główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29.09.2020 r. o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Świnice Warckie dn. 29.09.2020r

GKP.6220.6.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu postanowienia nakładającego  obowiązek przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Świnice Warckie  działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w  związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.),a także §3 ust.1 punkt  54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839) zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek Pana Tomasza Witusik działającego jako pełnomocnika inwestora  BLUSOLAR 6 Sp. z o.o.  ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa  z dnia  02.06.2020r (data wpływu 09.06.2020)  w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej „PARSKI 3” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w miejscowości Parski na działce nr 9/2 Gmina Świnice Warckie” wydane zostało postanowienie o znaku  GKP.6220.6.2020 z dnia 16.09.2020r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym raportu oddziaływania na środowisko:

Jednocześnie informuję, o nadesłanych opiniach :

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi -znak pisma:  WOOŚ.4220.436.2020.TWo z dnia  24 sierpnia  2020 r  którym wyraził opinię  : że dla ww. przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. oraz wskazał, że zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ww. ustawy ooś które  uwzględniono w całości iw  w/w postanowienia.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 01.07.2020 r.) nie wydał opinii z godnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu opinia - znak pisma  PO.ZZŚ.5.435.307m.2020.BS z dnia 01.09.2020 r, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych w niniejszej opinii  warunków  i wymagań:

Na wydane postanowienie  przysługuje  stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z art. 49 KPA strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia tj.29.09.2020r

   Zainteresowani i strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w  w Urzędzie Gminy  Świnice Warckie  pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
  2. w miejscu  realizacji inwestycji tj . tablica ogłoszeń sołectwa Parski
  3. a/a