główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 104453E”

Świnice Warckie, dn. 20 lipca 2020 r.

 

ZPR.271.3.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.3.2020  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 6) firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. zo.o. adres ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tej firmy było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. zo.o  zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  879 299,64 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwanaście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 64/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  • P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika., ul. Grabińska 8 42-283 Boronów (oferta nr 1). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 076 941,59 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy  dziewięćset czterdzieści jeden złotych, groszy 59/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 88,99 pkt. (cena 48,99 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. zo.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin (oferta nr 2) OFERTA WYKONAWCY ZOSTAŁA ODRZUCONA, NIE PODLEGAŁA OCENIE.
  • Przedsiębiorstwo Budowlane Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp.zo.o., ul. Żelazna 9 97-300 Piotrków Trybunalski (oferta nr 3). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 078 292, 70 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote, groszy 70/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 88,93 pkt. (cena 48,93 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów (oferta nr 4) OFERTA WYKONAWCY ZOSTAŁA ODRZUCONA, NIE PODLEGAŁA OCENIE.
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice (oferta nr 5). ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  922 468,54 zł (słownie dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych, groszy 54/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 97,19 pkt. (cena 57,19 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • TRANS Wacławski Wisław , ul. Kutnowska 82 99-120Piątek (oferta nr 7) OFERTA WYKONAWCY ZOSTAŁA ODRZUCONA, NIE PODLEGAŁA OCENIE.
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj, ul. Targowa 54 99-210 Uniejów (oferta nr 8). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 054 697,92 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, groszy 92/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 90,02 pkt. (cena 50,02 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
    3. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

I.

Działając na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) - dalej ustawa pzp, Zamawiający, Gmina Świnice Warckie – dalej Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zamówieniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104453E” postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. zo.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin (oferta nr 2 ) - dalej Wykonawca z uwagi na fakt, iż w związku z przesłanym przez Zamawiającego wezwaniem, Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W dniu 06.07.2020 r (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem operatora pocztowego), działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy pzp, który stanowi, że „Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (...)”, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wskazanie sposobu kalkulacji ceny za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem  zamówienia w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104453 E” . Wątpliwości zamawiającego budziła całkowita wartość oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Całkowita wartość oferty Wykonawcy jest niższa o więcej niż 30% od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia”.

Zgodnie z dotychczasową doktryną „ (...) ustawodawca w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jednoznacznie przesądził, że różnica tego rodzaju pomiędzy ceną ofertową a średnią arytmetyczną cen musi prowadzić do uruchomienia procedury wyjaśniającej (...)” (sygn. KIO 439/15) oraz „ (...) Obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp występuje w każdym przypadku, gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności (...)” ( sygn. KIO 2776/14). Wskazane orzecznictwo dotyczy ustawy sprzed nowelizacji, niemniej jednak, zmiana przepisów w zakresie konieczności badania potencjalnie rażąco niskiej ceny nie powinna wpłynąć, na jego radykalną zmianę.

Z powyższego wynika, że Zamawiający ma obowiązek wezwać do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny każdego Wykonawcę, którego oferta cenowa jest niższa o więcej niż 30% od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę do podania całokształtu okoliczności mających wpływ na wysokość podanej w formularzu ofertowym ceny oraz – w uzasadnionym przypadku- załączeniem stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających przedstawione twierdzenia i obliczenia.

Zamawiający poinformował, że zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy pzp Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę takie obiektywne czynniki w szczególności, jak: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Państwa, kosztów prac, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r., poz. 2177 z późn. zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, przepisów prawa ochrony środowiska lub powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający ponadto w przesłanym wezwaniu wskazał, że działając zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy pzp, „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”
.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2020 r. do godz. 15:00. Wykonawca we wskazanym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących zaproponowanej ceny za realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Zgodnie z opinią Urzędu zamówień Publicznych (dalej UZP) „ Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli dostawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust.3 ustawy Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp)”.

W związku z powyższym, odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy pzp jest uzasadnione. Zamawiający postanawia jak na wstępie.

II.

Działając na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) - dalej ustawa pzp, Zamawiający, Gmina Świnice Warckie – dalej Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zamówieniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104453E” postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów (oferta nr 4) - dalej Wykonawca z uwagi na fakt, iż w związku z przesłanym przez Zamawiającego wezwaniem, Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W dniu 06.07.2020 r (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem operatora pocztowego), działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy pzp, który stanowi, że „Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (...)”, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wskazanie sposobu kalkulacji ceny za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem  zamówienia w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104453 E” . Wątpliwości zamawiającego budziła całkowita wartość oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Całkowita wartość oferty Wykonawcy jest niższa o więcej niż 30% od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia”.

