główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 grudnia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 16.12.2020r.

GKP.6220.13.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

 

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Zawiadamia  - podaje do publicznej wiadomości

 że w dniu 14.12.2020r .została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 14.12.2020r), nr GKP.6220.13.2020) na rzecz Tomasza Witusik ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice – pełnomocnika  BLUSOLAR 4 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla  przedsięwzięcia  polegającego na: „Budowie 2-ch farm fotowoltaicznych:

"Kossew 1" o mocy do 1,0 MW "Kossew 3" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Kossew na działkach o nr ewidencyjnych 665, 666, 667, 668. Na trenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy , w tym  opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora  Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11  w godzinach urzędowania  tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek  730-1400 . Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Kosew

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Kosew

Pouczenie

 Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego po  upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 17.12.2020 r.