARCKICH

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

GMINA ŚWINICE WARCKIE,
w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
z siedzibą:
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl
Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
godziny urzędowania:   Pn, Śr, Cz 7 30 – 15 30

Wt 7 30 – 17 00

Pt 7 30 – 14 00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r, poz. 1843, z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

Zapytanie ofertowe podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na własnej stronie internetowej Zamawiającego www.swinicewarckie.com.pl

III.  Opis przedmiotu zamówienia

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z  klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot: 
CPV 45261920-9 – Konserwacja dachów;

 

Zakres prac obejmuje: Wykonanie docieplenia dachu budynku Urzędu Gminy polegające na:

* zerwanie istniejącego pokrycia dachowego,

*rozebranie istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

*przemurowanie istniejących kominów ponad dachem,

*naprawa i wyrównanie powierzchni dachu po zdjęciu poszycia,

*ułożenie warstwy docieplenia w postaci styropapy o grubości 20 cm,

*osiatkowanie kominów siatką z włókna szklanego i ułożenie tynku mineralnego wraz z malowaniem

*wykonanie obróbek blacharskich krawędzi (gzymsów i kieli dachu)

*montaż nowych rynien i rur spustowych

*wykonanie obróbek blacharskich kominów

* przełożenie instalacji odgromowej wraz z pomiarem.

Okres gwarancji  nie krótszy niż  72 miesiące.

Informacje:

 

 1. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części zapytania ofertowego, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny, był podobny pod względem:   -gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości),
  -charakteru użytkowego (tożsamości, funkcji),
  -charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),  -parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

V. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 ).
 2.  Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty 

  należy podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty
  z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
 3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

a) Posiadają  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

c) Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

 1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).  
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń

Oferty  należy składać:

Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 10), z dopiskiem docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074

X. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1.

2.  Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli   w imieniu Wykonawcy.

XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie,  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 10 , w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godziny 9 30. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie wyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

XII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert:

1) cena brutto w zł – waga 100%

C=Cn/Cb*100=….pkt.
gdzie:

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto (dla całości przedmiotu zamówienia), spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cb- cena brutto (dla całości przedmiotu zamówienia) zaoferowana w ofercie badanej,

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium cena

UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

XIII. Zakres wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1.  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

XIV. Odrzucenie ofert

1. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
 3. złożone  przez oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, lub
 4. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą podlegającą wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), która wykonała czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

XV. Postanowienia umowy

 1. Istotne Postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 4 do Zapytania.
 2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.
 3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

XVI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie i na piśmie.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty upływu składania ofert.

XVII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 4.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
 7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
 10. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich jest Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 199 – 140 Świnice Warckie,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy w Świnicach Warckich
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XV. Podstawa prawna i inne postanowienia:

1. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy zał. nr 1,
 2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
 3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
 4. Projekt umowy zał. nr 4
 5. Przedmiar
 6. Dokumentacja projektowa

 

Z poważaniem
Zastępca Wójta
/-/ Anna Matusiak

 

 
 1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych szkło i plastik zbieranych w pojemnikach typu „dzwon i siatkowe” zlokalizowanych na terenie gminy Świnice Warckie

 

Świnice Warckie, dn. 23 marca 2020 r.

Zapytanie ofertowe 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych szkło i plastik zbieranych w pojemnikach typu „dzwon i siatkowe” zlokalizowanych na terenie gminy Świnice Warckie

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

 

GMINA ŚWINICE WARCKIE,
w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
z siedzibą:
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
e-mail:  urzad@swinicewarckie.com.pl
Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
godziny urzędowania:   Pn, Śr, Cz 7 30 – 15 30

Wt 7 30 – 17 00

Pt 7 30 – 14 00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych frakcji segregowanych szkło i plastik zbieranych w pojemnikach typu „ dzwon i  siatkowe” zlokalizowanych w miejscach ogólnodostępnych na terenie gminy Świnice Warckie.

 • Zamawiający dysponuje 23 szt.  tzw. dzwonów do zbiórki odpadów segregowanych szkła, ustawionych na terenie gminy w miejscach ogólnie dostępnych zgodnie z załączonym wykazem

Częstotliwość odbioru – według potrzeb , na zgłoszenie Zamawiającego

 • Zamawiający dysponuje 26 szt tzw. koszy przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych typu PET , ustawionych na terenie gminy w miejscach ogólnie dostępnych zgodnie z załączonym wykazem

Częstotliwość odbioru – według potrzeb , na zgłoszenie Zamawiającego

Przewidywana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie  gminy Świnice Warckie w roku 2020

 • opakowania z tworzyw sztucznych (PET) – ok 25 Mg
 • szkło – ok 35 Mg

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do  czasu wykonania ostatniego zlecenia w 2020 r.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cena powinna zawierać końcową niezmienną cenę sprzedaży (netto i brutto):
  • ceny jednostkowe netto i brutto powinny być podane w polskich złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 2. Warunki płatności:
 • wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne każdorazowo za wykonaną usługę, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiającemu.
 1. Faktura na przelew z terminem płatności do 14 dni od dnia wpływu faktury do Odbiorcy.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
 3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna.
 5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy szczegółowe nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

Oferty  należy składać:

 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 12), z dopiskiem „Oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych szkło i plastik.”

