Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 02 stycznia 2017r.

ZPR.271.10.2016

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.10.2016

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164, ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski, Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 09.12.2016r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,39

-

0,18

2,21

23

0,51

2,7

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 1

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

 1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

1. DAMO PLUS Sp. zo.o. sp.k., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz,

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 09.12.2016r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,39

-

0,16

2,23

23

0,51

2

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 1

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 99,56 pkt. (cena 59,56 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

2. TRANS-KOL PALIWA Sp. zo.o., ul. Toruńska 186 62-600 Koło

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 09.12.2016r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,39

-

0,14

2,25

23

0,52

2,77

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 1

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 98,92 pkt. (cena 58,92 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

3. TRANSPORT-HANDEL Janusz Wojda, ul. Podgórna 21 99-400 Łowicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 09.12.2016r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,39

-

0,15

2,24

23

0,52

2,76

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 1

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 99,13 pkt. (cena 59,13 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

 1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

BRAK

 1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

BRAK

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 20 grudnia 2016r.

ZPR.271.10.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich” odbyło się w dniu 20/12/2016 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 191 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

1. DAMO PLUS Sp. zo.o. sp.k., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz,

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 09.12.2016r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,39

-

0,16

2,23

23

0,51

2,74

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 1

2. TRANS-KOL PALIWA Sp. zo.o., ul. Toruńska 186 62-600 Koło

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 09.12.2016r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,39

-

0,14

2,25

23

0,52

2,77

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 1

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski, Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 09.12.2016r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,39

-

0,18

2,21

23

0,51

2,72

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 1

4. TRANSPORT-HANDEL Janusz Wojda, ul. Podgórna 21 99-400 Łowicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 09.12.2016r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,39

-

0,15

2,24

23

0,52

2,76

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 1

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.:DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH


Ogłoszenie w BZP nr 364728 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Świnice Warckie: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, krajowy numer identyfikacyjny 31101953300000, ul. ul. Szkolna 1, 99140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 881 021, e-mail urzadswinice.w@wp.pl, faks 632 881 174.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.swinice.akcessnet.net


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.swinice.akcessnet.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna1 99-140 Świnice Warckie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH
Numer referencyjny: ZPR.271.10.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Filia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich z siedzibą w Piaskach Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 70 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie – 50 000 litrów, Filia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich z siedzibą w Piaskach – 20 000 litrów). Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w poprzednich sezonach grzewczych, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu. Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. W związku z brakiem możliwości przewidzenia dokładnego zakresu ilościowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty, Zamawiający przyjął ilości orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024:L1 a w szczególności: - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki - max 0,2 %, - gęstość w temp. 15oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml, - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg Dostawy mają się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizację. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (czas dostawy), nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (nie uwzględniając dni wolnych od pracy) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Podstawą obliczenia ceny brutto z 1 litr oleju opałowego jest cena netto umieszczona na stronie internetowej producenta, który zaopatruje Wykonawcę, z dnia 09.12.2016r., powiększona o marżę (+ marża) albo pomniejszona o upust (- upust) Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wydruku ceny za 1 litr oleju opałowego ze strony internetowej producenta, który zaopatruje Wykonawcę. Każdorazowo wraz z dostawą oleju opałowego Wykonawca dostarczy jego świadectwo jakości. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą i posiadają: a) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie art.32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z póź. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: 6.3.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie art.32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z póź. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jeden z nich wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zaparafowany wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin dostawy

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie o zamówienie publiczne: - Zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie udało się przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, a które umożliwiają należyte wykonanie zamówienia. - Zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. - Zmiany danych dotyczących wykonawcy. - Zmiany w zakresie terminu, częstotliwości usług i sposobu wykonywania umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Załączniki
SIWZ   461.644 KB
Załączniki SIWZ   318.384 KB

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2017

Świnice Warckie, dn. 29 listopada 2016r.

ZPR.271.9.2016

Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.
G. Kropidłowski & D. Piąstka
Kowale Pańskie Kolonia 11a
62-704 Kawęczyn

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w roku 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.9.2016

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164, ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka, adres: Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

Lp.

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

Podatek VAT w %

Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

1

2

3

4

5

1

Zmieszane odpady komunalne

519,00

8

560,52

2

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

590,00

8

637,20

3

Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

880,00

8

950,40

Termin płatności faktur za świadczenie usługi: 30 dni

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin płatności faktur za świadczenie usługi (nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 30 dni) 40% (40pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i termin płatności faktur 40 pkt.)

1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

W postępowaniu brał udział tylko w/w wykonawca

2. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

BRAK

3. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

BRAK

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2017

Świnice Warckie, dn. 16 listopada 2016r.

ZPR.271.9.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2017” odbyło się w dniu 15/11/2016 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 400 000,00 PLN brutto.

Oferty złożył:

Zakład Usług Komunalnych ”EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka
Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn


Lp.

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

Cena ryczałtowa netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

Podatek VAT w %

Cena ryczałtowa brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów [zł/Mg]

1

2

3

4

5

1

Zmieszane odpady komunalne

519,00

8

560,52

2

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone

590,00

8

637,20

3

Pozostałe odpady komunalne gromadzone odrębnie: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

880,00

8

950,40

Termin płatności faktur: 30 dni

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Odpowiedzi do wniesionych pytań dotyczących treści SIWZ w postępowaniu pn.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2017

Świnice Warckie, dn. 12 listopada 2016r.

ZPR.271.9.2016

WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2017”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Odpowiedź:

W załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) zamawiający wymaga podania w kolumnie 3 tabelki, ceny ryczałtowej netto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w złotych za jeden Mg (co jest rozumiane jako1 tona lub1000 kg) odebranych odpadów.

Pytanie 2.

Odpowiedź:

Zamawiający wymienił odpady, które mają być zebrane w sposób selektywny i nie widzi konieczności odrębnej wyceny ich poszczególnych frakcji.

Pytanie 3.

Odpowiedź:

Odpady wielkogabarytowe to odpady zebrane również w sposób selektywny zał. nr 6 do SIWZ pkt I.2.7). Zamawiający nie posiada danych szczegółowych, dotyczących odpadów zebranych w sposób selektywny odrębnie dla każdego rodzaju (frakcji).

Pytanie 4.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do osiągnięcia poziomów recyklingu w roku obowiązywania umowy, tj. w 2017r.

Pytanie 5.

Odpowiedź:

W załączniku nr 5 do SIWZ ( projekt umowy) §7 pkt2 ppkt 1,2,3 Zamawiający w omawianych ppkt. jasno określił jednostki miary, tj. 1 Mg (słownie: jednej tony).

Ponadto w związku z pojawiającymi się wśród Wykonawców wątpliwościami, czy nie zrozumieniem jednostek miary, Zamawiający pragnie zwrócic uwagę iż w ewidencji odpadów obowiązującą jednostką jest Mg, czyli tona.
Przelicznik tej jednostki jest następujący:

1Mg=1 tona=1000 kg
0,001Mg=1 kg

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią uszczegółowienie treści SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2017.


Ogłoszenie nr 337839 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.

Świnice Warckie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, krajowy numer identyfikacyjny 31101953300000, ul. ul. Szkolna 1, 99140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 881 021, e-mail , faks 632 881 174.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.swinice.akcessnet.net


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.swinice.akcessnet.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2017
Numer referencyjny: ZPR.271.9.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1)zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach; 2)odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach: a) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych; b) papieru i tektury; c) szkła; d) tworzywa sztucznego i metali. 3)przeterminowanych leków; 4)chemikaliów; 5)zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe; 6)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 7)mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 8)odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 9)zużytych opon. Szacuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Gminy zostanie wytworzone ok. 720 Mg odpadów komunalnych. Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty: 1)Powierzchnia Gminy – 94 km2. 2)Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. – 3 975 osób. 3)Szacowana liczba mieszkańców, od których będą odbierane odpady komunalne - 3 168 osób. 4)Szacowana liczba nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne – 1 168 Dane przestrzenne gminy są dostępne pod adresem http://swinicewarckie.e-mapa.net. 5)Szacowana liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne – 130, w tym: a)cmentarze parafialne – 3; b)23 nieruchomości, na których zlokalizowano pojemniki typu „dzwon” i „kosz” na zbiórkę plastiku i szkła: - 26 koszy siatkowych do plastiku; - 23 pojemniki na szkło typu „dzwon”. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane dotyczące lokalizacji ww. pojemników. Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90512000-9, 90513100-7, 90533000-2,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą i posiadają: a) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 ze zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia/nie spełnienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającej na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 700 Mg odpadów w roku (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których te usługi zostały wykonane) oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia/nie spełnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: 1. a) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 ze zm.) 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającej na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 700 Mg odpadów w roku (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których te usługi zostały wykonane), oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4. 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz oferty 2.Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy 3.Zaparafowany wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności faktury

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie o zamówienie publiczne: 1 Zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie udało się przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, a które umożliwiają należyte wykonanie zamówienia. 2 Zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 3 Zmiany danych dotyczących wykonawcy. 4 Zmiany w zakresie terminu, częstotliwości usług i sposobu wykonywania umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki
SIWZ   501.517 KB
Załączniki do SIWZ   685.828 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018

Świnice Warckie, dn. 07 listopada 2016r.

ZPR.271.8.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art.93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie- Krzysztof Próchniewicz, informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający- stosownie do art.86 ust.3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 680 000,00 zł brutto (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, groszy 00/100).

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena

oferty brutto

Warunki płatności
(termin płatności faktur)

1

Zakład robót Sanitarnych
SANATOR Sp. zo.o.
Rąbień, ul. Pańska 68/70 95-070 Aleksandrów Łódzki

838 797,12 zł

30 dni

2

Zakład Usług Komunalnych
”EKO-GAB” s.c.
G. Kropidłowski & D. Piąstka
Kowale Pańskie Kolonia 11a,
62-704 Kawęczyn

850 176,00 zł

30 dni

Zgodnie z pkt. 13.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium decydującym o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu były :
1) cena ofertowa brutto – znaczenie 60 pkt.,

2) termin płatności faktur za świadczenie usługi ( nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 30 dni) – znaczenie 40 pkt., przy czym: 7 dni = 0 pkt., 30 dni = 40 pkt., każdy dodatkowy dzień powyżej 7 dni = 1/23 x 40 pkt.

KC= CN/ COB x 60 + (TOB-7)/23 x 40

Po sesji otwarcia ofert stwierdzono, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych w postępowaniu, co jest zgodne z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej ustawę Prawo zamówień publicznych z dniem 29 stycznia 2010r. w części dotyczącej zmiany art.93 ust. 1 pkt 4 (art.1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1778):

„Jednocześnie proponuje się zmianę ar.93 ust.1 pkt 4 w taki sposób, aby zamawiający mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert w celu wybory oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018

Świnice Warckie, dn. 04 listopada 2016r.

ZPR.271.8.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018” odbyło się w dniu 04/11/2016 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 680 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena

oferty brutto

Warunki płatności
(termin płatności faktur)

1

Zakład robót Sanitarnych
SANATOR Sp. zo.o.
Rąbień, ul. Pańska 68/70 95-070 Aleksandrów Łódzki

838 797,12 zł

30 dni

2

Zakład Usług Komunalnych
”EKO-GAB” s.c.
G. Kropidłowski & D. Piąstka
Kowale Pańskie Kolonia 11a,
62-704 Kawęczyn

850 176,00 zł

30 dni

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 323993-2016 z dnia 14-10-2016r.

