główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 października 2022 r.

 

Świnice Warckie dn. 17.10.2022 r.

GKP 6733.4.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz.503), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: WYKONANIE MODERNIZACJI STACJI UZDATMNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PIASKI, GMINA ŚWINICE WARCKIE na działce o nr ewidencyjnym 111/3 obręb ewidencyjny Piaski gm. Świnice Warckie pow. łęczycki woj. łódzkie

Z zebranymi materiałami i dowodami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ( tj. 17.10.2022 r. ) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP.
  2. W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Piaski
  3. a/a