główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 27.01.2020 r.

GKP.6220.8.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),  

podaję do publicznej wiadomości

w dniu 21.01.2020r. na wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce ostała wydana decyzja ( pismo z dnia 21.01.2020 r., nr GKP.6220.8.2019) o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 116 w miejscowości Stemplew gmina Świnice Warckie” pow. łęczycki woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Stemplew.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 28.01.2020 r.