główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 lutego 2020 r.

Świnice Warckie dn. 04.02.2020 r.

 

GKP 6733.2.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

  Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tDz.U.2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 16.01.2020 r. złożony przez Gminę Świnice Warckie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowę i przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN. Obręb ewidencyjny: Świnice Osiedle działki o nr ewidencyjnych: 226/1,237 gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.05.02.2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00, pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie.

a/a