główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 21 sierpnia 2020 r.

ZPR.271.5.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich”

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.5.2020

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 5) firmy Łukasz Jesionowski R-B System adres ul. Legionów Polskich 39 99-220 Wartkowice. Powodem dokonania wyboru tej firmy było Łukasz Jesionowski R-B System zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  194 340,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100 pkt. (cena 60 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
 • Firma remontowo Budowlana „Mały” Roman Kawczyński Józefkowo, ul. Świerkowa 42 87-630 Skępe (oferta nr 1). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  233 700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów 89,89 pkt. (cena 49,89 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
 • Zakład Remontowo – Budowlany „POLBUD” mgr inż. Andrzej Podsiadły, ul. Dworska 19 98-200 Sieradz (oferta nr 2 ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  274 746,63 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych, groszy 63/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 82,44 pkt. (cena 42,44 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
 • Black Man Aleksandra Wolska ul. Żeromskiego 56 95-080 Tuszyn (oferta nr 3). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  200 893,26 zł (słownie: dwieście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote, groszy 26/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 98,04 pkt. (cena 58,04 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
 • MEG-BUD Marcin Gibski Krzesin 21 99-300 Kutno (oferta nr 4). ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  299 259,16 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 16/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 78,96 pkt. (cena 38,96 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

 

 

 1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

 

 1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz  nie odrzucił żadnego z  Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem
Zup. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów

Świnice Warckie, dn. 21 sierpnia 2020 r.

ZPR.271.4.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 104478E Władysławów - Drozdów”

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.4.2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 6) firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. zo.o. adres ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tej firmy było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. zo.o  zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 070 439,31 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych, groszy 31/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100 pkt. (cena 60 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

 • P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika., ul. Grabińska 8 42-283 Boronów (oferta nr 1). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 674 462,32 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt  dwa złote, groszy 32/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów 78,36 pkt. (cena 38,36 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
 • LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów (oferta nr 3) ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 353 060,37 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące  sześćdziesiąt złotych, groszy 37/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 87,47 pkt. (cena 47,47 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
 • Konsorcjum firm: „EVECO” Ewa Peraj-lider ul. Struga Andrzeja 35 lok.14 90-631 Łódź, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj - partner, ul. Targowa 54 99-210 Uniejów (oferta nr 4). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 990 685,05 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych, groszy 05/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 72,26 pkt. (cena 32,26 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice (oferta nr 5). ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 122 833,52 zł (słownie jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote, groszy 52/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 97,20 pkt. (cena 57,20 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
 • „PLICH-KOP” Sławomir Plicha , Głogowiec 70 99-140 Świnice Warckie (oferta nr 6). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 542 851,19 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych, groszy 19/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 81,63 pkt. (cena 41,63 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

  II. Oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

III. Wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz  nie odrzucił żadnego z  Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem
Zup. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania: Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 05 sierpnia 2020 r.

 

ZPR.271.5.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach warckich”

odbyło się w dniu 05/08/2020 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 190 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja jakości  [miesiące]

1

Firma Remontowo-Budowlana „MAŁY” Roman Kawczyński
Józefkowo,
ul. Świerkowa 42
87-630 Skępe

233 700,00 zł

60

2

Zakład Remontowo- Budowlany
„POLBUD”
mgr inż. Andrzej Podsiadły
ul. Dworska 19
98-200 Sieradz

274 746,63 zł

60

3

Black Man Aleksandra Wolska
ul. Żeromskiego 56
95-080 Tuszyn

200 893,26 zł

60

4

MEG-BUD Marcin Gibski
Krzesin 21
99-300 Kutno

299 259,16 zł

60

5

Łukasz Jesionowski
R-B System
ul. Legionów Polskich 39
99-220 Wartkowice

194 340,00 zł

60

 

Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich Wykonawców, tj. termin wykonania zamówienia: do 26.02.2021 r.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Z poważaniem
Z up. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 4

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania:Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów

Świnice Warckie, dn. 31 lipca 2020 r.

ZPR.271.4.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów”

odbyło się w dniu 31/07/2020 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1  700 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja jakości  [miesiące]

1

P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

1 674 462,32 zł

60

2

PRD MARKBUD Sp. zo.o.
ul. Targowa 7

99-200 Poddębice

1 070 439,31 zł

60

3

LuKpol Krzysztof Łuczak
ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów

1 353 060,37 zł

60

4

Konsorcjum firm:
„EVECO” Ewa Peraj-Lider
ul. Struga Andrzeja 35 lok.14
90-631 Łódź

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj - Partner
ul. Targowa 54
99-210 Uniejów

1 990 685,05 zł

60

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA
ul. Łódzka 108
99- 200 Poddębice

1 122 833,52 zł

60

6

„PLICH-KOP” Sławomir Plicha
Głogowiec 70
99-140 Świnice Warckie

1 542 851,19 zł

60

Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich Wykonawców, tj. termin wykonania zamówienia: do 30.10.2020 r.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Z poważaniem
z up. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 5

Odpowiedź do na zapytanie do SIWZ, dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 31 lipca 2020 r.

ZPR.271.5.2020

 

WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich"

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W opisie zamówienia występuje montaż ławki solarnej, brak jakichkolwiek parametrów nie pozwala rzetelnie wycenić tej pozycji. Jest wiele rodzajów ławek (pojedyncza, podwójna, podwójna ze stolikiem itd.) oraz o wszelkiego rodzaju parametrach (materiał konstrukcyjny, zabezpieczenie antykorozyjne, powłoki, moc generatora, pojemność akumulatorów, napięcie generatora, rodzaj oświetlenia, rodzaj ładowarki, dostęp do internetu, itd.). Wszystko to decyduje o cenie ławki która może być od około 25 tyś zł do nawet 65 tyś zł za komplet. W związku z tym proszę o wskazanie rodzaju, parametrów, szkiców i wszelkich danych ławki aby zachowując zasadę równego traktowania wszyscy oferenci mogli właściwie wycenić ławkę.

Odpowiedź:

Wymagania podstawowe dla ławeczki solarnej:

Specyfikacja ławki solarnej:
• Panel fotowoltaiczny 265Wpi – wbudowany jest w konstrukcję ławki
• Wbudowana bateria akumulatora 12-24 Ah 12V , z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
• Wbudowane gniazda USB o natężeniu prądu min 1A
• Wbudowane ładowarki QI do ładowania bezprzewodowego
• Możliwość rozbudowy ławki o stacje ładowania LEV z kontrolą dostępu, inteligentnego oświetlenia nocnego
• Oświetlenie LED
• Montaż do gruntu
• konstrukcja z profili stalowych
• Siedziska

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi uszczegółowienie treści SIWZ. Powyższe wyjaśnienie nie powoduje konieczności dokonania zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z powyższym nie ma też obowiązku dokonania zmiany terminu składania ofert.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

  Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak