główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 13.08.2020 r.

GKP 6733.3.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z  2018 r. poz.1945 )  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.08.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LCZ4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą. W skład stacji bazowej wchodzi: wieża kratowa o łącznej wysokości do max. 65 m n.p.t. wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdującymi się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie wieży. Na działce o nr ewidencyjnym 27, obręb ewidencyjny: Władysławów, gmina Świnice Warckie; powiat łęczycki, woj. Łódzkie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 13.08.2020r  za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej. BIP.
  2. W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów i Drozdów
  3. a/a