główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 maja 2020 r.

Świnice Warckie dn. 25.05.2020 r.

GKP.6220.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku Gminy Świnice Warckie z dnia 22 kwietnia 2020 r. (data wpływu 27.04.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104478E Władysławów –Drozdów” na działce nr ew.  111; 114  w obrębie ewidencyjnym  Łyków, na działce nr ew. 101 w obrębie ewidencyjnym Drozdów,  na działce nr ew.   135; 134/2; 134/3; 136/1; 136/2; 110; 203; 174  w obrębie geodezyjnym Władysławów. Na trenie gminy Świnice Warckie , pow. Łęczycki woj. łódzkie

 

zawiadamiam, że:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 30.04.2020 r.) nie wydał opinii z godnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię z dnia 14 maja 2020 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.201m.2020.KOg w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 21 maja 2020 r., znak: WOOŚ.4220.303.2020.EGr.2 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 25 maja 2020 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Drozdów, Władysławów

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.