główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr OSP.ZP.1.2019

Świnice Warckie, dn. 09.08.2019 r.
OSP.ZP.1.2019

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr OSP.ZP.1.2019  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) zawiadamiam:
1)   za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 1) firmy MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres, ul. Ściegiennego 270 25-116 Kielce. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  779 820,00 zł (słownie:  siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych, groszy  00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) zawieszenie osi tylnej (mechaniczne – 0 punktów, pneumatyczne – 20 punktów) i zawieszenie kabiny (mechaniczne – 0 punktów, pneumatyczne – 20 punktów)  najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena - 60 pkt. zawieszenie osi tylnej – 20 pkt i zawieszenie kabiny – 20 pkt .).
Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
Oferta złożona przez MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  ul. Ściegiennego 270 25-116 Kielce.
3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
BRAK
 
 
4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
l.p.
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
BRAK
 
 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.
Z poważaniem
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Świnicach Warckich
/-/ Stanisław Pecyna