główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 Sprawa OSP.ZP.1.2019

 

Świnice Warckie, dn. 31 lipca 2019 r.

OSP.ZP.1.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na realizację zadania pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 odbyło się w dniu 31/07/2019 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 780 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto oferty

Cena brutto
oferty

Zawieszenie osi tylnej

Zawieszenie kabiny

1

MOTO-TRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

634 000,00 zł

779 820,00 zł

pneumatyczne

pneumatyczne

 

  • terminu wykonania zamówienia:31.10.2019 r.
  • okres gwarancji: 36 miesięcy
  • warunki płatności: przelew 30 dni

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

 

Z poważaniem
Prezes Ochotniczej straży Pożarnej
w Świnicach Warckich
/-/ Stanisław Pecyna