główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 03.11.2020 r.

GKP.6220.9.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku Pana  Pana Tomasza Witusik ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice – pełnomocnika  BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia  02.06. 2020 r. ( data wpływu 18.06.2020r) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kossew -2” o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą  przewidzianego do realizacji w miejscowości Kosew  na działce nr 571 Gmina Świnice Warckie”   

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia:  obręb ewidencyjny  Kossew , na działce  o nr ewidencyjny 571 na trenie gminy Świnice Warckie,  pow. łęczycki woj. łódzkie 

 

zawiadamiam, że:

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 01.07.2020 r.) nie wydał opinii z godnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię z dnia 27 sierpnia 2020 r., znak:  PO.ZZŚ.5.435.308m.2020.BS  w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19 października 2020 r., znak: WOOŚ.4220.443.2020.DBł.5 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  4. Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 4 listopada  2020 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.