główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10.08.2020 r.

Świnice Warckie 10.08.2020 r.

GKP.6220.8.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamia się Strony,

że na wniosek Inwestora – Pana Tomasza Witusik ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice – pełnomocnika  BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia 31.07.2020 r. (data wpływu 03.08.2020 r.) wniesiono o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kossew 1” o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w miejscowości Kosew na działce nr 665 Gmina Świnice Warckie”. Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Kossew, na działce o nr ewidencyjnym 665. Na trenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. Łódzkie.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego - „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.”

W związku z powyższym informuje się Strony o możliwości wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ze złożonym wnioskiem Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1 i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 11.08.2020 r.