główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 01.08.2019 r.

GKP.6220.5.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z  art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz.1405  ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

w dniu 30.07.2019 r. na wniosek Dawida Kalisza  PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce została wydana decyzja (pismo z dnia 01.08.2019 r. nr GKP.6220.5.2019) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce  nr 48  w miejscowości Kozanki Podleśne, gmina Świnice Warckie, pow. łęczycki, woj. łódzkie .

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym  opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora  Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie  Urzędu Gminy w Świnicach Warckich  w pokoju nr 11  w godzinach urzędowania  tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek  7.30-14.00 . Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Kozanki Podleśne.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 02.08.2019 r.