główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22.12.2020 r.

 

Świnice Warckie, 22.12.2020 r.

GKP.6620.12A.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Wójt Gminy Świnice Warckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz  art. 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w  związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.) zawiadamia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 2-ch farm fotowoltaicznych: "Świnice Osiedle 1" o mocy do 1 MW "Świnice Osiedle 2" o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą”. Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny  Świnice Osiedle na działce o nr ewidencyjnym  65/1  w miejscowości Świnice Warckie . Na trenie gminy Świnice Warckie,  pow. łęczycki woj. łódzkie. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 06.08.2020r złożony przez BLUSOLAR 7 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa 

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Świnice Warckie zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwymi do wydania opinii  i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i  złożonego w dniu  09.12.2020r raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) , składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej  w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 22.12.2020r do dnia 12.01.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie  w pokoju  nr 11 godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świnice Warckie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolnej 1, i w miejscu realizacji inwestycji -tablica ogłoszeń  sołectwa Świnice Warckie