główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.07.2019r.

GKP.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z  art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz.1405  ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

 w dniu 23.07.2019r. na wniosek Marcina Bagińskiego - RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk, działającego jako pełnomocnik  inwestora - Energy Solar 26  Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa  została wydana decyzja ( pismo z dnia 23.07.2019 r. nr GKP.6220.4.2019) o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Śwince Warckie I'”  o mocy  do 1 MW zlokalizowanej  w pobliżu miejscowości Kraski   gm. Świnice Warckie, powiat łęczycki, województwo łódzkie  Przedmiotowe przedsięwzięcie  będzie zlokalizowana na działce o  nr ewidencyjnym 216/13 obręb ewidencyjny  Kraski , gmina Świnice Warckie. powiat łęczycki, woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym  opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora  Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie  Urzędu Gminy  w Świnicach Warckich  w pokoju nr 11  w godzinach urzędowania  tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek  7.30-14.00 . Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Drozdów.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 24.07.2019 r.