Wyniki ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich

Nazwa oferenta

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łodzi ul. Wólczańska 217/219,

93 – 005 Łódź

Przyznana kwota dotacji 3 500,00 zł

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska