główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 grudnia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 08.12.2020 r.

GKP.6220.12.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Zawiadamia - podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 07.12.2020 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 07.12.2020 r.), nr GKP.6220.12.2020) na rzecz SH32 Sp. z o. o. ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 116, 117 obręb Parski, gmina Świnice Warckie.

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Parski na działkach o nr ewidencyjnych 116 i 117 pow. łęczycki woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 09.12.2020 r.