główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania:Przebudowa drogi gminnej nr 104453 E

Świnice Warckie, dn. 02 lipca 2020 r.

ZPR.271.3.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104453 E”

odbyło się w dniu 02/07/2020 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1  500 000,00 PLN brutto.

 

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja jakości  [miesiące]

1

P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

1 076 941,59 zł

60

2

Przedsiębiorstwo budowlane ANBUD Sp. zo.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8
 62-500 Konin

1 087 649,90 zł

60

3

Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. zo.o.ul. Żelazna 3 97-300 Piotrków Trybunalski

1 078 292,70 zł

60

4

LuKpol Krzysztof Łuczak
ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów

936 078,79 zł

60

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA
ul. Łódzka 108
99- 200 Poddębice

922 468,54 zł

60

6

PRD MARKBUD Sp. zo.o.  ul. Targowa 7
99-200 Poddębice

879 299,64 zł

60

7

WA-TRANS Wacławski Wiesław
ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek

1 194 104,90 zł

60

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj
ul. Targowa 54
99-210 Uniejów

1 054 697,92 zł

60

 

Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich Wykonawców, tj. termin wykonania zamówienia: do 30.10.2020 r.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Z poważaniem
z up. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak