główna zawartość
artykuł nr 1

Raport o stanie gminy za 2019 rok

 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy, co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Świnice Warckie mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja Rady Gminy Świnice Warckie planowana jest na dzień 30 lipca 2020 roku na godzinę 10.00. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Świnice Warckie.