główna zawartość
artykuł nr 1

Odpowiedź do na zapytanie do SIWZ, dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 31 lipca 2020 r.

ZPR.271.5.2020

 

WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich"

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W opisie zamówienia występuje montaż ławki solarnej, brak jakichkolwiek parametrów nie pozwala rzetelnie wycenić tej pozycji. Jest wiele rodzajów ławek (pojedyncza, podwójna, podwójna ze stolikiem itd.) oraz o wszelkiego rodzaju parametrach (materiał konstrukcyjny, zabezpieczenie antykorozyjne, powłoki, moc generatora, pojemność akumulatorów, napięcie generatora, rodzaj oświetlenia, rodzaj ładowarki, dostęp do internetu, itd.). Wszystko to decyduje o cenie ławki która może być od około 25 tyś zł do nawet 65 tyś zł za komplet. W związku z tym proszę o wskazanie rodzaju, parametrów, szkiców i wszelkich danych ławki aby zachowując zasadę równego traktowania wszyscy oferenci mogli właściwie wycenić ławkę.

Odpowiedź:

Wymagania podstawowe dla ławeczki solarnej:

Specyfikacja ławki solarnej:
• Panel fotowoltaiczny 265Wpi – wbudowany jest w konstrukcję ławki
• Wbudowana bateria akumulatora 12-24 Ah 12V , z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
• Wbudowane gniazda USB o natężeniu prądu min 1A
• Wbudowane ładowarki QI do ładowania bezprzewodowego
• Możliwość rozbudowy ławki o stacje ładowania LEV z kontrolą dostępu, inteligentnego oświetlenia nocnego
• Oświetlenie LED
• Montaż do gruntu
• konstrukcja z profili stalowych
• Siedziska

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi uszczegółowienie treści SIWZ. Powyższe wyjaśnienie nie powoduje konieczności dokonania zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z powyższym nie ma też obowiązku dokonania zmiany terminu składania ofert.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

  Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak