główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2019/2020

Świnice Warckie, dn. 16 lipca 2019 r.

ZPR.271.3.2019

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2019/2020”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.3.2019    

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) zawiadamiam:

1)  za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 2) firmy Zakład Produkcyjno- Usługowy „Henter” Teresa Pęcherska, adres, ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno- Usługowy „Henter” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  237 006,00 zł (słownie:  dwieście trzydzieści siedem  tysięcy sześć złotych, groszy  00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i termin płatności  (20 dni – 0 punktów, 21 dni – 4 punkt, 22 dni – 8 punkty, 23 dni – 12 punkty, 24 dni – 16 punkty, 25 dni – 20 punktów, 26 dni – 24 punktów, 27 dni – 28 punktów, 28 dni – 32 punktów, 29 dni – 36 punktów, 30 dni – 40 punktów) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i  termin płatności 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

  1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  • Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk.( oferta nr 1),  Piotrkowice 22A 65-561 Ślesin. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  244 530,00 zł (słownie dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i termin płatności  (20 dni – 0 punktów, 21 dni – 4 punkt, 22 dni – 8 punkty, 23 dni – 12 punkty, 24 dni – 16 punkty, 25 dni – 20 punktów, 26 dni – 24 punktów, 27 dni – 28 punktów, 28 dni – 32 punktów, 29 dni – 36 punktów, 30 dni – 40 punktów) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 98,15pkt. (cena 58,15 pkt. i  termin płatności 40 pkt.).
  1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

  1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Sylwia Prażnowska