główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lutego 2015 r.w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015

Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle

 

  Na podstawie art. 13 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2 art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz.518, poz. 659, poz.805, poz.822, poz.906 )  oraz § 3 ust.1 § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) w związku z Uchwałą Nr XXVII/217/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle  zarządzam, co następuje :

  § 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie  zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz regulaminem przetargów.

  §  2.  Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.bip.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w Dzienniku Łódzkim / Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca .

  § 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi gospodarki nieruchomościami i lokalami.

  §  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wójt  Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

 

   Załącznik Nr 1

   do Zarządzenia Nr 18/2015

    Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 lutego 2015 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w obrębie Świnice Osiedle oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 162/17 i 162/19 o  powierzchni ogólnej 0,6426 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00043760/1 przez Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III i IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów przedmiotowe nieruchomości stanowią grunty orne klasy  IV b  i V .

Gmina nie posiada aktualnie ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza działek  162/17 i 162/19 wynosi  109 600 zł ( netto)

Słownie zł : Sto dziewięć tysięcy sześćset złotych .

Wadium 10 % ceny wywoławczej   :  10 960 zł

Słownie zł : Dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych.  

Pełnomocnik  działający w przetargu w imieniu mocodawcy  winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wyżej wymienionego wadium w pieniądzu na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo nr konta : 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia  25 marca 2015 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek  od zdeponowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.  

Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z regulaminem przetargu.

Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany  jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualny wpis z rejestru.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy  przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój 8  o godz. 10 oo.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając  informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży  nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami  i lokalami pod numerem telefonu 63 2881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice. akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w Dzienniku Łódzkim /Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

Świnice Warckie, dnia 24 lutego 2015 r.  

  Wójt Gminy

(-)  Krzysztof Próchniewicz