główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2015/2016.

Świnice Warckie, dn. 18 czerwca 2015r.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2015/2016.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.4.2015    

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam:

 

1)   za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Produkcyjno- Usługowy   „HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 114 915,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 97% (97 pkt.) i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% (3pkt.)) najwyższą ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 97 pkt. i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3 pkt.).

 

2)   wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

 

  I.   REJS BUS LINE S.C. Sylwester Stawicki, Radosław Linke, adres: ul. Kosmonautów 6/46 93-540 Łódź. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 129 011,24 zł  (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy jedenaście złotych, groszy 24/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 97% (97 pkt.) i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% (3pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 89,40pkt. (cena 86,40 pkt. i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3 pkt.).

 

  II.   Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. zo. o., adres: ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 145 252,56 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote, groszy  56/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 97% (97 pkt.) i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% (3pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 79,74 pkt. (cena 76,74 pkt. i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3 pkt.).

3)   oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:


l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

4)   wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  terminów,  o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

 

 

 

 

   Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

 artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2015/2016.

 

Świnice Warckie: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 136760 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: TRASY AUTOBUSÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 AUTOBUS I Trasa I - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich 7:00 Wyganów- Zbylczyce- Kaznów- Grodzisko- Podgórze- Świnice Warckie Długość trasy około 21 km, liczba uczniów - 40 Trasa II - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich 7:30. Stemplewek- Głogowiec - Kraski- Świnice Warckie Długość trasy około 9 km, liczba uczniów - 32 AUTOBUS II Trasa I- Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich 7:00. Wola Świniecka- Grabiszew- Ładawy- Tolów- Stemplew- Kraski-Świnice Warckie Długość trasy około 23 km, liczba uczniów -54 Trasa II - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1230. Świnice Warckie- Kraski-Stemplew- Tolów- Ładawy- Grabiszew-Wola Świniecka Długość trasy około 23 km, liczba uczniów - 26 Trasa III - Odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 14:30. Świnice Warckie - Wola Świnicka - Grabiszew- Ładawy- Tolów-Pęgów--Stemplew- Kraski Długość trasy około 23 km, liczba uczniów - 28 AUTOBUS III Trasa I - Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnicach Warckich 7:00. Drozdów-Bielawy-Kosew-Zimne-Parski-Podłęże-Władysławów-Piaski-Stawiszyn -Świnice Warckie Długość trasy około 32 km, liczba uczniów - 45 Trasa II Odwóz uczniów z Gimnazjum w Świnicach Warckich 14:30. Świnice Warckie-Stawiszyn -Drozdów- Piaski- Bielawy- Kosew- Zimne- Parski-Podłęże- Władysławów Długość trasy około 32 km, liczba uczniów - 45 Dowożenie odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalony zostanie z Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Łącznie autobusy mają do wykonania ok. 163 km dziennie. Wykonawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie (uczniowie muszą mieć zapewnione w autokarze miejsca siedzące). Usługa będzie świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego oraz osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z póź. zm.). Wykonawca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. W okresie zimy oraz w chłodne dni wiosny i jesieni autobusy dowożące uczniów muszą być ogrzewane. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regularności i punktualności kursowania, zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozu, do utrzymania autobusów w należytym stanie czystości i porządku, do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowną kopię ubezpieczenia. Wykonawca i kierowcy pojazdów są zobowiązani mieć możliwość stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo (jeżeli zajdzie taka konieczność np. związana ze zmianą planów lekcji) do zmiany przebiegu trasy, jej długości, godzin przewozów, liczby przewożonych uczniów, a tym samym do zmiany treści umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą (zachowując stałą stawkę za 1 km, jaką Wykonawca określi w swojej ofercie przetargowej). Wyszczególnione ilości przejechanych kilometrów w roku szkolnym 2015/2016 mogą ulec zmianie, co może spowodować zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości kilometrów w roku szkolnym nie upoważnia Wykonawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia. Zamówienie dotyczy roku szkolnego 2015/2016, przy założeniu, że obejmować będzie około 188 dni nauki szkolnej. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Każdy z Wykonawców indywidualnie winien zapoznać się z trasą i warunkami związanymi z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeglądem trasy poniesie Wykonawca. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym -w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , c)Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 4) wstrzymaniem prac przez Zamawiającego, 5) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę usługi przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie usługi wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. i) zwiększenia/zmniejszenia kilometrażu dziennego w uzasadnionych sytuacjach: objazdy z powody nieprzejezdności trasy z powodu złych warunków pogodowych, w związku z prowadzeniem robót budowlanych; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodziców uczniów, dyrektora szkoły zmianami (wydłużenie lub skrócenie) długości tras , zmian liczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Dyrektora GZOAiE. j) zmianę wykorzystywanych środków transportu - stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, w zależności od liczby dowożonych dzieci - zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wynikach postępowania pn.PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104456E W MIEJSCOWOŚCI KRASKI

Świnice Warckie, dn. 02 marca 2015r  

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Kraski”

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.721.2.2015  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) zawiadamiam:

 

I.  Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: MARKBUD Sp. zo.o., ul. Targowa 7 99-200 Poddębice.  Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: W/W Oferent zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 437 033,42 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści trzy złote, groszy 42/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) najwyższą ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 95 pkt.  i okres gwarancji 5 pkt.).

 

II.  Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny           i porównania złożonych ofert):

 

 •   SIDROG Sp. zo.o. Domaniew 9, 98-235 Błaszki. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 500 341,39 zł  (słownie: pięćset tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych, groszy 39/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.))  ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 87,98 pkt. (cena 82,98 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A., ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 448 005,24 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięć złotych, groszy 24/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.))  ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 97,67 pkt. (cena 92,67 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 487 451,44 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych, groszy 44/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.))  ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 90,17 pkt. (cena 85,17 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).
 • Konsorcjum firm: Lider: „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170 A 98-200 Sieradz, Partner: „Bud-Trans” Roboty Drogowe Sp. zo.o., ul. Uniejowska 170A 98-200 Sieradz. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 497 642,77 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote,  groszy 77/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.))  ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 85,93 pkt. (cena 83,43 pkt. i okres gwarancji 2,5 pkt.).

 

  III. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M Ewa Mikucka, ul. Łąkowa 1 09-200 Sierpc

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013r., poz. 907,  ze zm.)

oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013r., poz. 907,  ze zm.)

 

  IV. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M Ewa Mikucka,  ul. Łąkowa 1 09-200 Sierpc

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający - Gmina Świnice Warckie,  w imieniu której występuje Wójt Gminy Świnice Warckie pismem z dnia 23.02.2015r. wezwał Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „M&M” Ewa Mikucka  z siedzibą w Sierpc 09-200 przy ul. Łąkowej 1  – do złożenia  w nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 27 lutego 2015r.do godziny 15 30  (decyduje data wpływu do Zamawiającego) dokumentów  wymaganych przez  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

1. Przedłożenia we właściwej formie, tj. w oryginale pisemnego  zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy jego potencjału w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (zgodnie z zapisami działu X pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

2. Przedstawienia dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego potwierdzających, że posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy (zgodnie z zapisami działu XI pkt 2 lit. f Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), tj.

a)   Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy PZP, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ,

b)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie   w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d)   Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie  zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W terminie określonym w wezwaniu przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ.

 

Art.24 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013r., poz. 907,  ze zm.)

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje , że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

 

artykuł nr 4

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ?PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104456E W MIEJSCOWOŚCI KRASKI?.

Świnice Warckie, dnia 11 lutego 2015r.

ZPR.271.2.2015

 

Uczestnicy postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104456E W MIEJSCOWOŚCI KRASKI”.

