główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji

Świnice Warckie dn. 23.10.2020r.

 

GKP.6220.5.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

 

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Zawiadamia  - podaje do publicznej wiadomości

 że  dniu 21.10.2020r .została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 21.10.2020r), nr GKP.6220.5.2020) na rzecz Gminy Świnice Warckie o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla  przedsięwzięcia  polegającego na: „„Budowa farmy fotowoltaicznej „PARSKI -2” o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą  przewidzianego do realizacji w miejscowości Parski  na działce nr 107/1 Gmina Świnice Warckie”   

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy , w tym  opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy  i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora  Zarządu Zlewni w Sieradzu,  w siedzibie  Urzędu Gminy  w Świnicach Warckich  w pokoju nr 11  w godzinach urzędowania  tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek  730-1400 . Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Parski

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa: Parski

Pouczenie

  Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego po  upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 26.10.2020r.