Zgodnie z dotychczasową doktryną „ (...) ustawodawca w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jednoznacznie przesądził, że różnica tego rodzaju pomiędzy ceną ofertową a średnią arytmetyczną cen musi prowadzić do uruchomienia procedury wyjaśniającej (...)” (sygn. KIO 439/15) oraz „ (...) Obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp występuje w każdym przypadku, gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności (...)” ( sygn. KIO 2776/14). Wskazane orzecznictwo dotyczy ustawy sprzed nowelizacji, niemniej jednak, zmiana przepisów w zakresie konieczności badania potencjalnie rażąco niskiej ceny nie powinna wpłynąć, na jego radykalną zmianę.

Z powyższego wynika, że Zamawiający ma obowiązek wezwać do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny każdego Wykonawcę, którego oferta cenowa jest niższa o więcej niż 30% od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę do podania całokształtu okoliczności mających wpływ na wysokość podanej w formularzu ofertowym ceny oraz – w uzasadnionym przypadku- załączeniem stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających przedstawione twierdzenia i obliczenia.

Zamawiający poinformował, że zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy pzp Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę takie obiektywne czynniki w szczególności, jak: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Państwa, kosztów prac, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r., poz. 2177 z późn. zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, przepisów prawa ochrony środowiska lub powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający ponadto w przesłanym wezwaniu wskazał, że działając zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy pzp, „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”
.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2020 r. do godz. 15:00. Wykonawca we wskazanym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących zaproponowanej ceny za realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Zgodnie z opinią Urzędu zamówień Publicznych (dalej UZP) „ Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli dostawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust.3 ustawy Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp)”.

W związku z powyższym, odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy pzp jest uzasadnione. Zamawiający postanawia jak na wstępie.

III.

Działając na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) - dalej ustawa pzp, Zamawiający, Gmina Świnice Warckie – dalej Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zamówieniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104453E” postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy  WA-TRANS Wacławski Wiesław., ul. Kutnowska 82 99-120 Piątek (oferta nr 7 ) - dalej Wykonawca z uwagi na fakt, iż w związku z przesłanym przez Zamawiającego wezwaniem, Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W dniu 06.07.2020 r (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem operatora pocztowego), działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy pzp, który stanowi, że „Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (...)”, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wskazanie sposobu kalkulacji ceny za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem  zamówienia w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104453 E” . Wątpliwości zamawiającego budziła całkowita wartość oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Całkowita wartość oferty Wykonawcy jest niższa o więcej niż 30% od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia”.

Zgodnie z dotychczasową doktryną „ (...) ustawodawca w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jednoznacznie przesądził, że różnica tego rodzaju pomiędzy ceną ofertową a średnią arytmetyczną cen musi prowadzić do uruchomienia procedury wyjaśniającej (...)” (sygn. KIO 439/15) oraz „ (...) Obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp występuje w każdym przypadku, gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności (...)” ( sygn. KIO 2776/14). Wskazane orzecznictwo dotyczy ustawy sprzed nowelizacji, niemniej jednak, zmiana przepisów w zakresie konieczności badania potencjalnie rażąco niskiej ceny nie powinna wpłynąć, na jego radykalną zmianę.

Z powyższego wynika, że Zamawiający ma obowiązek wezwać do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny każdego Wykonawcę, którego oferta cenowa jest niższa o więcej niż 30% od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę do podania całokształtu okoliczności mających wpływ na wysokość podanej w formularzu ofertowym ceny oraz – w uzasadnionym przypadku- załączeniem stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających przedstawione twierdzenia i obliczenia.

Zamawiający poinformował, że zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy pzp Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę takie obiektywne czynniki w szczególności, jak: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Państwa, kosztów prac, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r., poz. 2177 z późn. zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, przepisów prawa ochrony środowiska lub powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający ponadto w przesłanym wezwaniu wskazał, że działając zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy pzp, „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”
.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2020 r. do godz. 15:00. Wykonawca we wskazanym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących zaproponowanej ceny za realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Zgodnie z opinią Urzędu zamówień Publicznych (dalej UZP) „ Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli dostawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust.3 ustawy Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp)”.

W związku z powyższym, odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy pzp jest uzasadnione. Zamawiający postanawia jak na wstępie.

4. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono osiem ofert. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz  odrzucił trzech Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem
Z up. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak