główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

Świnice Warckie dn. 30.12.2020r

GKP.6220.18.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) , zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 8 ; Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 września 20109r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839)  w nawiązaniu do wniosku  Pani Magdaleny Kołecka, ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź – pełnomocnik inwestora - P4 Spółka z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia  07.12. 2020 r i jego formalnym uzupełnieniu w dniu 29.12.2020 r. w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4  o oznaczeniu  LCZ4435A zlokalizowanej w miejscowości Władysławów, działka nr ewidencyjny 27 w obrębie ewidencyjnym Władysławów gmina Świnice Warckie  pow. łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia

  1. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4  ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie
  2. Zgodnie  z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii  są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
  3. Pismem z dnia 30.12.2020r   trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do  zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia  na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530,wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Władysławów

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 tj. 30.12.2020