główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2021 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/178/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2025277 KB
Uchwała Nr XXI/177/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Świnice Warckie386 KB
Uchwała Nr XXI/176/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku458 KB
Uchwała Nr XXI/175/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględniania petycji708 KB
Uchwała Nr XXI/174/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji403 KB
Uchwała Nr XXI/173/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji485 KB
Uchwała Nr XXI/172/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 229 KB
Uchwała Nr XXI/171/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt618 KB
Uchwała Nr XXI/170/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach WarckichMB
Uchwała Nr XXI/169/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach WarckichMB
Uchwała Nr XXI/168/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020913 KB
Uchwała Nr XXI/167/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2020 rokMB
Uchwała Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2021 rok505 KB
UCHWAŁA NR XX/165/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2021 rokMB
UCHWAŁA NR XX/164/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie ba 2021 rok385 KB
Uchwała Nr XIX/163/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej134 KB
Uchwała Nr XIX/162/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych135 KB
Uchwała Nr XIX/161/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości157 KB
Uchwała Nr XIX/160/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Świnice Warckie 234 KB
Uchwała Nr XIX/159/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy230 KB
Uchwała Nr XIX/158/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki200 KB
Uchwała Nr XIX/157/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok530 KB
Uchwała Nr XIX/156/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyboru do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich204 KB
Uchwała Nr XIX/155/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso460 KB
Uchwała Nr XIX/154/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2025MB
Uchwała Nr XIX/153/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2020 rokMB
Uchwała Nr XIX/152/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028MB
Uchwała Nr XIX/151/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2021 rok370 KB