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 323993-2016 z dnia 14-10-2016 - Świnice Warckie
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1)zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach; 2)odpadów kom...
Termin składania ofert/wniosków: 25-10-2016

Ogłoszenie nr 328542 - 2016 z dnia 2016-10-21 r.
Świnice Warckie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 323993
Data: 14/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świnice Warckie, Krajowy numer identyfikacyjny 31101953300000, ul. ul. Szkolna 1, 99140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 632 881 021, faks 632 881 174.
Adres strony internetowej (url): www.bip.swinice.akcessnet.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 25/10/2016, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 04/11/2016, godzina:10:00

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Odpowiedzi do wniesionych pytań dotyczących treści SIWZ i modyfikacja SIWZ w postępowaniu pn.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018

Świnice Warckie, dn. 21 października 2016r.

ZPR.271.8.2016

WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

„Wg pkt. 12.3 SIWZ –„ ceny określone przez wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji”, ponadto załącznik nr 5 do SIWZ projektu umowy w § 13 przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w określonych warunkach nie uwzględniających zmiany cen na instalacji RIPOK gdzie firmy mają obowiązek dowozić odpady. Czy dopuszczona jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen na instalacji RIPOK, w przypadku zmian stawek w RIPOK za przyjmowane odpady nie wynikające ze zmian przepisów prawa, zmian stawki podatku VAT czy opłaty marszałkowskiej?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia w trakcje jego realizacji, w przypadku zmian stawek w RIPOK za przyjmowane odpady, nie wynikające ze zmian przepisów prawa, zmian stawki podatku VAT, czy opłaty marszałkowskiej. Wszelkie zmiany umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 142 ust. 5 w/w ustawy.

Pytanie 2.

„W nawiązaniu do pkt. I ppkt. 2 SOPZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju zużytych opon ma się odbywać odbiór tzn. czy mamy odbierać opony od pojazdów osobowych, rowerów, wózków itp. Czy także opony przemysłowe tzn. od pojazdów rolniczych, ciężarowych? W przypadku objęcia wywozem również opon przemysłowych proszę o wskazanie górnej ilości przeznaczonej do odbioru. Ponadto proszę o określenie czy opony mamy odbierać w każdej ilości czy jest jakiś limit dla pojedynczych posesji gdyż w praktyce zdarza się, że przy poszczególnych posesjach wystawiane jest jednorazowo ponad 50 szt. opon – dotyczy to zwłaszcza posesji przy których prowadzona jest działalność gospodarcza zwłaszcza wulkanizacja lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.”

Odpowiedź:

Rodzaj odbieranych zużytych opon powinien być zgodny z kodem odpadu 16 01 03. Nie dotyczy to opon przemysłowych od pojazdów rolniczych czy ciężarowych. Nie ma limitu ilości opon z danej posesji, jednak ilość ta powinna być w granicach rozsądku. Jeżeli ilość opon jest zbyt duża wykonujący usługę powiadamia zamawiającego. Zakłady, które świadczą usługi wulkanizacyjne, itp. są wytwórcą odpadów, a jednocześnie zobowiązanym do ich prawidłowego dalszego zagospodarowania.

Pytanie 3.

„W nawiązaniu do pkt. I ppkt. 5 SOPZ proszę o wskazanie ilości pojemników przeznaczonych do wystawienia do nieruchomość niezamieszkałych zwłaszcza o pojemności 5000l oraz 7000l gdyż wywóz tego rodzaju pojemników wymaga zastosowania pojazdu specjalistycznego opróżniającego tylko ten rodzaj pojemników. Ponadto proszę o wskazanie lokalizacji pojemników 5000l i 7000l gdyż jest to niezbędne do prawidłowego skalkulowania kosztów transportu. Proszę też o określenie czy pojemniki te mają być opróżniane z częstotliwością i w terminach zgodnych z harmonogramem odpadów komunalnych dla całej gminy czy na zgłoszenie. W przypadku gdyby miały być opróżniane na zgłoszenie proszę o wskazanie w jakim terminie mają być opróżniane od momentu zgłoszenia.”

Odpowiedź:

Na chwilę obecną nie mamy deklaracji uwzględniającej potrzebę wstawienia pojemników o tych pojemnościach. W chwili wystąpienia takiej potrzeby sposób odbierania takich pojemników zostanie uzgodniony z wykonawcą.

Pytanie 4.

W nawiązaniu do pkt. II ppkt.1.6) proszę o wskazanie rodzaju i ilości pojemników przeznaczonych do wstawienia na teren poszczególnych cmentarzy komunalnych, ponadto proszę o wskazanie częstotliwości ich wywozów – są to miejsca w których powstają duże ilości odpadów i dane te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania ceny oferty.”

Odpowiedź:

Ewentualny rodzaj oraz ilość pojemników przeznaczonych do wstawienia na teren cmentarzy będzie zależna od deklaracji złożonej przez zainteresowane podmioty, tj. zarządców cmentarzy. Częstotliwość wywozu zależna będzie od szybkości ich zapełnienia oraz od zgłoszenia wywozu przez zamawiającego.

Pytanie 5.

„W nawiązaniu do pkt. II ppkt. 1.3) a) proszę o wskazanie wymaganej ilości punktów selektywnej zbiórki gdzie ma być dowożony przez właścicieli nieruchomości sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz chemikalia.”

Odpowiedź:

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, wraz z odpadami wielkogabarytowymi oraz zużytymi oponami będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Chemikalia (przeterminowane leki itp.) będą odbierane z trzech punktów, gdzie umieszczone będą pojemniki do selektywnej zbiórki, tj: apteki oraz placówki służby zdrowia.

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią modyfikację/ uszczegółowienie treści SIWZ w zakresie załącznika nr 6 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

 1. Ponadto Zamawiający:

a) zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w ten sposób, że wykreśla się: pkt 2 o treści: „Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr *: .....................................................................................................................”

b) w SIWZ Zamawiający wykreśla na str. 14 pkt 15.5 o treści: ” W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.”

c) w SIWZ natstr. 14 dokonuje się modyfikacji pkt.15.6 w następujący sposób:

było: ”Jeżeli zabezpieczenie pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.”

zmieniono na: „Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia termin składania i otwarcia ofert:

1. Pkt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

11.1

Oferty należy składać do dnia 04 listopada 2016 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój nr 12. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone.”

2. Pkt 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„11.3

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2016 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2- sala konferencyjna”

3. Pkt 10. 18 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„10.18

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane
do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu składania ofert) oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta przetargowa na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018”

Nie otwierać przed dniem 04.11.2016 r. przed godz. 10:10

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Załączniki
Zmieniona SIWZ   496.672 KB
ZMIENIONY Załącznik nr 1 do SIWZ   20.412 KB

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018?.

Ogłoszenie nr 323993 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.
Świnice Warckie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, krajowy numer identyfikacyjny 31101953300000, ul. ul. Szkolna 1, 99140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, państwo , tel. 632 881 021, e-mail urzadswinice.w@wp.pl, faks 632 881 174.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.swinice.akcessnet.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.swinice.akcessnet.net
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.swinice.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gmina Świnice Warcie ul. Szklna 199-140 Świnice Warckie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w latach 2017-2018”
Numer referencyjny: ZPR.271.8.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1)zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach; 2)odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach: a) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych; b) papieru i tektury; c) szkła; d) tworzywa sztucznego i metali. 3)przeterminowanych leków; 4)chemikaliów; 5)zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe; 6)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 7)mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 8)odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 9)zużytych opon. Szacuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Gminy zostanie wytworzone ok. 1 440 Mg odpadów komunalnych. Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty: 1)Powierzchnia Gminy – 94 km2. 2)Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. – 3 975 osób. 3)Szacowana liczba mieszkańców, od których będą odbierane odpady komunalne - 3 168 osób. 4)Szacowana liczba nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne – 1 168 Dane przestrzenne gminy są dostępne pod adresem http://swinicewarckie.e-mapa.net. 5)Szacowana liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne – 130, w tym: a)cmentarze parafialne – 3; b)23 nieruchomości, na których zlokalizowano pojemniki typu „dzwon” i „kosz” na zbiórkę plastiku i szkła: - 26 koszy siatkowych do plastiku; - 23 pojemniki na szkło typu „dzwon”. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane dotyczące lokalizacji ww. pojemników. Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90512000-9, 90513100-7, 90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą i posiadają: a) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 ze zm.), b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r .poz. 1688). c) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia/nie spełnienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającej na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 700 Mg odpadów w roku (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których te usługi zostały wykonane) oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia/nie spełnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotnei społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: 1. a) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 ze zm.), b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r .poz. 1688). c) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 z późn. zm.) 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającej na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 700 Mg odpadów w roku (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których te usługi zostały wykonane), oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4. 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz oferty 2.Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy 3.Zaparafowany wzór umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termi płatnści faktury 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie o zamówienie publiczne: 1 Zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie udało się przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, a które umożliwiają należyte wykonanie zamówienia. 2 Zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 3 Zmiany danych dotyczących wykonawcy. 4 Zmiany w zakresie terminu, częstotliwości usług i sposobu wykonywania umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego , ul. Szkolna 1 99-140 Świnie Warckie, pokój nr 12

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Załączniki
SIWZ   497.061 KB
Załączniki SIWZ   625.827 KB

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.MALOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z TERMOMODERNIZACJĄ I MALOWANIEM ŁĄCZNIKA DO SALI GIMNASTYCZNEJ, ORAZ MALOWANIEM SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE

Świnice Warckie, dn. 19 lipca 2016r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Malowanie Budynku szkoły podstawowej z termomodernizacją i malowaniem łącznika do sali gimnastycznej, oraz malowaniem sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Świnice Warckie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.7.2016

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.) zawiadamiam:

I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta: Firma Remontowo-Budowlana „MAŁY” Roman Kawczyński, Józefkowo 25A 87-630 Skępe. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: W/W Oferent zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 236 160,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 95 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

? P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek, ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 245 591,82 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, groszy 82/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 96,35 pkt. (cena 91,35 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

? Firma Budowlana „KAR-BUD” Kuszczyński Karol, ul. Wiatraki 10 62-730 Dobra. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 258 331,35 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych, groszy 35/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 87,35 pkt. (cena 86,85 pkt. i okres gwarancji 0,5 pkt.).

? Usługi Ogólnobudowlane Roman Adamiak „PIĘT-BUD”, ul. Tulipanowa 5 99-140 Świnice Warckie. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 348 829,23 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych, groszy 23/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 69,32 pkt. (cena 64,32 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

III. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

BRAK

IV. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

BRAK

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MALOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z TERMOMODERNIZACJĄ I MALOWANIEM ŁĄCZNIKA DO SALI GIMNASTYCZNEJ, ORAZ MALOWANIEM SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE.

MALOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z TERMOMODERNIZACJĄ I MALOWANIEM ŁĄCZNIKA DO SALI GIMNASTYCZNEJ, ORAZ MALOWANIEM SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE
Numer ogłoszenia: 115437 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MALOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z TERMOMODERNIZACJĄ I MALOWANIEM ŁĄCZNIKA DO SALI GIMNASTYCZNEJ, ORAZ MALOWANIEM SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : MALOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z TERMOMODERNIZACJĄ I MALOWANIEM ŁĄCZNIKA DO SALI GIMNASTYCZNEJ, ORAZ MALOWANIEM SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE Opis zadania: ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z OCIEPLENIEM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWINICACH WARCKICH (ŁĄCZNIK DO SALI GIMNASTYCZNEJ), MALOWANIEM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ MALOWANIEM BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Roboty swoim zakresem obejmują : o malowanie budynku szkoły, o ocieplenie budynku szkoły (łącznik do sali gimnastycznej), o malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych sali gimnastycznej, malowanie konstrukcji stalowej dźwigara. W szczególności zakres robót obejmuje : BUDYNEK SZKOŁY DO MALOWANIA (22 x 43 m, h=12,30 m, ) o rozstawienie rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 do wysokości 12 m, o zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią z PCV chroniącą przed zabrudzeniami, o mycie elewacji budynku szkoły (usunięcie zabrudzeń w postaci kurzu, glonów i mchów), o uzupełnienie ubytków, rys i pęknięć na elewacji przed jej malowaniem, o malowanie dwukrotne elewacji farbami silikatowymi, o montaż parapetów w otworach na elewacji, zapobiegających zaciekaniu elewacji, o rozstawienie rusztowań rurowych RR-130 przy kominie do wysokości 5 m, o częściowy demontaż drabinki na kominie, przemurowanie górnej części komina do wysokości 0,75 cm wraz z ponownym montażem drabinki, wykonanie nowej czapy komina, o odtworzenie ocieplenia komina wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, o demontaż drzwiczek stalowych na elewacji, montaż nowych drzwiczek stalowych, o okładziny ścian przy wejściach do budynku szkoły, zapobiegających niszczeniu elewacji, okładziny z płytek kamiennych marmurowych gr 1 cm, o okładziny schodów i podjazdów z płytek kamiennych marmurowych gr 1 cm, BUDYNEK SZKOŁY DO OCIEPLENIA (26 x 15,5 m, h=8 m) o odkopanie ścian fundamentowych do ławy fundamentowej z wywiezieniem urobku na odległość do 1 km, wykop szerokości minimum 0,5 m, o przygotowanie podłoża ścian pod ocieplenie metodą lekką-mokrą : oczyszczenie mechaniczne i zmycie, o przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienie - gruntowanie ręczne, o wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą przeciwwodną, o docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu extrudowanego gr 10 cm mocowanymi punktowo, o zasypanie ścian fundamentowych piaskiem zagęszczalnym do wysokości 20 cm poniżej ist. terenu, o wykonanie opaski szer. 0,5 m, wokół budynku, z betonowej kostki brukowej w obrzeżach, o rozstawienie rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 do wysokości 12 m, o zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią z PCV chroniącą przed zabrudzeniami, o demontaż istniejących rur spustowych fi 150 stalowych oraz rynien fi 180 mm, o demontaż istniejących parapetów zewnętrznych w oknach, o przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-morką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian, o montaż listwy startowej szer. 103 mm, o wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych o gr. 10 cm (ościeża 2 i 4 cm) z osiatkowaniem powierzchni, o montaż nowych parapetów zewnętrznych PCV, o montaż aluminiowych listew ochronnych narożników wypukłych (ścian ościeży i otworów drzwiowych i okiennych), o wykonanie wyprawy z mineralnego tynku dekoracyjnego barwionego w masie, o wymiana pasów podrynnowych z blachy stalowe jocynkowanej, o montaż rynien fi 180 mm oraz montaż rur spustowych fi 150 mm z częściową ich wymianą, BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ DO MALOWANIA (30 X 15 m, h=9,96) o rozstawienie rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 do wysokości 10 m, o zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią z PCV chroniącą przed zabrudzeniami, o przygotowanie podłoża ścian pod malowanie : oczyszczenie mechaniczne i zmycie kurzów, glonów i mchów, o przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienie - dwukrotne gruntowanie ręczne, o dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych farbą silikatową, o demontaż 20 pól drabinek gimnastycznych, zabezpieczenie drabinek folią PCV przed uszkodzeniami mechanicznymi, o rozstawienie rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 do wysokości 10 m, o zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią z PCV chroniącą przed zabrudzeniami, o odtłuszczanie elementów stalowych konstrukcji dźwigara L=15 m, h=2,73 m (11 dźwigarów), o dwukrotne nałożenie farby podkładowej poliuretanowej, o dwukrotne malowanie farbą poliuretanową konstrukcji dźwigarów, o przygotowanie ścian wewnętrznych sali do malowania farbą emulsyjną : oczyszczenie i zmycie, o dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi, o montaż 20 pól drabinek gimnastycznych. Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji precyzują Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, oraz wzór umowy. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Każdy z Wykonawców indywidualnie winien przeprowadzić wizję lokalną związaną z wykonaniem robót budowlanych na w/w obiekcie będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Uwaga: W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, (nazwy produktów, materiałów, urządzeń oraz firm) bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów, materiałów i urządzeń równoważnych z opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalno-użytkowych nie gorszych od założonych. W przypadku zaproponowania materiałów równoważnych do podanych w przedmiarze, projekcie technicznym i niniejszej specyfikacji należy do oferty dołączyć karty katalogowe, aprobaty i certyfikaty w języku polskim, które będą zawierały parametry techniczne i użytkowe oraz nazwę producenta a także inne niezbędne dokumenty, z których będzie wynikało, że zaproponowany materiał spełnia kryteria równoważności zawarte w projekcie technicznym i specyfikacjach szczegółowych..

  II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień:

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , c) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, d) Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5
 • IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 5) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 6)koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, 7) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) wykrycie omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego, i) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. j ) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: I) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. II) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. III) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. IV) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. k) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: I ) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi, II ) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy. III ) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. l) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem . Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   461.306 KB
  ZAŁĄCZNIKI SIWZ   1.868 MB

  Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2016/2017

  Świnice Warckie, dn. 17 czerwca 2016r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2016/2017.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.6.2016

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Produkcyjno- Usługowy „ HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów . Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 135 179,52 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych, groszy 52/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 97% (97 pkt.) i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% (3pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 97 pkt. i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3 pkt.).

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  W postępowaniu brał udział tylko w/w wykonawca.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Przetarg nieograniczony wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2016/2017  Świnice Warckie: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2016/2017.
  Numer ogłoszenia: 137128 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2016/2017..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: TRASY AUTOBUSÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 AUTOBUS I Trasa I - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Świnicach Warckich 700. Drozdów-Bielawy-Kosew-Zimne-Parski-Podłęże-Władysławów-Gusin-Stawiszyn -Świnice Warckie Długość trasy około 34 km, liczba dowożonych dzieci - 43 Trasa II Odwóz dzieci z Gimnazjum w Świnicach Warckich 1430. Świnice Warckie-Stawiszyn -Drozdów- Piaski- Bielawy- Kosew- Zimne- Parski-Podłęże- Władysławów Długość trasy około 32 km, liczba dowożonych dzieci - 43 AUTOBUS II Trasa I- Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich 700. Wola Świniecka- Grabiszew- Ładawy- Tolów- Stemplew- Kraski-Świnice Warckie Długość trasy około 23 km, liczba dowożonych dzieci -55 Trasa II - Odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1230. Świnice Warckie- Kraski-Stemplew- Tolów- Ładawy- Grabiszew-Wola Świniecka Długość trasy około 23 km, liczba dowożonych dzieci - 43 Trasa III - Odwóz dzieci Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1430. Świnice Warckie - Wola Świniecka - Grabiszew- Ładawy- Tolów-Pęgów--Stemplew- Kraski Długość trasy około 26 km, liczba dowożonych dzieci - 50 AUTOBUS III Trasa I - Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich 700 Wyganów- Zbylczyce- Kaznów- Grodzisko- Podgórze- Świnice Warckie Długość trasy około 21 km, liczba dowożonych dzieci - 41 Trasa II - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich 730. Stemplewek- Głogowiec - Kraski- Świnice Warckie Długość trasy około 9 km, liczba dowożonych dzieci - 30 Dowożenie odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali Zamawiający, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalony zostanie z Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Łącznie autobusy mają do wykonania ok. 168 km dziennie. Wykonawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie (uczniowie muszą mieć zapewnione w autokarze miejsca siedzące). Usługa będzie świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego oraz osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r., poz. 205). Wykonawca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. W okresie zimy oraz w chłodne dni wiosny i jesieni, autobusy dowożące uczniów muszą być ogrzewane. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regularności i punktualności kursowania, zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozu, do utrzymania autobusów w należytym stanie czystości i porządku, do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowną kopię ubezpieczenia. Wykonawca i kierowcy pojazdów są zobowiązani mieć możliwość stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo (jeżeli zajdzie taka konieczność np. związana ze zmianą planów lekcji) do zmiany przebiegu trasy, jej długości, godzin przewozów, liczby przewożonych uczniów, a tym samym do zmiany treści umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą (zachowując stałą stawkę za 1 km, jaką Wykonawca określi w swojej ofercie przetargowej). Wyszczególnione ilości przejechanych kilometrów w roku szkolnym 2016/2017 mogą ulec zmianie, co może spowodować zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Przejechanie mniejszej ilości kilometrów w roku szkolnym nie upoważnia Wykonawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia. Zamówienie dotyczy roku szkolnego 2016/2017, przy założeniu, że obejmować będzie około 188 dni nauki szkolnej. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Każdy z Wykonawców indywidualnie winien zapoznać się z trasą i warunkami związanymi z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeglądem trasy poniesie Wykonawca. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym -w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - 3
 • IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 4) wstrzymaniem prac przez Zamawiającego, 5) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę usługi przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie usługi wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. i) zwiększenia/zmniejszenia kilometrażu dziennego w uzasadnionych sytuacjach: objazdy z powody nieprzejezdności trasy z powodu złych warunków pogodowych, w związku z prowadzeniem robót budowlanych; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodziców uczniów, dyrektora szkoły zmianami ( wydłużenie lub skrócenie) długości tras , zmian liczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Dyrektora GZOAiE. j) zmianę wykorzystywanych środków transportu - stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, w zależności od liczby dowożonych dzieci - zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   497.656 KB
  projekt umowy   116.196 KB
  załacznik nr 5   15.268 KB
  Formularz ofertowy   25.214 KB
  Owiadczenie wykonawcy art. 22   216.825 KB
  Owiadczenie wykonawcy art. 24   158.623 KB

  Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Remont nawierzchni drogi gminnej Chwalborzyce - Chorzepin

  Świnice Warckie, dn. 16 maja 2016r.


  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej Chwalborzyce - Chorzepin”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nrZPR.721.4.2016

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.) zawiadamiam:

  I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: MARKBUD Sp. zo.o., ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: W/W Oferent zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 199 540,98 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych, groszy 98/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 95 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  ? SIDROG Sp. zo.o. Domaniew 9, 98-235 Błaszki. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 543 044,75 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące czterdzieści cztery złote, groszy 75/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 39,91 pkt. (cena 34,91 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  ? Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A., ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 259 973,44 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote, groszy 44/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 77,92 pkt. (cena 72,92 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  ? Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 327 812,10 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych, groszy 10/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 62,83 pkt. (cena 57,83 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  III. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  IV. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa ulicy Tulipanowej i Jaśminowej w miejscowości Świnice Warckie.

  Świnice Warckie, dn. 05 maja 2016r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej i Jaśminowej w miejscowości Świnice Warckie”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.721.3.2016

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.) zawiadamiam:

  I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: MARKBUD Sp. zo.o., ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: W/W Oferent zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 241 950,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, groszy 93/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 95 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  ? AM. ROAD Agata Majtczak, ul. Wesoła 58 Ruszków Drugi 62-604 Kościelec. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 308 469,04zł (słownie: trzysta osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 04/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 79,51 pkt. (cena 74,51 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  ? LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 279 924,62 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote, groszy 62/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 87,11 pkt. (cena 82,11 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  ? Kolbet Sp. zo.o., Police Średnie 48 62-604 Kościelec. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia 268 996,70 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, groszy 70/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 90,45 pkt. (cena 85,45 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  ? Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ Ekoinżbud” Piotr Peraj, ul. Targowa 54
  99-210 Uniejów.
  Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 252 391,08 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, groszy 08/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 96,07 pkt. (cena 91,07 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  III. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  IV. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT dot. postępowania REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ CHWALBORZYCE-CHORZEPIN

  Świnice Warckie, dn. 11 kwietnia 2016r.

  ZPR.271.4.2016

  WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWZAMÓWIENIA (SIWZ)

  W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  Szanowni Państwo,

  Zamawiający Gmina Świnice Warckie, działając na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) – dalej Pzp, uprzejmie informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp na:

  Remont nawierzchni drogi gminnej Chwalborzyce-Chorzepin

  w następującym zakresie:

  1. Rozdział XVIII. ust. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

  „ Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego pokój nr 12. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane i opisane:

  Nadawca:
  Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

  Adresat:

  Gmina Świnice Warckie, siedziba ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie

  oferta na zadanie pn.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ CHWALBORZYCE-CHORZEPIN


  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
  27. 04.2016r. godz. 10:00

  2. Rozdział XIX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

  „1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego; ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12 , w terminie do 27 kwietnia 2016r. do godziny 1000.

  2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do dnia 27 kwietnia 2016r. do godz. 10 00.

  3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom

  bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

  4. Bezpośredni przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27 kwietnia 2016r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 1 w Świnicach Warckich, sala konferencyjna, pokój nr 8.”

  Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ pozostają bez zmian.


  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz


  Załączniki:

  1. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu nr 83436-2016 z dnia 11.04.2016

  2. SIWZ po zmianach

  Załączniki
  SWIZ po zmianach   1.979 MB
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   2.651 KB

  Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.Remont nawierzchni drogi gminnej Chwalborzyce-Chorzepin

  Świnice Warckie: Remont nawierzchni drogi gminnej Chwalborzyce-Chorzepin
  Numer ogłoszenia: 82344 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 08.04.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej Chwalborzyce-Chorzepin.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej Chwalborzyce-Chorzepin o łącznej długości 2,2 km. Zakres robót: - roboty przygotowawcze; - odwodnienie korpusu drogowego; -odtworzenie nawierzchni po remoncie przepustów; -nawierzchnia; -pobocza; -zjazdy na drogi boczne. Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji precyzują Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, oraz wzór umowy. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..

  II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień:

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, - co najmniej jednego zamówienia, wraz z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia- tj. polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. Dowodami, o których mowa są: - poświadczenie, - inne dokumenty-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , - Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ, - Informacja o przynależności bądź nieprzynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ - Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5
 • IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 5) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 6)koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, 7) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) wykrycie omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego, i) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. j ) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: I) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. II) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. III) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. IV) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. k) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: I ) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi, II ) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy. III ) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. l) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem . Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   1.979 MB
  Przedmiar   687.562 KB
  STWIOBR   1.625 MB
  Załączniki SIWZ   409.802 KB

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: PRZEBUDOWA ULICY TULIPANOWEJ I JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE

  Świnice Warckie: PRZEBUDOWA ULICY TULIPANOWEJ I JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE
  Numer ogłoszenia: 77436 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 05.04.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ULICY TULIPANOWEJ I JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Tulipanowej i Jaśminowej w miejscowości Świnice Warckie Opis zadania: Projekt przewiduje : -roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne ulic, - założenie rur osłonowych na kable telekomunikacyjne i energetyczne, - montaż oporników/krawężników betonowych ciężkich 100x30x20 cm na ławie z betonu C12/15, - wykonanie nawierzchni ulic z kostki betonowej, - wykonanie regulacji pionowej armatury wod.-kan., - budowa zjazdów indywidualnych do posesji (kolor grafitowy lub czerwony), - wykonanie poboczy ziemnych. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Warstwa odsączająca z piasku: 1778m2, - Podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa: 1778m2, - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie : 1778m2, - Nawierzchnia z kostki betonowej : 1778m2, - Powierzchnia poboczy: 464 m2, LOKALIZACJA Ulica Tulipanowa krzyżuje się z ulicą abp. Jakuba Świnki (droga gminna nr 104486E) i Jaśminową, Jaśminowa krzyżuje się z ulicą Tulipanową i Różaną (droga gminna nr 104486E). ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Obie ulice posiadają nawierzchnię ziemną. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i waha się w przedziale 10-17m. W obrębie skrzyżowania z ulicą abp. Jakuba Świnki nawierzchnia asfaltowa szerokości 5,35m, w obrębie ulicy Różanej nawierzchnia asfaltowa szerokości 5,35m. Odwodnienie powierzchniowo-wgłębne. Parametry ulic: Droga klasy D: dojazdowe, Prędkość projektowa : 40 km/h, Szerokość jezdni : 5,5 m Szerokość poboczy : 1,0 m Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji precyzują Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, oraz wzór umowy. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót..

  II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych groszy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z póź. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie O/ Świnice Warckie Nr 16 8543 0000 2004 4000 0143 0004 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 1, 99-140 Śwince Warckie w pok. Nr 12 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta lub poręczyciela.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, - co najmniej dwa zamówienia, wraz z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia- tj. robót o porównywalnym zakresie i stopniu trudności do przedmiotu zamówienia, gdzie zamawiający za minimalne uzna roboty polegające na budowie dróg, placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - dwie roboty o min. powierzchni 1700,00 m2 każda, Dowodami, o których mowa są: - poświadczenie, - inne dokumenty-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  b)Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, c)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , d)Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ, e)Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5
 • IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 5) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 6)koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, 7) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) wykrycie omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego, i) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. j ) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: I) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. II) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. III) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. IV) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. k) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: I ) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi, II ) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy. III ) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. l) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem . Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   868.657 KB
  Załączniki SIWZ   410.565 KB
  STWIOBR   3.885 MB
  Przedmiar   35.020 KB
  Projekt   100.004 KB

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104459E W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE - PUSTKI - GŁOGOWIEC


  Remont nawierzchni drogi gminnej nr 104459E w miejscowości Świnice Warckie -Pustki - Świnice Warckie
  Numer ogłoszenia: 43494 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 26.02.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 104459E w miejscowości Świnice Warckie -Pustki -Świnice Warckie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresem zamówienia objęto odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości 2,035 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2523E do zakończenia drogi w km 2+034,66. W zakresie robót znajdują się remonty istniejących chodników, jezdni bitumicznej, poboczy, zjazdów indywidualnych, rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego. Całość robót budowlanych mieści się w istniejących granicach pasa drogowego.

  LOKALIZACJA Droga zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych : o 236, 282, 182, 312 - obręb Świnice Osiedle, o 170 - obręb Świnice Warckie, o 263/3 - obręb Wola Świniecka,

  Istniejąca droga gminna o nawierzchni utwardzonej bitumicznej. Od km 0+000 do km 0+361 przekrój uliczny. Od km 0+361 do km 2+034,66 przekrój drogowy (szlakowy). Pobocza ziemne. Rowy przydrożne fragmentaryczne o zmiennej szerokości w koronie.

  Powierzchnia warstw bitumicznych : 9 271 m2,
  · Powierzchnia chodników : 745 m2,
  · Powierzchnia zjazdów z bet. kostki bruk. : 175 m2,
  · Powierzchnia zjazdów bitumicznych: 405 m2,

  Projekt przewiduje odtworzenie istniejących warstw asfaltowych, istniejących chodników z betonowej kostki brukowej, odtworzenie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych, odtworzenie ist. rowów przydrożnych.

  W ramach robót budowlanych przewiduje się:
  · Wygrodzenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
  · rozbiórka istniejących krawężników,
  · rozbiórka istniejących chodników z kostki betonowej,
  · rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych,
  · wbudowanie krawężników i obrzeży,
  · roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów,
  · wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy zjazdów,
  · ułożenie nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz zjazdów indywidualnych,
  · odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,
  · montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery skrajne),
  · usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej.

  Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji precyzują Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, oraz wzór umowy. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót..

  II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych groszy 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z póź. zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie O/ Świnice Warckie Nr 16 8543 0000 2004 4000 0143 0004 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 1, 99-140 Śwince Warckie w pok. Nr 12 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta lub poręczyciela.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, - co najmniej dwa zamówienia, wraz z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia- tj. polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 600 000,00 zł brutto. Dowodami, o których mowa są: - poświadczenie, - inne dokumenty-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ , c)Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ, e)Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres gwarancji - 5
 • IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, 2) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 3) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 5) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 6)koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, 7) skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował. b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków, finansowych, e) gdy wystąpią zdarzenia losowe, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, g) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, h) wykrycie omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego, i) oraz inne zmiany przewidziane w umowie. j ) Zmiany specjalistów wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, tj. inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego oraz kierownika budowy z ramienia Wykonawcy: I) Wykonawca i Zamawiający z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego. II) w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że specjalista Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków, może żądać jego zmiany - na pisemny wniosek do Wykonawcy. Wykonawca musi zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. III) w przypadku każdej zmiany specjalistów, nowi specjaliści muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w niniejszej SIWZ. IV) Wykonawca może dokonać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. k) Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego: I ) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi, II ) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy. III ) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. l) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem . Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2016 godzina 10:00,
  miejsce: Urząd Gminy ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki
  SIWZ   1.926 MB
  Załaczniki do SIWZ   410.141 KB
  Przedmiar   57.115 KB
  Projekt   6.744 MB
  STWIORB   3.259 MB

  Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 104459E w miejscowości Świnice Warckie-Pustki-Głogowiec

  Świnice Warckie, dn. 18 marca 2016r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 104459E w miejscowości Świnice Warckie-Pustki-Głogowiec”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.721.2.2016

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.) zawiadamiam:

  I. Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: MARKBUD Sp. zo.o., ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tego oferenta było: W/W Oferent zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 399 596,25 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, groszy 25/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 95 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - SIDROG Sp. zo.o. Domaniew 9, 98-235 Błaszki. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 452 626,96 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych, groszy 96/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 88,87 pkt. (cena 83,87 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A., ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 422 415,83 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysięce czterysta piętnaście złotych, groszy 83/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 94,87 pkt. (cena 89,87pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  - LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 789 503,74 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzy złote, groszy 74/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 53,08 pkt. (cena 48,08 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  - „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170 A 98-200 Sieradz. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 482 356,68 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych, groszy 68/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 83,70 pkt. (cena 78,70 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  - WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, Porszewice 31 95-200 Pabianice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 532 288,22 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych, groszy 22/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 76,32 pkt. (cena 71,32 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  - Konsorcjum firm:
  a)Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ Ekoinżbud” Piotr Peraj, ul. Targowa 54
  99-210 Uniejów, b) Partner: „EVECO” Ewa Peraj, ul. Andrzeja Struga 35/14 90-631 Łódź.
  Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 555 823,65 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote, groszy 65/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 73,30 pkt. (cena 68,30 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  - STRABAG Sp.zo.o ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 473 402,42 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwa złote, groszy 42/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 95% (95 pkt.) i okres gwarancji 5% (5pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 85,19 pkt. (cena 80,19 pkt. i okres gwarancji 5 pkt.).

  III. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  IV. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  BRAK

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewic
  z