Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 stycznia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 28.01.2019 r.

GKP 6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.01.2019 r. Pana CONNECT Bartłomieja Pauś Kościuszków 4e 63-460 Nowe Skalmierzyce- pełnomocnika Inwestora - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, po uzupełnieniu wniosku w dniu 15 stycznia 2019r wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia napowietrzno - kablowej, budowie i przebudowie stacji transformatorowych SN/nn” .

W miejscowości Stemplew: - jednostka ewidencyjna 100407_2 Świnice Warckie; obręb ewidencyjny 0020 Stemplew; działki o numerach ewidencyjnych :406/5, 407, 408, 409, 319/2, 319/3, 318, 315, 314, 317/4, 316, 312, 410/3, 410/4, 411, 339/1, 322/3, 412, 322/1, 322/4, 323/1, 323/2, 324/1, 325, 413, 414/1, 414/2, 328, 329, 415, 416, 417, 332, 333, 334/9, 419, 420, 421, 422, 423/1, 423/2, 424/3, 351, 352, 424/4, 425/1, 425/6, 425/7, 425/3, 425/4, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 428/2, 438, 429, 430, 431/1, 431/2, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 445, 350/14, 350/13, 350/12, 350/11, 350/10, 350/9, 350/17, 350/18, 350/7, 350/15, 334/4, 336, 337, 350/3, 170, 156, 162, 128, 146/2, 127, 126, 125, 124, 123, 110, 111, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 97, 103, 102, 101, 100, 248, 113, 114, 98, 6, 8, 9, 12/1, 13, 14, 15, 11/1, 7, 16/1, 21/1, 23/1, 25/1, 28, 27/1, 29/1, 30/1, 31/1; na terenie gminy Świnice Warckie

Oraz w miejscowości Pęgów: jednostka ewidencyjna 101104_5 Uniejów – obszar wiejski; obręb ewidencyjny 0020 Pęgów; działki o numerach ewidencyjnych :87, 181, 177/1, 177/2, 201, 200, 53, 48, 44, 43, 42, 39/1, 137 na terenie gminy Uniejów.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.28.01.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania t.j 7.30-15.30, pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie (w miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Stemplew i Pęgów )

a/a