główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 października 2022 r.

 

Świnice Warckie dn. 18.10.2022 r.

 

GKP.6220.17.2020.2021.2022

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000)  w zw. z art. 86 d  ust.1 pkt1 ust.2 i 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.2022 poz.1029 ), na wniosek Pana Michała Czajkowskiego  działającego jako pełnomocnika inwestora  BLU SOLAR 5 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia  11.10.2022 r.  (data wpływu  13.10.2022)  w sprawie zawieszenia postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy  do 3MW wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną na działce  o nr ewidencyjnym 93 w obrębie ewidencyjnym Łyków gmina Świnice Warckie pow. łęczycki woj. łódzkie.

Postanawiam

Zawiesić postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy  do 3MW wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 93 w obrębie ewidencyjnym Łyków gmina Świnice Warckie pow. łęczycki woj. łódzkie.

 

UZASADNIENIE


 W dniu 13.10.2022) Pan Michał Czajkowski  działający jako pełnomocnik inwestora  BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa zwrócił się z wnioskiem zawieszenie postępowania w sprawie  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: : Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy  do 3MW wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną na działce  o nr ewidencyjnym 93 w obrębie ewidencyjnym Łyków gmina Świnice Warckie  pow. łęczycki woj. łódzkie. 

Zgodnie z z art. 86 d  ust.1 pkt 1 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U.2022 poz.1029). Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach,- jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Przepisów art. 98  Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Po przeprowadzonej analizie wniosku  oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ,  postanowiono  jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie  przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

Otrzymują:

 

  1. Michał Czajkowskiadres do korespondencji ul. Bydgoska 20 , 86-065 Lisi Ogon – pełnomocnik inwestora – pełnomocnik inwestora  BLU  SOLAR 5 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa

  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25,90-113 Łódź

  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy ul. Mickiewicza 18, 99-100 Łęczyca

  4. PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Sieradzu Plac Wojewódzki 1,98-200 Sieradz

  5. Strony postępowania –w trybie art. 49 k.p.a.

  6. a/a