główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki postępowania: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2022.

GMINA ŚWINICE WARCKIE   Świnice Warckie, dn. 20 grudnia 2021r.

ul. Szkolna 1
 99-140 Świnice Warckie

 

Dotyczy postępowania: „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2022”

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00295723/01 dnia 02.12.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.]

Na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich”.

 

 1. oferta Wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska z siedzibą ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu;

 

2)  oferty złożyli wskazani poniżej Wykonawcy, ich ofertom zostały przyznane oceny jak niżej:

Oferta nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Usług Transportowych 100-MIL Bierzanowski Spółka Jawna, ul. Ogrodowa 13 , 97- 400 Bełchatów. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  232 988,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych, groszy 40/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i termin płatności  (7 dni - otrzyma 0 pkt., 30 dni - otrzyma 40 pkt., każdy dodatkowy dzień powyżej 7 dni = 1/23 x 40 pkt)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 99,26 pkt. (cena 59,26 pkt. i termin płatności faktur 40 pkt.).

 

Oferta nr 2 firmy Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska, ul. Dąbska 55, 99 – 210 Uniejów. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  230 112,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sto dwanaście złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i termin płatności  (7 dni - otrzyma 0 pkt., 30 dni - otrzyma 40 pkt., każdy dodatkowy dzień powyżej 7 dni = 1/23 x 40 pkt)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100 pkt. (cena 60,00 pkt. i termin płatności faktur 40 pkt.).

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywanej każdemu z Wykonawców, który złożył ofertę, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

 

 

  Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

Załączniki:
Załącznik 181 KB
artykuł nr 2

Wyniki postępowania Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich

GMINA ŚWINICE WARCKIE   Świnice Warckie, dn. 17 grudnia 2021r.

ul. Szkolna 1
 99-140 Świnice Warckie

Dotyczy postępowania: „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00282267/01 dnia 24.11.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.]

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich”.

 1. oferta Wykonawcy ZAMBER Sp.zo.o. z siedzibą ul. Zielona 9, 95-200 Pabianice została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu;

2)  oferty złożyli wskazani poniżej Wykonawcy, ich ofertom zostały przyznane oceny jak niżej:

Oferta nr 1 firmy ZAMBER Sp. zo.o, ul. Zielona 9 , 95-200 Pabianice. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres udzielonej gwarancji (36 miesięcy = 0 pkt., 48 miesięcy = 20 pkt., 60 miesięcy = 40 pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 60,00 pkt. (cena 60,00 pkt. i termin płatności faktur 0 pkt.).

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Zamawiający nie odrzucił z postępowania Wykonawcy.

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywanej każdemu z Wykonawców, który złożył ofertę, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie zgodnym z art. 308 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy p.z.p.

 

 

  Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

Załączniki:
Załącznik 174 KB
artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2022

Świnice Warckie, dn. 10.12.2021 r.

Gmina Świnice Warckie
ul. Szkolna 1
99-140 Świnice Warckie

ZPR.271.11.2021 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym  na realizację zadania pn.:Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2022, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Transportowych 100-MIL Bierzanowski Spółka Jawna, ul. Ogrodowa 13, 97- 400 Bełchatów
  – cena oferty brutto 232 988, 40 zł słownie: (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych, groszy 40/100),

- oferowana cena jednostkowa za 1 km przebiegu: 7,29 zł brutto
- termin płatności faktur:30 dni

 1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska, ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów
  – cena oferty brutto 230 112,00(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sto dwanaście złotych, groszy 00/100),

- oferowana cena jednostkowa za 1 km przebiegu: 7,20 zł brutto
- termin płatności faktur:30 dni

 

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

 

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 132 KB
artykuł nr 4

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 09.12.2021 r.

ZPR.271.10.2021 r.

Gmina Świnice Warckie
ul. Szkolna 1
99-140 Świnice Warckie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym  na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich", ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 1. ZAMBER Sp. z o. o., ul. Zielona 9, 95-200 Pabianice
  – cena oferty brutto 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych groszy 00/100)
  -  udzielona gwarancja: 36 miesięcy

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 128 KB
artykuł nr 5

Postępowanie przetargowe pn.: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2022

ZAMAWIAJĄCY

GMINA ŚWINICE WARCKIE

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)– dalej p.z.p. na  usługę pn.

„WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2022”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr postępowania: ZPR.271.11.2021

link do strony internetowej postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64a6a505-dd08-46c8-b0d4-5be0ba7a09f1

Załączniki:
Załączniki SWZ 300 KB
SWZ 442 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 165 KB