Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Świnice Warckie dn. 17.12.2018 r.

GKP.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.12.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci SN i nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej. Działki o nr ewidencyjnych - nr 24, 11, 55, 64, 65/1, 12, 54, 53, 50/1, 50/3, 130, 112, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115/2, 115/1, 116, 117, 98/1, 119, 100/1, 105, 120, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 123/1, 123/2, obręb ewidencyjny 0024 Tollów na terenie gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, godziny urzędowania 7.30-15.30.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj.17.12.2018 r.)

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Tolów).

a/a.