główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 lutego 2021 r. o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Świnice Warckie dn. 08.02.2021 r.

GKP.6220.17.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu postanowienia nakładającego  obowiązek przeprowadzenia

oceny oddziaływania

na środowisko

 

Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.),  w  związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), a także §3 ust.1 punkt  54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839)  zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek Pana Michała Czajkowskiego działającego jako pełnomocnik inwestora  BLUSOLAR 5 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa  z dnia  07.12.2020 r. (data wpływu 09.12.2020 r.) w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 93 w obrębie ewidencyjnym Łyków gmina Świnice Warckie pow. łęczycki woj. Łódzkie, wydane zostało postanowienie o znaku  GKP.6220.17.2020 z dnia 18.01.2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym raportu oddziaływania na środowisko:

Jednocześnie informuję, o nadesłanych opiniach :

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi -znak pisma: WOOŚ.4220.593.2020.TWo którym wyraził opinię: że dla ww. przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał, że zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ww. ustawy ooś które uwzględniono w całości  w/w postanowienia.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 21.12.2020 r.) nie wydał opinii z godnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu opinia - znak pisma  PO.ZZŚ.5.435.698m.2020.AC z dnia 04.01.2021r w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na wydane postanowienie  przysługuje  stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z art. 49 KPA strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia tj.09.02.2021 r.

Zainteresowani i strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Świnice Warckie pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój  nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej. BIP.
  2. W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Drozdów
  3. a/a