główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 23.08.2019 r.

 

GKP 6733.17.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie  art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 13.08.2019 r. złożony   przez Pana Bartłomieja Pauś data wpływu (22.08.2019 r.) przedstawiciela firmy CONNECT Bartłomiej Pauś Kościuszków 4e, 63-460 Nowe Skalmierzyce  -pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. Oddział w Kaliszu Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn (dz. nr 412), budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej niskiego napięcia, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej  średniego na pięcia. W miejscowości Stemplew: obręb ewidencyjny Stemplew; działki o numerach: 339/1, 412, 350/5, 350/3. gmina Świnice Warckie  Świnice Warckie; powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.26.08.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek  7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Stemplew

a/a