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Jarosław Rybak, tel. 63/28-81-074

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) ,
 1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

XI. Oferty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 1000.w jeden z wymienionych sposobów:

 • Złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice,
 • Przesłać na nr faxu: (63)28 81 174;
 • Przesłać na mail: urzad@swinicewarckie.com.pl

XII. Kryteria oceny ofert - cena 100% łącznie za cały przedmiot zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert

XIV. Inne postanowienia

 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych do kwoty nie przekraczającej 30 000 euro.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanym w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
 8. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich jest Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 199 – 140 Świnice Warckie,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych szkło i plastik zbieranych w pojemnikach typu „dzwon i siatkowe” zlokalizowanych na terenie gminy Świnice Warckie”,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa   w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

XVI. Podstawa prawna i inne postanowienia:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

Zapytanie ma na celu zorientowanie się w cenach rynkowych danej usługi.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
 3. Formularz oświadczenia zał. nr 3

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

 

 

 

 1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

artykuł nr 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świnice Warckie, dn. 24 kwietnia 2019 r.
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
 
 
 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zastosowaniem zasady wyboru wykonawców z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru na zadanie pn.: Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm. ).Po przeprowadzeniu w dniu 23.04.2019 r.  zgodnie z pkt. XII zapytania ofertowego negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty, wybrana została dla części I, II i III oferta nr 1 złożona przez: ŻWIR- MAX FIRMA Przemysław Skupiński Dąbrówka Strumiany ul. Pogodna 37   95-100 Zgierz z ceną brutto:  
Część I: 48 923,25 zł
Część II: 48 923,25 zł
Cześć III: 47 970,00 zł
Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
II. Informacja o wykluczonych Wykonawcach:
Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
III. Informacja o ofertach odrzuconych:
 
Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.
 
 
Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Prażnowska
artykuł nr 4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.

Świnice Warckie, dn. 19.04.2019 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na 
wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09 kwietnia 2019 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.swinicewarckie.com.pl, www.bip.swinice.akcessnet.net

Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 , 99-140 Świnice Warckie,  przekazuje poniżej informacje:
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 120 000,00 zł brutto
2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00  złożono następujące oferty, zawierające dane:

Część I

 1) ŻWIR- MAX FIRMA Przemysław Skupiński
Dąbrówka Struminy ul. Pogodna 37
 95-100 Zgierz

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

 

50,00

 

46250,00

 

23

 

10637,50

 

56887,50

2.

Razem

-

-

-

46250,00

-

10637,50

56887,50

 

2) P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak
ul. Sienkiewicza 21
99-210 Uniejów

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

46,00

42550,00

23

9786,50

52336,50

2.

Razem

-

-

-

42550,00

-

9786,50

53336,50

 

Część II

1) ŻWIR- MAX FIRMA Przemysław Skupiński
Dąbrówka Struminy ul. Pogodna 37
 95-100 Zgierz

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa pospółki żwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

50,00

46250,00

23

10637,50

56887,50

2.

Razem

-

-

-

46250,00

-

10637,50

56887,50

 

Część III

1) ŻWIR- MAX FIRMA Przemysław Skupiński
Dąbrówka Struminy ul. Pogodna 37
 95-100 Zgierz

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Równanie i profilowanie dróg gminnych o średniej szerokości 4 m

km

120

550,00

66000,00

23

15180,00

81180,00

2.

Razem

-

-

-

66000,00

-

15180,00

81180,00

 

2) P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak
ul. Sienkiewicza 21
99-210 Uniejów

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Równanie i profilowanie dróg gminnych o średniej szerokości 4 m

km

120

349,00

41880,00

23

9632,40

51512,40

2.

Razem

-

-

-

41880,00

-

9632,40

51512,40

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Prażnowska

artykuł nr 5

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo ? gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.

