główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 02.03.2021 r.

Świnice Warckie dn. 02.03.2021r.

GKP.6220.18.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w nawiązaniu do wniosku Pani Magdaleny Kołecka, ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź – pełnomocnik inwestora - P4 Spółka z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 07.12. 2020 r. i jego formalnym uzupełnieniu w dniu 29.12.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LCZ4435A zlokalizowanej w miejscowości Władysławów, działka nr ewidencyjny 27 w obrębie ewidencyjnym Władysławów gmina Świnice Warckie pow. łęczycki woj. łódzkie.

 

zawiadamiam, że:

  1. Łódzki Państwowy Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem z dnia 09.02.2021 r. znak pisma  ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.7.2021.SK stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie jest wymieniona jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). Przedmiotowej inwestycji nie można zatem zakwalifikować do żadnego z przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839)

 

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię  z dnia 22 lutego 2021 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.9.2021.KOg w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
  1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować  na terenie utwardzonym w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się  zanieczyszczeń do gruntu.
  2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
  3.  w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego transportowego
  4. teren budowy należy wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi;
  5. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
  6. odpady niebezpieczne w fazie budowy należy czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmą posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji;
  7. odpady inne niż niebezpieczne w fazie budowy czasowo magazynować w pojemnikach, kontenerach lub luzem w sposób zorganizowany, selektywny w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne;

 

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19 stycznia 2021 r., oraz pismem z dnia 11 lutego 2021 r. znak: WOOŚ.4220.25.2021.AJa wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LCZ4435A, zlokalizowanej w miejscowości Władysławów, dz. ewid. nr 27, obręb 25, jedn. ew. 100407_2, gmina Świnice Warckie nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na brak przynależności przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji.

Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty dokonania niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 2 marca 2021 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.