główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 października 2020 r.

Świnice Warckie dn. 14.10.2020r

 

GKP 6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U.2020.293) zawiadamia, że na wniosek  z dnia 30.09.2020 r. złożony w dniu 12.10.2020 r. przez Pana Macieja Stasiaka ELBUDMED- Hubert Staśkiewicz pełnomocnika Inwestora – ENERGA –OPERATOR SA Oddział w Kaliszu al. Wolności 8, 62-800 Kalisz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN w miejscowości Tolów, obręb ewidencyjny Tollów dz. o nr ew. 87, 124, 112 ,106 gmina Świnice Warckie powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.14.10.2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP.
  2. W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Tolów.
  3. a/a