główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lipca 2020 r.

                                                                                                                     Świnice Warckie dn. 20.07.2018r.

GKP.6220.6.2019.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Wójt Gminy Świnice Warckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),zawiadamia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. i  rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Rozbudowa obory na działce o nr ewidencyjnym 327 obręb ewidencyjny Chorzepin  , gmina Świnice Warckie , powiat łęczycki województwo łódzkie”

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia  26.08.2019r  (data wpływu  30.08.2019)   złożony przez Panią  Katarzynę Szymurska  – działającej jako pełnomocnik  inwestora – Arkadiusza Swiątek  

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii  i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni    w Sieradzu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i  złożonego w dniu  06.07.2020r raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) , składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej  w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 20.07.2020r do dnia 11.08.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Świnicach Warckich  w pokoju  nr 11 w godzinach urzędowania  730-1530 tel. 63 2881074 .

 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji -tablica ogłoszeń  sołectwa Chorzepin.