główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji z dnia 17.06.2020 r.

Świnice Warckie dn. 17.06.2020r.

GKP.6220.2.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Zawiadamia - podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 16.06.2020 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 16.06.2020 r.) nr GKP.6220.2.2020 na rzecz Gminy Świnice Warckie o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104453E Kraski - Zbylczyce” na działce nr ewidencyjny: 8 9 w obrębie ewidencyjnym Kraski, na działce nr ewidencyjny: 526 w obrębie ewidencyjnym Zbylczyce, na trenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. łódzkie

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckich w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectw Kraski i Zbylczyce.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectw: Kraski i Zbylczyce

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 17.06.2020 r.