główna zawartość
artykuł nr 1

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr104478E Władysławów - Drozdów”

Świnice Warckie, dn. 27 lipca 2020 r.

ZPR.271.4.2020

 

WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr104478E Władysławów - Drozdów”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna referencje dotyczące należytego wykonania robót polegających na budowie lub przebudowie drogi minimum lokalnej lub placów o nawierzchni bitumicznej o powierzchni równoważnej odcinkowi 1,0 km, nie mniejszej niż 3500,00 m2

Odpowiedź:

Tak.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - dalej p.z.p., Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, ponadto Zamawiający stawiając warunki udziału w postępowaniu musi zadbać o zachowanie zasady proporcjonalności, wymienionej w art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. Oznacza to, że warunki udziału w postępowaniu muszą odpowiadać rzeczywistym potrzebom Zamawiającego i muszą być powiązane z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o który się ubiega. Według Zamawiającego Wykonawca musi wykazać  posiadanie minimalnych poziomów zdolności, a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze i stopniu trudności do przedmiotu udzielanego zamówienia. A zatem doświadczenie, które wykonawca musi posiadać w celu uzyskania zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych elementów.

A zatem mając powyższe na uwadze Zamawiający badając poziom doświadczenia Wykonawcy za spełnienie tego warunku  uzna  również wykonanie z należytą starannością robót polegających na budowie lub przebudowie drogi minimum lokalnej lub placów o nawierzchni bitumicznej o powierzchni równoważnej odcinkowi 1,0 km, nie mniejszej niż 3500,00 m2, tj.  tym samym robót o porównywalnym zakresie i stopniu trudności do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi uszczegółowienie treści SIWZ. Powyższe wyjaśnienie nie powoduje konieczności dokonania zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z powyższym nie ma też obowiązku dokonania zmiany terminu składania ofert.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

  Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

 

Załączniki:
Odpowiedź do zapytań SIWZ85 KB