główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 października 2022 r.

 

Świnice Warckie dn. 14.10.2022  r.

GKP.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 oraz 106 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ).ze zm.) , zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 62 ; Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w dniu 10.10.2022 r. na wniosek Pani Marty Jodaniewskiej ul. Dworcowa 5D/7,99-100 Łęczyca - pełnomocnika inwestora Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„ Przebudowa drogi gminnej nr 104468E Chwalborzyce – Chorzepin”  na działkach o nr ewidencyjnych: 195/1, 182/1, 373/2, 371, 182/2, 170/2, 170/1, 171/1, 171/2, 185, 186, 187, 188, 194/2, 194/1,189, 190, 191, 192, 193, 370 obręb ewidencyjny  Chwalborzyce, na działkach o nr ewidencyjnych: 400, 399, 429, 424, 423, 439, 420, 421, 419, 418, 417, 416, 415, 109, 431 obręb ewidencyjny Chorzepin gmina Świnice Warckie powiat łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia

  1. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4  ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie
  2. Zgodnie  z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii  są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
  3. Pismem z dnia 12.10.2022 r. w trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do  zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia  na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Sieradzu

Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530,wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Chorzepin i Chwalborzyce

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 17.10.2022 r.