główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 listopada 2020 r.

 

Świnice Warckie dn. 09.11.2020r

GKP.6220.15.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku Pana Michała Czajkowskiego – pełnomocnika BLUSOLAR 11 Sp. z o.o. ul. Astronomów 12, 01-450 Warszawa z dnia 27.10.2020 r. (data wpływu 28.10.2020r) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 4 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA  DZIAŁKACH O NR EWIDENCYJNYCH 205, 206 W OBRĘBIE PIASKI W MIEJSCOWOŚCI PIASKI W GMINIE ŚWINICE WRCKIE

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Piaski na działkach o nr ewidencyjnych 205 i 206 na terenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia

  1. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie
  2. Zgodnie z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
  3. Pismem z dnia 30.10.2020 r. w trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Piaski

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 10.11.2020 r.