główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku

obrazek
Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/150/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji727 KB
Uchwała Nr XVIII/149/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2021 rokMB
Uchwała Nr XVIII/148/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rokMB
Uchwała Nr XVIII/147/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości321 KB
Uchwała Nr XVIII/146/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała Nr XVIII/145/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności427 KB
Uchwała Nr XVIII/144/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2021 rokMB
Uchwała Nr XVIII/143/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2021 rokMB
Uchwała Nr XVIII/142/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028 MB
Uchwała Nr XVIII/141/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego692 KB
Uchwała Nr XVIII/140/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029MB
Uchwała Nr XVIII/139/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok493 KB
UCHWAŁA NR XVII/135/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie502 KB
UCHWAŁA NR XVII/138/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej196 KB
UCHWAŁA NR XVII/137/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości212 KB
UCHWAŁA NR XVII/136/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2021 rokMB
UCHWAŁA NR XVII/134/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe248 KB
UCHWAŁA NR XVII/133/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 439 KB
UCHWAŁA NR XVII/132/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego200 KB
UCHWAŁA NR XVI/131/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie621 KB
UCHWAŁA NR XV/130/2020 RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE z dnia 23 września 2020 roku w sprawie opłaty targowej432 KB
Uchwała NR XV/129/2020 RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029MB
Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice WarckieMB
Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029MB
Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Uchwała Nr XIV/125/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej284 KB
Uchwała Nr XIV/124/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zamiany nieruchomości291 KB
Uchwała Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Świnice Warckie gruntów położonych w miejscowości Świnice Warckie285 KB
Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Świnice Warckie gruntów położonych w miejscowości Władysławów279 KB
Uchwała Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021265 KB
Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji259 KB
Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świnice Warckie za 2019 rok303 KB
Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za rok 2019241 KB
Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świnice Warckie wotum zaufania219 KB
Uchwała NR XIII/116/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świnice warckie za 2019 rok14 MB
Uchwała NR XIII/115/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzeniaMB
Uchwała NR XIII/114/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycjiMB
Uchwała NR XIII/113/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok292 KB
Uchwała NR XIII/112/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice warckie na 2020 rokMB
Uchwała Nr XII/111/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Świnice Warckie instrumentem płatniczym299 KB
Uchwała Nr XII/110/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi657 KB
Uchwała Nr XII/109/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso322 KB
Uchwała Nr XII/108/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt878 KB
Uchwała Nr XII/107/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029626 KB
Uchwała Nr XII/106/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Uchwała Nr XII/105/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na zakup karetki310 KB
Uchwała Nr XII/104/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie za 2020 rokMB
Uchwała Nr XII/103/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok753 KB
Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019MB
Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2019 rokMB
Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2019 rokMB
Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach WarckichMB
Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach WarckichMB
Uchwała NR XI/97/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Świnice Warckie275 KB
Uchwała NR XI/96/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świnice Warckie278 KB
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok16 MB
Uchwała Nr X/94/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Łęczycy oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ŁodziMB
Uchwała Nr X/93/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świnice Warckie, oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu986 KB
Uchwała Nr X/92/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Łęczyca a Gminą Świnice Warckie w sprawie korzystania mieszkańców Gminy Świnice Warckie z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy719 KB
Uchwała Nr X/91/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Świnic Warckich z dnia 27.12.2019 r576 KB
Uchwała Nr X/90/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg717 KB
Uchwała Nr X/89 / 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia Gminy Świnice Warckie ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej272 KB
Uchwała Nr X/88/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie środków stanowiących fundusz sołecki286 KB
Uchwała Nr X/87/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie330 KB