 

Świnice Warckie, dn. 09 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

na zadanie:

WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA  ŻWIROWYCH I ŻWIROWO – GRUNTOWYCH DRÓG  GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2019 R.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

 

 

GMINA ŚWINICE WARCKIE,
w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
z siedzibą:
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
godziny urzędowania:  7 30 – 15 30
 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych   i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.

kod CPV 45233141-9   – Roboty w zakresie konserwacji dróg

kod CPV 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Część I zamówienia:

Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych z wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy.

Wyładunek mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy mieszanki, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem – wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg.

Grubość rozścielanej mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy – usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi  powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego.

 • Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2019 r. wynosi około 925 m3.

Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe itp.).

Utwardzona powierzchnia drogi, do której remontu wykorzystana została mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego, powinna zostać wykonana w sposób uniemożliwiający pylenie po zakończeniu prowadzonych prac.

Sprzęt do wykonania nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego:

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • samochodów do transportu mieszanki,
 • spycharek lub równiarek do rozkładania i profilowania,

Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego:

Podłoże przed rozłożeniem mieszanki powinno być odwodnione. Mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego powinna być rozkładana przy użyciu równiarki lub spycharki gąsienicowej. Mieszanka po rozłożeniu powinna być częściowo zagęszczona przejazdami obciążonego mieszanką samochodu ciężarowego. Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inwestora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody.

Kontrola jakości robót:

 1) Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.

2) Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.

3) Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową żwirowania dróg mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego jest m3 (metr sześcienny) dostarczonej mieszanki.

Podstawa płatności:

1) Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego obejmuje:

 • dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
 • zagęszczenie nawiezionej mieszanki,
 • wyrównanie do wymaganego profilu,

2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.

 

. Część II zamówienia:

 

Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup pospółki żwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych z wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy.

Wyładunek pospółki żwirowej o frakcji 0 - 16 mm polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy żwiru zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem – wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg.

Grubość rozścielanej pospółki żwirowej winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy – usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi  powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego.

 • Przewidywana dostawa pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0 - 16 mm do końca 2019 r. wynosi około 925 m3.

Dostarczona pospółka żwirowa musi odpowiadać wymaganiom normy

1.

PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

 

Żwir musi pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie kruszywa

 • Sprzęt do wykonania nawierzchni z pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0 – 16 mm:

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • samochodów do transportu mieszanki,
 • spycharek lub równiarek do rozkładania i profilowania,

Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej:

Podłoże przed rozłożeniem mieszanki powinno być odwodnione. Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana przy użyciu równiarki lub spycharki gąsienicowej. Mieszanka po rozłożeniu powinna być częściowo zagęszczona przejazdami obciążonego mieszanką samochodu ciężarowego. Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inwestora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody.

Kontrola jakości robót:

 1) Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.

2) Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.

3) Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową żwirowania dróg mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego jest m3 (metr sześcienny) dostarczonej mieszanki.

Podstawa płatności:

1) Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nawierzchni z pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0- 16 mm obejmuje:

 • dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
 • zagęszczenie nawiezionej mieszanki,
 • wyrównanie do wymaganego profilu,

2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.

 

Część III zamówienia:

Równanie dróg

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego konserwację żwirowych żwirowo – gruntowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świnice Warckie o łącznej długości ok. 120 km i średniej szerokości 4 m polegającą na równaniu i profilowaniu dróg przy użyciu równiarki samojezdnej. Równanie dróg polegać ma na przywróceniu nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, usunięciu nierówności i zapewnieniu właściwego odwodnienia.

Wykonanie w/w robót polegać ma na przejechaniu jednego kilometra drogi trzykrotnie tj. wyprofilowanie z lewej strony drogi z prawej strony oraz wyrównanie na środku drogi.

Kontrola jakości robót:

 1) Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.

2) Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.

3) Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową równania dróg jest kilometr.

Podstawa płatności:

1) Cena jednostki obmiarowej

Cena wyrównania 1 kilometra drogi obejmuje:

- wyrównanie z lewej strony drogi, wyrównanie z prawej strony drogi, wyrównanie na środku drogi.

2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w zapytaniu dla tej części.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia (dla wszystkich części): od podpisania umowy do  czasu wykonania ostatniego zlecenia w 2019 r.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
 3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna.
 5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadajuprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeżeli

przepisy szczegółowe nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

Oferty  należy składać:

 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 12), z dopiskiem „Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.”

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) ,
 1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie,  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 12 , w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godziny 1000. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

XII. Kryteria oceny ofert - cena 100% łącznie za cały przedmiot zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert

XIV. Inne postanowienia

 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych do kwoty nie przekraczającej 30 000 euro.
 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną, dwie lub trzy części
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanym w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
 8. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich jest Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 199 – 140 Świnice Warckie,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa  w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. Podstawa prawna i inne postanowienia:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
 3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
 4. Wzór umowy

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Prażnowska

 

 1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.