główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 listopada 2022 r.

Świnice Warckie dn. 23.11.2022 r.

GKP.6220.7.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022. poz. 2000 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 .ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w w § 3 ust. 1pkt. 54 lit. b; Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) na wniosek z dnia 12.10.2022 r. OZE FARMS Sp. z o. o., ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 oraz 26 obręb Gusin, gmina Świnice Warckie

 

zawiadamiam, że:

  1. : PPIS.ZNS.9020.30.7417.22, która wpłynęła do urzędu dnia 22.11.2022 r. w której wraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię z dnia 9 listopada  2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.504.2022.BM , w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  warunków i wymagań.
  3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 2 listopada 2022 r., znak pisma WOOŚ.4220.801.2022.TWo; wraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie  wskazując  na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  warunków i wymagań

Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 23 listopada 2022 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Gusin

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.