 

W  związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniach 06.02.2015r., Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) udziela wyjaśnień treści SIWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z projektem należy wykonać koryto pod wykonanie podbudowy ( projekt, specyfikacja techniczna) jednak przedmiar nie uwzględnia wykonania koryta. W jakiej pozycji należy wycenić korytowanie?

Odpowiedź nr 1:
Korytowanie należy wycenić w pozycji 1.6 przedmiaru.

Pytanie nr 2:
Na jaką głębokość należy wykonać korytowanie?

 Odpowiedź nr 2:
Korytowanie należy wykonać po terenie na maksymalną  głębokość 10 cm / Zgodnie z pkt. 5.6 projektu budowlanego/.

Pytanie nr 3:
Zgodnie z rysunkiem 3 należy wykonać warstwę ścieralną z BA gr. 3 cm (0/8). W przedmiarze nie ma pozycji na wykonanie tej warstwy. W jakiej pozycji należy uwzględnić wykonanie tej warstwy?

Odpowiedź nr 3:
Nie należy uwzględniać w przedmiarze wykonanie  warstwy ścieralnej / nie przewiduje się wykonania warstwy ścierającej 3cm, a jedynie warstwę wiążącą 5 cm/ nawierzchnię należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 4:
Zgodnie z opisem technicznym pkt. 5.2 szczegóły konstrukcji są rysunki nr 3 i 4. Prosimy o załączenie rysunku nr 4.

Odpowiedź nr 4:
W pkt. 5.2 pojawiła się  omyłka pisarska. Brak jest rysunku nr 4. Jest tylko jeden przekrój konstrukcyjny.

Pytanie nr 5:
Z jakiej frakcji kruszywa należy wykonać pobocza?

Odpowiedź nr 5:
Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego 5/31,5 mm.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

 

 Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

 

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104456E w miejscowości KraskiŚwinice Warckie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Kraski
Numer ogłoszenia: 22090 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 30.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Kraski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Kraski Opis zadania: - Długość odcinka - 1,34 km, - Roboty przygotowawcze, - Odwodnienie korpusu drogowego, - Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego Mechanicznie - warstwa dolna podbudowy / 12 cm/: 5857,330 m2, - Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego Mechanicznie - warstwa górna podbudowy / 8 cm/: 5857,330 m2, - Powierzchnia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego / 5 cm/: 5200,850 m2, - Powierzchnia poboczy /15 cm/: 2684,000 m2, - Wykonanie zjazdów: - do posesji , - na drogi gruntowe, - Długość rowów do oczyszczenia: -strona lewa - 174,000 m, -strona prawa - 242,000 m, - w pasie drogi powiatowej - 100,000 m, - Oznakowanie - 5 szt. Objęty projektem odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy gospodarczej. Istniejąca nawierzchnia gruntowa. Szerokość pasa drogowego jest zróżnicowana i mieści się w przedziale 8,50 - 14,00 m. Odwodnienie drogi stanowią rowy przydrożne w km: - po stronie lewej od km 0+7005 do km 0+879 oraz od km 0+989 do KT, - po stronie prawej od km 0+637 do km 0+879 oraz od km 1+288 do KT, na pozostałych odcinkach drogi odwodnienie powierzchniowo - wgłębne. Parametry drogi: Droga klasy D - dojazdowa, Prędkość projektowa - 40 km/h, Szerokość jezdni - 3,5 m-5,0 m, Szerokość poboczy- 1,00 m Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji precyzują Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, oraz wzór umowy. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych groszy 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z póź. zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie O/ Świnice Warckie Nr 16 8543 0000 2004 4000 0143 0004 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 1, 99-140 Śwince Warckie w pok. Nr 12 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta lub poręczyciela.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień:

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, - co najmniej dwa zamówienia, wraz z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia- tj. polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 450 000,00 zł brutto.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ, d)Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 5) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 6)koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, 7) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. I ) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: I) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. II) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. III) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. IV) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. J ) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: I ) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi, II ) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy. III ) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. k) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem . Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie