główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 12.08.2019 r.

GKP.6220.2.2015.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 12.08.2019 r. wydana została decyzja w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Świnice Warckie o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.02.2016 r. znak sprawy GKP.6220.2.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa obiektu inwentarskiego - obory” na działce o nr ewidencyjnym 555 obręb geodezyjny 0010  Kosew gm.  Świnice Warckie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, i opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w pokoju nr 11 godziny urzędowania  tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,  piątek  7.30-14.00 . Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Kosew.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 13.08.2019 r.